Czech Republic

KOMENTÁŘ: Upusťte od zákeřností. Dění kolem volby předsedy ČOV není čestný souboj

Mnoho let jsem žila ve vysoce konkurenèním prostøedí. Byla jsem vrcholovou sportovkyní, mám tøi olympijské medaile, bronz z mistrovství svìta. Takže rozumím té obrovské touze po vítìzství. Ale každá hra má mít svá pravidla. A vítìzství má cenu, jen pøijde-li po férovém boji.

Spoustu let jsem pracovala jako pøedsedkynì Èeského klubu fair play, dlouhé roky jsem prosazovala jednu z nejdùležitìjších olympijskıch hodnot.

To, co se nyní dìje kolem volby pøedsedy Èeského olympijského vıboru, ale nemá s férovım zápolením nic spoleèného. Tohle rozhodnì není èestnı olympijskı souboj.

Destrukce bez návrhù

Co èlovìk, to jinı názor, øíká se. To je v poøádku. Ale Filip Neusser i jeho podporovatel a bıvalı pøedseda Èeského svazu jachtingu Karel Bauer zvolili nekorektní zpùsob boje o pøízeò volièù na Plénu ÈOV.

Sahají k obecnım frázím, že je všechno špatnì, házejí vinu všech problémù v èeském sportovním prostøedí na jednoho muže. Nepøidají konkrétní návrhy na zlepšení, svou vizi, plány, strategii èi cíle. Obviòují bez argumentù nebo v obecné rovinì. Na to se reaguje tìžko.

Pøedsedu ÈOV Jiøího Kejvala znám léta. Na øadu vìcí mám jinı názor a mnohokrát jsme se neshodli. Ale vím, že jako nìkdejší vrcholovı sportovec ctí pravidla a snaží se pomoci èeskému sportu. Sdílím s ním jeho pøístup, podle kterého olympismus není jen sportovní klání jednou za ètyøi roky. Je to životní styl, je to zodpovìdnı a férovı pøístup k sobì i k lidem kolem sebe.

Kvìta Jeriová - Pecková

Kvìta Jeriová - Pecková

Olympijskı marketing, o kterém se tak èasto mluví, má za cíl jedno – propagaci olympijskıch hodnot aktivního a zdravého zpùsobu života. To je klíèové zejména v souèasné dobì koronavirové krize. Olympijskı vıbor je instituce, která vytváøí co nejlepší podmínky špièkovım èeskım sportovcùm, ale zároveò dlouhodobì a prùbìžnì podporuje a šíøí olympijské myšlenky.

Ukládá mu to Olympijská charta a zavazuje ho k tomu i více než stodvacetiletá tradice a dlouhodobá vize, aby èeská spoleènost byla lepší a zdravìjší díky sportu. Vždy tøeba olympiády dìtí a mládeže nebo olympijského víceboje se každoroènì úèastní desetitisíce dìtí a uèitelù.

„To, co se dìje kolem volby pøedsedy ÈOV, rozhodnì není èestnı olympijskı souboj.“

Karel Bauer se nechal slyšet, že považuje Jiøího Kejvala za diktátora. Nestaèím se divit. Mrzí mì, že pøichází jen s destrukcí pøes média, bez návrhù, co dìlat konkrétnì jinak, lépe. Úspìch se u nás neodpouští. Jsem ráda za každého èlovìka, kterı chce pomoci èeskému sportu, ale tahle strategie se mi nelíbí. Místo korektního souboje slyším jen vıkøiky.

Z pozice pøedsedkynì Èeského klubu fair play jsem letos odstoupila, tudíž nebudu mít na volebním Plénu možnost hlasovat. Ambice ve sportovní politice už také nemám. Ale chtìla bych, aby se o místo pøedsedy Èeského olympijského vıboru bojovalo èestnìji a v duchu fair play.

Football news:

Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji