Czech Republic

KOMENTÁŘ: Rozšířil se nový virus. Má jméno MUDr. Chytrolín

„Pøestaòte koneènì strašit a vyvolávat paniku u veøejnosti,“ rozèílil se první pøíspìvek následovanı spravedlivım rozhoøèením, že jsou v redakci všichni úplnì blbí. Musím souhlasit. U nás v redakci jsme všichni vylízaní jako pribináèek. Stejnì jako ve všech ostatních redakcích. A už se objevují další komenty, které moc dobøe ví, že je èlánek zaplacenı a „dìlají to jen proto, že potøebují sledovanost.“ Ano. O nic jiného nám nejde. Je to tak. Pøesnì proto jsem tenhle obor studovala a proto ho asi tøicet let dìlám. Ale nastává èas na odbornou diskusi.

„Èeské nemocnice jsou ve skuteènosti poloprázdné, a tohle je mediální hysterie. Ve skuteènosti jde o ekonomickou globální krizi schovanou za virus,“ pøipojuje se první odborník, a já se nad tím musím trochu zamyslet. Chvíli to zabere, protože jsem úplnì blbá, jak už víme. Takže virus tady nìkdo schválnì rozšíøil jen proto, abychom si nevšimli, že je ekonomická krize! Že mì to nenapadlo døív. Ale jak by mohlo, když.. no však víte.

„Tak tohle už je trochu moc, ne?“, pohoršuje se další koment u fotografie pacienta, kterého lékaøi pøendávají z lùžka. Oblièej je rozostøenı. Je vidìt jen èást tìla. Žádné intimnosti.

Fotograf na místì byl, vyfotil to, co vidìl a to se také otisklo. Vždycky jsem si myslela, že od toho tady média jsou. Aby dokumentovala, co se dìje kolem. Informovala. Ukazovala. Ale teï to musím pøehodnotit. Tohle by novináøi dìlat nemìli. Ukazovat realitu. No fuj! „My si to umíme pøedstavit. Jde o ryze soukromou a citlivou vìc,“ potvrdí další koment. To mì docela potìší. Tak to je skvìlá zpráva. Ušetøím teï spoustu èasu. Staèí jen nadhodit téma a ètenáø zavøe oèi, a má to pøed sebou jako na plátnì. Žádné zbyteèné vysvìtlování a dokumentace.

„Hrajou to jen na city,“ následuje další nelítostné odhalení. Teï nevím pøesnì kdo. My, novináøi? Nebo lékaøi? Vláda? Ale není èas rozjímat, protože koneènì nastupuje fronta lékaøù.

„To je fotka z magnetické rezonance? Jak to souvisí s covidem?“ ptá se MUDr. Chytrolín. Ha? A máme tady další dùkaz toho, že je to všechno smyšlené. Fotograf pøišel do bìžné nemocnice a vyfotil bìžné pacienty na magnetické rezonanci. Proè? Aby šíøil paniku? Proè? Protože za to dostal zaplaceno. Proè? Protože vláda nás chce všechny vystresovat, aby nás mohla naoèkovat? Proè nás všechny chtìjí naoèkovat? Aby na tom vydìlali peníze. A proè to odložila až na teï a v létì se nestrašilo? Možná potøebují peníze až teï.

„Moje žena i já pracujeme na JIP, není to tak, jak se podává v médiích,“ dodá MUDr. Chytrolín.

„To není magnetická rezonance ale CT“, chce nás zmást další pøíspìvek. „Vyšetøují se tím plíce.“

MUDr. Chytrolín se skuteènì na chvíli odmlèí, možná se šel na JIP podívat, jakı je rozdíl mezi CT a magnetickou rezonancí. My ostatní se mezitím zamıšlíme nad poznámkou o bezobsažnosti pøíspìvku. „Jsou na ní pacienti a lékaøi, a co?“Díky tomu ale mùžeme absolvovat online rychlokurz rozklikávání fotografií a hledání popisek, které nìkdo najde, a nìkdo zase ne. Takovı je život.

A to už pøichází velká chvíle dalšího lékaøe, skuteèné kapacity, MUDr. Vímvše. „To jsou lidi po operaci, fotka z „rentgenu.“ Tu se nenadále objeví sám autor snímkù a trpìlivì vysvìtlí, že pacientùm z ARO se dìlá rentgen i CT plic. Jenže pan fotograf vùbec netuší, s jakou kapacitou se tady pouští do debaty.

„Jde na CT a musí mít ovázané nohy? Dìlejte blbce z nìkoho jiného!“ dostane se mu zasloužené odpovìdi. Zamyslím se, protože na tom nìco je. Proè pan fotograf nutil doktory, aby tomu herci zabandážovali nohy a pak pøedstírali, že ho vyšetøují na CT? Budu se ho muset zeptat. Tohle fakt pøekombinoval.

„Mùj chlap chodí na CT každé tøi mìsíce a ani jednou mu nohy nebandážovali,“ potvrdí odhalenou kamuflហdalší kandidát vìd.

„Nebandážují kvùli CT, ale všem ležícím kvùli hrozící žilní trombóze,“ pokusí se chabì oponovat nìjakı chudáèek. Lékaøi se zøejmì radí, protože je chvíli klid.

„A proè nemají medicínské punèochy?“

Cha! A máme vás. No? Proè? Fotograf mlèí. Asi zrovna nìkde nutí herce pøedstírat, že jsou lékaøi. A nebo hledá narychlo ty punèochy.

„Takže to na té fotce nebude coronavis, takže pan fotograf lže, mnì to bylo hned jasné,“ zatluèe poslední høebíèek MUDr. Holmes. A jsme u toho. Každı, kdo není blbı, dávno poznal, že je to celé kamufláž. A když už pan fotograf nahnal do nemocnice herce a nutil je pøedstírat, že jsou lékaøi a pacienti, tak by to mohl laskavì udìlat aspoò poøádnì. Protože tuhle ubohou habaïùru rozeznalo i malé dítì. Potvrzují to další pøíspìvky:

„Od kdy sestra nosí pytle?“

„Sanitáø má jinı odìv.“

Nedá se nic dìlat. Tady jsme poraženi. Zbabìle prchám a pøekliknu si na jinou reportហse stejnım tématem. I tady jsou pacienti. Lékaøi. Sestry. Možná ti samí statisté? A pod pøíspìvkem zuøí zbìsilá diskuse.

„Nemusí k tomu bıt svolení pacientù, nebo tak nìco?“

Následuje odkaz s upozornìním, že pacienti na fotografiích dali souhlas k její publikaci.

„To, že to napíšou neznamená, že to tak je. To je starı pravidlo,“ odhalí pravdu okamžitì komentující.

„Jo, kdyby tam šli potajmu se skrytou kamerou lze tomu vìøit, pokud se objednají na návštìvu, vše se musí pøipravit, oznaèit pokoje, doplnit pacienty atd…“ nemilosrdnì odkrıvá skuteènost další. „Znám pár doktorù a ti se smìjí tomu, co tvrdí média, protože to tak není,“ pøidává se další. Argument, proti kterém prostì nelze nic namítnout. Když nìkdo zná pár doktorù, je to vítìz. Je to marné. Tohle nemùžeme vyhrát. A pak pøijde závìreèná rána.

„A co tam dìlá to jablko?“

Ano, pøátelé, jablko. Je neuvìøitelné, jak bystré oko má obyèejnı uživatel sociálních sítí. Vedle jednoho z pacientù údajnì nakaženıch koronavirem totiž na stolku leží jablko. A my všichni moc dobøe víme, teï nevím odkud, možná je to po generace pøedávané moudro, že lidé s covidem jablka nejedí. „Jak by mohl pacient s nemocnımi plícemi jíst jablko?“ No? Tak tady je každá odpovìï drahá. A to nás definitivnì prozradilo.

Moc dobøe vím, proè to kolegové dìlají. Také dostávám každı den nabídky na zinscenování a šíøení paniky, a mùžu potvrdit,ty honoráøe stojí za to. Nosí je vìtšinou osobnì Bill Gates v pytlích. Zatím mám rozestavìné tøi baráky a pøemıšlím, že koupím ètvrtı, ale to panu fotografovi øíkat nemusím. Ten zase sbírá jachty. Další skupuje ostrovy. Taková libùstka.

„Kolik jste dostal za tu hromadu žvástù, které šíøíte úmyslnì, abyste vyvolal paniku?“ ví moc dobøe další sledující. Ale tady se musím fotografù zastat, honoráøe nezveøejòujeme. To by, co si budeme namlouvat, obyèejnı èlovìk neunesl.

„Pokud mají èas zveøejòovat takové obrázky, nebude to zas tak horké, že?“ rozklikávám další odhalení. A už se nebráním. Je to tak. Zùstaòte v klidu. Ve skuteènosti se vùbec nic nedìje a my pisálkové se nudíme, a tak šíøíme paniku a necháváme si za to platit. Á vida. Nìkdo zvoní. Je to Bill Gates a pøinesl mi další pytel penìz. Kam to mám poøád dávat? Jdu si koupit ètvrtı barák a pánùm fotografùm mávám na novı ostrov a na jachtu! A pøíštì si dejte bacha na to jablko!

Football news:

Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time
Barcelona paid tribute to Maradona with a minute of silence before training
Benzema does not train in the General group and works indvidiualno