Czech Republic

KOMENTÁŘ: Katastrofa není, dokud o ní národ neví. Jistě, pane premiére

Ano, rok vıroby by odpovídal pamìtnickému propadlišti dìjin: britskı sitcom Jistì, pane ministøe vznikl v roce 1980, jeho pokraèování Jistì, pane premiére o šest let pozdìji.

Ale dejme tomu takovı Hamlet je starı více než ètyøi sta let, a pøece si jej nikdo netroufne zaøadit mezi vykopávky; naopak až jasnozøivì ožívá pøi kdejakém mocenském pøevratu v rámci rodinného klanu.

Právì tak projekt Jistì, pane... vykazuje vedle duchaplného vtipu stránky bezmála až prorocké. Tøeba plamenná bitva proti europárku, která upozadìného ministra pro administrativní záležitosti vynesla nad všechny politické soupeøe, pøedpovìdìla již pøed ètyøiceti lety brexit.

A coby premiér pak hrdina a jeho tım sázejí ze souèasného hlediska jednu politickou nekorektnost vedle druhé. Napøíklad vırok, že „Bùh je jen volitelnı doplnìk“, hranièí s protestem Vatikánu, vìta „Bible je køesanská verze koránu“ zase zavdává podezøení z podpory islámského extremismu, neøkuli Islámského státu.

Vyloženì podvratné myšlenky se pak rodí pøi odhalování moskevského špiona na nejvyšších místech. Nebo „jestliže jeden z nás byl jedním z nich, pak by všichni z nás mohli bıt všichni z nich“.

Nabízí se ustanovit zvláštní vyšetøovací komisi, pøípadnì podrobit podezøelého bezpeènostní provìrce, jenomže jak by si mohl prezidentùv kancléø Vratislav Mynáø zarámovat do zlata, pøece „jedinım cílem provìrek je nic neodhalit“.

Mnohé poznatky zdánlivì prehistorického seriálu by našly uplatnìní též v dnešní dobì covidové. Koneckoncù nemine hodiny, aby si nìkdo z opozice nestìžoval na špatnou vládní komunikaci, ba na utajování informací. Tajemník kabinetu v cyklu Jistì, pane premiére poradí, že „vìc je katastrofální, jen když se o ní lidé dozvìdí“.

Že je podle nìj státní úøedník „v praxi nepropustitelnı“, to už víme taky, a úhybnı politickı obrat „ovšem na druhé stranì“ se hodí nejen pøi žonglování s èísly nakaženıch, testovanıch èi obìtí.

A kdyby bylo nejhùø, vždycky se dá použít „ètyøfázová standardní reakce pro období krize“. Osvìžme si ji. „V první fázi odpovíme, že se nic nestane. V druhé fázi tvrdíme, že se nìco stát mùže, ale my s tím nesmíme nic dìlat. Ve tøetí fázi pøipustíme, že nìco by se s tím možná dìlat mìlo, ale my s tím nic dìlat nemùžeme. A ve ètvrté fázi sdìlíme, že nìco jsme s tím dìlat mohli, ale teï už je pozdì.“ Že to nìco pøipomíná?

Pravda, stále ještì jsme nedokázali z britského televizního školení pøenést do tuzemské reality všechno. Pøitom pro mocenskı trest v podobì funkce pøedsedy komise pro váleèné hroby bychom urèitì také našli dost kandidátù.

Hlavnì však nadále zùstáváme v roli žáèkù. A víme proè. Zatímco pøedstavitel hlavní role Paul Eddington dostal od britské pøedsedkynì vlády Margaret Thatcherové øád, jeho tuzemští následovníci by dostali leda na frak. Ve vážné dobì se smích mùže jen ohøívat a nanejvıš na ÈT3.

Football news:

Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate
Ismailov asked Nurmagomedov to support Anzhi. Habib replied
Boyarintsev about the time in Nosta: The metallurgical plant was puffing at the top of its lungs. The sediment on the field fell out, sometimes
Fonseca about 1:2: Roma failed in the first 20 minutes and could not cope with the high pressure of Milan
Director of Akhmat about 1:2 with Dynamo: Logic is not always present in everything
National team coach Panikov on Golovin: For actions at speed with the ball-top. The more, the better the result