Czech Republic

KOMENTÁŘ: Běloruská parodie na volby. Lukašenko triumfem překonal i Putina

Oficiální vısledky prezidentskıch voleb v Bìlorusku odpovídají oèekávání. Vítìzem voleb byl vyhlášen úøadující prezident Alexandr Lukašenko, kterı mìl získat cca 80 procent odevzdanıch hlasù. Bìloruská opozice oficiální vısledky neuznala a tvrdí, že vítìzem se již v prvním kole stala Svjatlana Cichanouská.

Lukašenko se dostal do funkce v jedinıch svobodnıch volbách, které zažilo Bìlorusko v létì roku 1994. V nich kandidoval jako opozièní pøedstavitel, kritizující neefektivitu a zkorumpovanost tehdejší vıkonné moci. Již bìhem svého prvního mandátu ovšem zmìnil bìloruskı politickı systém tak, že každé další volby již nebyly rovné a svobodné.

Svou legitimitu posiloval hrou na postsovìtskou notu. Bìlorusko se již v roce 1996 stalo èlenem takzvaného Svazu Ruska a Bìloruska. Tento státní útvar, kterı má Nejvyšší státní radu, Radu ministrù i dvoukomorovı parlament, ovšem de facto neexistuje. Je pouze právní zástìrkou skuteènosti, že Bìlorusko je dnes fakticky ekonomickım i politickım protektorátem Ruské federace. 

Vladimír Votápek

Analytik Vladimír Votápek

Analytik mezinárodních vztahù a bıvalı generální konzul Èeské republiky v Ruské federaci.

Je pravidelnım hostem v elektronickıch médiích, kde komentuje vıvoj v prostoru bıvalého Sovìtského svazu.

Za svou loajalitu požaduje bìloruskı prezident od Moskvy pøedevším dodávky levnıch energií a surovin umožòující urèité fungování bìloruské ekonomiky. Takovı model je z definice málo efektivní a pøedevším v èasech krizí nebo ekonomicky nároènıch situací hrozí kolapsem. 

Ani Moskva nemá nekoneèné zdroje, aby stále a znovu dotovala zastaralou ekonomiku svého satelitu. Zde se ale ukazuje jistá genialita Alexandra Lukašenka, kterı dokázal dlouhá léta balancovat na hranì mezi plnou podøízeností Kremlu a zhoršením vztahù mezi Minskem a Moskvou do té míry, která by podlomila jeho vlastní legitimitu. 

Ovšem v souèasné situaci, kdy se Rusko již nìkolik let potıká s vážnımi ekonomickımi problémy a snižování cen surovin zmenšuje prostor pro ekonomickı polštáø, kterım Moskva podpírá bìloruské hospodáøství, je uvedenı model v krizi.

Nejvìtší soupeøe Lukašenko eliminoval

V letošním roce se Lukašenkovi poprvé po dlouhé dobì postavili relevantní oponenti. Øeditel Belgazprombank Viktar Babaryka a zakladatel bìloruského Parku vysokıch technologií Valery Cepkalo byli vnímáni jako schopní manažeøi, kteøí by mohli reformovat neefektivní bìloruskou ekonomiku. Bloger Sjarhej Cichanouski si zase získal velkou popularitu svım systematickım bojem proti korupci a zneužívání moci. 

Každı z nich mìl podle pozorovatelù šanci porazit stárnoucího a okoukaného prezidenta. Vládnoucí moc situaci øešila podle osvìdèenıch vzorcù. Všem tøem kandidátùm odmítla registraci pro prezidentské volby. Viktara Babaryka a Sjarheje Cichanouského nechali uvìznit, zatímco Valery Cepkalo pøed hrozbou vyšetøování radìji uprchl na území Ruska.

Ovšem i bìloruská moc chce uchovat zdání skuteènıch voleb a tak proti Lukašenkovi vždy nasadí nìjaké loutkové kandidáty, jejichž hlavní kvalifikací je, že nepøedstavují pro Lukašenka skuteènou konkurenci. V letošních volbách tuto roli mìli sehrát Hanna Kanapacká, Sjarhej Èeraèen a Andrej Dmitrijev. 

Ovšem Ústøední volební komise umožnila registraci i Svjatlany Cichanouské, manželky jednoho z odmítnutıch opozièních uchazeèù. Tato uèitelka a matka dvou dìtí se zdála bıt z pohledu vládnoucí moci naprosto neškodná. Až dosud se nijak neangažovala v politice, èást dospìlého života byla ženou v domácnosti. Žádnım zpùsobem nemohla vystupovat jako „hospodáø“. Tedy v roli, kterou tak rád hraje „baka“ Lukašenko.

Brutální falzifikace voleb

Svjatlana Cichanouská ale pøekvapila. Dokázala se spojit s podporovateli dalších opozièních kandidátù a logiku voleb obrátila na hlavu, když vystoupila s prohlášením, že se prezidentskıch voleb úèastní proto, že nechce bıt prezidentem. Chtìla pouze umožnit odstavení souèasného prezidenta od moci a pak vyhlásit nové a skuteènì svobodné volby. Proti takovému obratu nemìl Lukašenko co postavit a musel sáhnout k brutální falzifikaci voleb. 

Podle oficiálních údajù bylo 41 procent hlasù odevzdáno pøedèasnì a tedy mimo kontrolu (beztak loutkovıch) volebních komisí. Na volby nedohlíželi žádní nezávislí pozorovatelé nebo odborníci z demokratickıch zemí. Chybìla mise OBSE, pøítomni byli pouze pozorovatelé z nìkolika státù SNS. 

Zatímco oficiální vısledky pøisoudily Lukašenkovi zhruba 80 procent odevzdanıch hlasù a Cichanouské asi 10 procent, odhady opozice udávají pøibližnì opaènı vısledek, tedy 86 procent hlasù pro Cichanouskou a 5 procent pro Lukašenka. Bìlorusko se tak dostalo do extrémnì nestabilní situace a v souèasnosti není jasné, co pøinesou nejbližší dny.

O osudu zemì nejspíš rozhodnou tøi faktory. Prvním bude míra jednoty a akceschopnosti vládnoucí garnitury. Jejího odhodlání uplatnit násilí proti protestùm, respektive zpùsobilosti odmìnit ty, kteøí jí zùstanou loajální. Druhım faktorem bude schopnost opozice rozšíøit protestní hnutí mimo Minsk a velká mìsta a pøípadnì vyvolat generální stávku. Tøetí souèástí tajenky bude postoj Moskvy.

Zatím to vypadá, že Lukašenko si svùj šestı mandát vybojuje. Vládnoucí síla hned první veèer násilnì rozehnala protestní shromáždìní v Minsku. Je zjevné, že Lukašenko nebude váhat použít hrubou sílu i v dalších dnech nebo na jinıch místech a bude se spoléhat na to, že se lidé èasem unaví a pøestanou protestovat. Souèasnı prezident pøitom bude doufat, že jej v takovém postupu podpoøí i Moskva. 

Až dosud byla pro Kreml pøedstava, že by lidové protesty mohly odmítnout zfalšované vısledky voleb a donutit stávající moc k rezignaci, absolutnì nepøijatelná. A nepøijatelnou zùstane patrnì i v pøípadì Bìloruska. Potenciál opozice k organizaci protestù není snadné odhadnout, ale podle všeho nebude dostateènı.

Nicménì – i když se Lukašenkovi podaøí situaci navenek uklidnit a protesty postupnì odumøou, nic to nezmìní na skuteènosti, že je jeho režim velmi nestabilní. Pøedevším se mu nedaøí reformovat a modernizovat bìloruskou ekonomiku. Pod Lukašenkovou vládou se bude zemì dál propadat v žebøíècích konkurenceschopnosti a životní úrovnì a bude více a více závislá na podpoøe Moskvy.

Následovník v nedohlednu

Stárnoucímu prezidentovi se také nedaøí vychovat obecnì pøijatelného následníka. V jeho okolí není vidìt žádnı politik nebo manažer, kterı by ho mohl nahradit. Tedy pokud nebudeme uvažovat o Lukašenkovì nemanželském synovi Nikolajovi. Ten se narodil 31. srpna 2004 a na veøejnosti se poprvé objevil již v roce 2008. Od té doby se po boku svého otce setkal s øadou svìtovıch státníkù, vèetnì papeže èi amerického prezidenta. Co je ještì dùležitìjší, v rámci oficiální delegace se zúèastnil i jednání VS OSN nebo napøíklad letošní pøehlídky na Rudém námìstí. 

Z pohledu bìloruskıch zákonù se sice mùže stát hlavou státu až v roce 2039, ale to nemusí bıt v postsovìtském prostoru vıznamná pøekážka. Pokud by se ukázalo, že baka Lukašenko stárne pøíliš rychle, bìloruská oligarchie se mùže pokusit zorganizovat nìjaké „referendum“, které by legitimizovalo vımìnu moci v rámci jedné rodiny. To by ovšem znamenalo, že se návrat Bìloruska do rodiny evropskıch zemí na dlouhou dobu odloží.

Football news:

Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing
Petr Cech on Mendy: A versatile goalkeeper. Should increase competition at Chelsea
Bayern Munich V care Cuisance. The midfielder claimed Leeds and Marseille