Czech Republic

Koalice Spolu chce o Vrběticích jednat ve Sněmovně. Vystrčil žádá Babišovu iniciativu v NATO a EU

Koalice Spolu oèekává i další reakce èeských ústavních èinitelù vùèi režimu Vladimira Putina, øekli pøedsedové ODS, KDU-ÈSL a TOP 09 na dnešní on-line tiskové konferenci.

Šéf ODS Petr Fiala prohlásil, že informace o zapojení ruských agentù do výbuchu ve vrbìtickém areálu jsou šokující a znamenají novou bezpeènostní situaci. Èesko už není vystaveno jen kybernetickým útokùm a informaèní válce, ale Rusko už se neštítí ani násilných èinù, uvedl. Ze strany Moskvy jde podle nìj o státní terorismus a Èesko na to musí rychle reagovat.

Spolu bude chtít pøípad øešit kromì branného výboru i na plénu Snìmovny. Pokud se jí nepodaøí takový bod prosadit nadcházející týden na øádné schùzi, je koalice pøipravena iniciovat mimoøádnou schùzi dolní komory. Za klíèové pro bezpeènost státu a její kritické infrastruktury považuje kromì jiného také to, aby ruské firmy nebyly vpuštìny do tendru k dostavì jaderné elektrárny Dukovany.

Koalice chce také od vlády slyšet, za jakých okolností byl odvolán Petøíèek a zda se Hamáèek nechystal do Ruska ve chvíli, kdy už mìl informace o ruské stopì ve Vrbìticích, poznamenal lídr lidovcù Marian Jureèka. Pøedstavitelé Èeské republiky by mìli podle nìj žádat po Moskvì omluvu.

Pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová Adamová soudí, že reakce èeské strany musí být daleko razantnìjší než vypovìzení 18 diplomatù z ruského velvyslanectví v Praze, protože jde o teroristický èin. Skuteènost, že pøi výbuchu ve Vrbìticích zemøeli jen dva lidí, oznaèila za zázrak. Oèekávala by i jasný postoj prezidenta republiky. Ten se prostøednictvím svého mluvèího omezil zatím na prohlášení, že byl o pøípadu informován a že ústavní èinitelé postupují v souèinnosti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu veèer spolu s Hamáèkem oznámili, že èeské bezpeènostní složky mají dùvodné podezøení, že do výbuchu ve Vrbìticích v roce 2014 byli zapojeni pøíslušníci ruské tajné služby. Èesko v reakci na to vyhostilo 18 pracovníkù ruského velvyslanectví v Praze, kteøí byli identifikováni jako èlenové ruských zpravodajských služeb. Rusko oznaèilo informace za absurdní a oèekává odvetné kroky vùèi èeským diplomatùm v Moskvì.

Èeští kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zloèinu „v souvislosti s provìøováním okolností závažné trestné èinnosti“ pátrají po dvou mužích s ruskými pasy, kteøí se v dobì výbuchu ve Vrbìticích pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Podle fotografií i jmen z pasù hledaných mužù jde o stejné muže, kteøí jsou podezøelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018.

Vystrèil: Babiš by mìl v EU a NATO iniciovat postup proti ruskému vlivu

Pøedstavitelé èeského Senátu odsoudili možné zapojení ruských tajných služeb do výbuchu skladu ve Vrbìticích na Zlínsku jako akt státního terorismu. Premiér Andrej Babiš (ANO) by mìl podle pøedsedy Senátu Miloše Vystrèila (ODS) iniciovat v NATO a EU spoleèný postup proti narùstání ruského vlivu.

Senátní bezpeènostní výbor se podle svého pøedsedy Pavla Fischera (nezávislý) sejde pøíští týden se šéfy Bezpeènostní informaèní služby a Národní centrály boje proti organizovanému zloèinu (NCOZ). Chce informace, které by poskytly kontext do celého pøípadu. Pøipraví stanovisko, o kterém Senát rozhodne na støedeèní schùzi. Pøíští týden také zasedá Snìmovna a ke kauze se mají sejít i snìmovní výbory pro obranu a bezpeènost.

Místopøedsedkynì Senátu Jitka Seitlová (KDU-ÈSL) uvedla, že po došetøení pøípadu ruského zapojení do výbuchù v munièním skladu ve Vrbìticích by Èesko mìlo požadovat po Rusku odškodnìní. Náklady na odstranìní následkù výbuchù v roce 2014 podle ní dosáhly zhruba jedné miliardy korun.

Senát opakovanì varoval pøed ruskými aktivitami v ÈR. Podle Vystrèila je nepøijatelné, aby vládní èinitelé nyní navrhovali kroky, které by znamenaly bezpeènostní riziko a zvýšení strategické závislosti na Rusku.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude