Czech Republic

Knotek se už zase kření. Díky jeho povstání vyzrála Olomouc na Pardubice

Pøedevším povstání elitního centra Jana Knotka, kterı dvìma góly øídil vydøené vítìzství 3:2 nad Pardubicemi. Obyèejnì vysmátı 32letı útoèník se køení poslední mìsíce hlavnì na malého synka. V hokeji tolik radosti neprožíval. Kvùli nespecifikovanému zranìní v minulém roèníku pabìrkoval. Nemohl si ani zacvièit, nabrat sílu, jež je pro jeho dùraznı styl zásadní.

A tak po dvou tøicetibodovıch sezonách se tìžko smiøoval s deseti kanadskımi body. A do toho ještì ten otravnı covid, jehož mìl Knotek plné zuby.

„Pìknì mì štve,“ utrousil. „Hokej bez lidí není ono.“ V pátek se však dokázal nachystat k dobrému vıkonu. Dvakrát našel prostor u brankovištì a rozhodl o vıhøe.

Nejprve v èase 34:03 poslal kohouty do vedení 2:1 precizní teèí nahození zadáka Ondruška. Vítìznı zásah zaznamenal ve 44. minutì.

Tentokrát pálil zápìstím od modré bek Škùrek a Knotek z tìžkého úhlu bekhendem zametal pøesnì.

Pak roztáhl paže i úsmìv dokoøán, zapomnìl na pandemii a zase mìl èirou radost z hokeje.

Po odchodech klíèovıch útoèníkù Irgla s Musilem musí opìt vzít rozdílovou roli. A první trefy v sezonì jen pomohou. Olomouci pøinesly ve tøetím kole druhou vıhru.

Nerodila se lehce, aèkoli už po 70 vteøinách Hanáci vedli. Nejvìtší letní posila Lukáš Kucsera vysunul na køídle Jana Káòu, jenž švihem na vrcholu pravého kruhu tìsnì nad ledem naèapal pardubického brankáøe Kantora.

Na konci první tøetiny ale hostùm vyšel rychlı brejk z vlastního pásma; Kousal vyøešil pøeèíslení dvou na jednoho ideální pøihrávkou na Tybora, kterı bez potíží z pravé strany zavìsil na zadní tyè.

Potom už úøadoval Knotek, jemuž trenéøi našli zase místo v prvním útoku s dravımi køídly Tomeèkem a Handlem. „Jsme rádi, že jsme si vytvoøili náskok. Za stavu 3:1 jsme mìli další šance,“ podotkl olomouckı kouè Jan Tomajko.

Mora mìla i štìstí, když pardubická posila z Colorada Martin Kaut trefil povedenou støelu ve tøetí tøetiny tyèku Konrádovy branky. To samé se dvì vteøiny pøed koncem druhé èásti povedlo už i Válovi.

Konrád se vyznamenal pøi Kautovì ránì v pøesilovce z levé strany.

V 54. minutì ho však pøekonal bruslí vlastní zadák Valenta, když teèoval Hollandovo nahození.

„Zase jsme dostali gól z nièeho. Koncovka pak byla hodnì nervózní. Jsme rádi, že jsme ji zvládli a udrželi tìsnı náskok,“ oddechl si Tomajko. „Teprve od stavu 3:1 pro domácí jsme zaèali hrát pomìrnì solidnì. Snížili jsme, ale na víc to bohužel nestaèilo. Nad tím, proè jsme mìli takovı zaèátek zápasu, dumáme,“ pøemítal trenér Dynama Michal Mikeska.

Naè pøišel? „Nemùžeme øíct, že by se hráèi nesnažili, ale ještì nedìláme správnì vìci, které by ve høe mìly bıt vidìt. To nás stojí síly, vylouèení a obdržené góly.“

Olomouc vysokım napadáním zvládla bezpeènì pardubickou hru bez brankáøe a potìšila alespoò tisícovku poskakujících fanouškù.

„Vìdìli jsme, že Pardubice budou bojovné a budou vıbornì bruslit. Navíc kvùli poèasí nebyl ani led excelentní, takže jsme se s tím museli vypoøádat,“ ocenil Tomajko vybojovanı triumf.

V nedìli zkusí omlazená Mora pøekvapit v Tøinci. Potvrdí smíšek Knotek návrat formy?

Góly se zdají bıt na v trudomyslnıch èasech fajn vzpruhou.

Football news:

Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player
Zlatan called Khabib the best fighter regardless of weight
Lizarazu about Griezmann: He no longer knows how to play in a Barca shirt