Czech Republic

Klusáček o penaltách: Byly to školácké chyby, situace řešíme hekticky

„Definitivní direkt to nebyl. Do šance se dostal ještì Honza Vondra, ale hlavou to netrefil dobøe. Nakonec z toho byl i faul,“ pokraèoval Klusáèek. 

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Necid kopal penaltu za stavu 1:3. Byl to on, kdo ji v první øadì vybojoval na Janu Kalabiškovi, autorovi prvního gólu Slovácka. „ Máme hráèe, kteøí jsou na penaltu urèení. Je to vždycky o pocitu, kdo si na to vìøí, nebo nevìøí. Do toho já zvenku nevstupuju. Tomáš Necid si na to vìøil, ale bohužel to dopadlo takhle,“ povzdechl si domácí trenér. 

Necid totiž balon poslal vedle, na rozdíl od protihráèe Klimenta, kterı se z puntíku prosadil dvakrát. „Za mì byl Honza Kliment hráèem utkání. Nejen, že promìnil dvì penalty, ale uhrál snad všechny balony,“ chválil. 

A jak penalty vùbec vznikly?  Nejprve brankáø Patrik Le Giang rukama podrazil Jureèku, poté Vladislav Ljovin neohrabanì fauloval Sadílka.  

„Za mì byly odpískané správnì. Plynulo to z pøemotivovanosti hráèù. V první situaci to pro Patrika bylo tìžké, protože už se rozhodl jít ven z brány, nicménì hráè byl už nìkde v rohu vápna. Ve druhé situaci, i když Vláïa nestihne bıt u hráèe vèas, je faul naprosto zbyteènı. Je poøád pravdìpodobné, že hráè tu šanci nevyužije,“ øekl Klusáèek.  „Naše øešení je hektické, jak už od Patrika (Le Gianga), tak i od Vládi (Ljovina). To jsou školácké fauly, které by se stávat nemìly. Tøi nula v poloèase se tìžko otáèí,“ doplnil. 

„Nicménì jsme si øekli, že se divákùm musíme omluvit zlepšenım vıkonem. Sahali bychom i po bodu, kdybychom promìnili penaltu. Ètvrt hodiny pøed koncem by byla ještì spousta èasu s vısledkem nìco udìlat.“

„Je tøeba øíct, že Slovácko vyhrálo zaslouženì a chtìl bych mu pogratulovat k vıkonu. Rozdíl byl v herní jistotì a sebedùvìøe na míèi,“ zdùraznil Klusáèek. 

Po dobøe zvládnutém vstupu do jarní èásti soutìže (remíza 1:1 v Liberci) pøišla domácí ztráta. V nabitém programu hrají Bohemians tøi ze ètyø následujících utkání doma, poèínaje ve støedu s dosud poslední Opavou. 

„Jaro bude ještì dlouhé. V téhle sérii potøebujeme uhrát body, abychom se odtrhli od spodku tabulky a dostali se do pásma, kdy se mùžeme zklidnit,“ pøemítal Klusáèek a pokraèoval: „Musíme zapracovat na tom, co nás sráželo. Na jednu stranu to pro mì byla defenzivní práce, ale dùležitìjší pro mì byla naše pasivita a místy až ustrašenost.“ 

Nároènı program si ale vršovickı kouè chválil. „Hráèi jsou rádi, že se hraje. Já jsem rád, že se hraje. Jako majitel bych byl asi proti, protože náklady s tím spojené jsou obrovské.“

„Mužstva se na to fyzicky pøipraví a zvládnou to, problémem jsou v Èesku hlavnì terény. Odpovídající podmínky pro pøípravu mají tak tøi mužstva, zbytek to øeší na umìlé trávì, a to je problém. Kvùli tomu urèitì pøijdou zranìní,“  poznamenal Klusáèek.

Football news:

Gian Piero Gasperini: I will not talk about the removal, or UEFA will disqualify me for 2 months
Zidane on the removal of the Broiler: I don't know if the penalty was excessive. The real world was not his best match, but the win
Ex-referee Iturralde on the removal of the Broiler: Borderline foul. It was possible to show both yellow and red
Gasperini on 0:1 with Real Madrid: You just need to win in Madrid. There is no need to speculate
Toloi about 0:1 with Real Madrid: Atalanta played a great match. We're still in business, now we have to win
Gasperini made a reverse substitution for Ilicic in the match against Real Madrid. The midfielder went into the box
Man City won for the 12th time in a row away from home. This is a record for clubs in the top division of England