Czech Republic

Klíčovou křižovatku na pražském Karlově náměstí přejdou chodci po přechodu, desítky let museli podchodem

V rámci rozsáhlıch rekonstrukcí vznikly u køižovatky Karlova námìstí a Resslovy ulice ve smìru od Tanèícího domu nové pøechody se semafory.

Komplikovanı úsek tak po desítkách let nebudou muset chodci pøekonávat podchody. „Tolik radosti a pøitom jen trochu barvy. Pøechody na Karláku už jsou tam, kde mìly bıt dávno a kolegové z Technické správy komunikací budou mít do konce prázdnin hotovo,“ uvedl ve facebookovém pøíspìvku Institut plánování a rozvoje Prahy. 

Právì tento krok je jedním z prvních znamení toho, že se na Karlovì námìstí nìco dìje. S rekonstrukcí nejvìtšího èeského námìstí zaèala Technická správa komunikací 18. èervence a trvat má zhruba dva roky. Køižovatkou a vytvoøením bezpeèného pøechodu u ní dlouhodobé plány startují, dále se má pøistoupit k opravám komunikace, stavbì chodníkù, novıch bezbariérovıch pøechodù a signalizace vèetnì napojení na tramvajové zastávky.

A ohlasy Pražanù jsou vìtšinou pozitivní. Kladnou odezvu má rekonstrukce pøedevším u chodcù, jichž se netıkají uzavírky s rekonstrukcí spojené. „Jsem moc rád. Koneènì. Jen jsem smutnı, že jsme na to èekali do roku 2020, tedy 30 let po revoluci,“ píše k pøíspìvku jeden z uživatelù. Další se vyjadøuje takto: „Díky! Nebudu kecat, vždycky jsem tam chodil, jak jsem potøeboval (a nebyl jsem sám), ale bez toho pøelézání zábradlí to bude mnohem pohodlnìjší a bezpeènìjší“.

Novım pøechodùm ale úplnì nefandí øidièi. „Podchody v tomto pøípadì ztratily vıznam. Další semafory naruší plynulost dopravy,“ oponuje jeden z nich. Bezbariérovost, kterou však pøechody pøináší, vítá valná vìtšina diskutujících.

Podle vybraného návrhu zahrnuje rekonstrukce kompletní pøestavbu námìstí i revitalizaci místního parku. „V první èásti se odstraní støedové ostrùvky, kompletnì se udìlají chodníky, nové bezbarierové pøechody, odvodnìní a bude se dìlat nová jednotná signalizace v celé køižovatce,“ øekla serveru Lidovky.cz mluvèí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Revitalizace parku má vypuknout v roce 2023 a trvat má zhruba 6 let.  

Ten bude kompletnì pøestavìn, vèetnì alejí i novıch pìších tras vybudovanıch tak, aby umožnily jednoduší prùchod zejména od vstupù do metra k nemocnici èi poliklinice. Asfaltové cesty nahradí dláždìné a v jižní èásti vznikne kavárna, dìtské høištì, které doplní kvìtinové záhony.

Football news:

Neuer on winning the German super Cup: scoring 3 goals is always impossible. Fortunately, Kimmich scored
Vasin's agent that the ex-coach of Khimki Gunko refused the player: I don't know anything about it. Maybe he was offered a taxi driver
Shomurodov will sign a 4-year contract with Genoa. Medical check - up-on Friday
Vinicius was offside, but the ball was last touched by a Valladolid defender. Ex-referee Andujar Oliver on Real Madrid's goal
Muller is the most decorated German in history. Won the 27th trophy and overtook Schweinsteiger
Pep Guardiola: city are still far from their best form. We have dropped 10 players
Zidane on Jovic's future: anything can happen. I can't say anything until the window closes