Czech Republic

Klíčem k překonání pandemie může být očkování dětí, tvrdí odborníci

Aèkoli dosavadní zjištìní naznaèují, že covid-19 není pro dìti a mladistvé tak velkou hrozbou a je ménì pravdìpodobné, že se nemocí nakazí, jejich role v pøenosu koronavirové infekce zùstává podle odborníkù nejasná.

„Dokud nebudou všichni, vèetnì dìtí, oèkovaní, zùstává vıznamné riziko obnovení viru,“ uvedl v nedìli epidemiolog John Edmunds z Londınské školy hygieny a tropické medicíny, jenž s pandemií radí britské vládì.

„Virus mùže zpùsobit infekce bez pøíznakù ve všech vìkovıch skupinách, takže imunizace dìtí v jistém smyslu ochrání starší lidi,“ souhlasí lékaø Stanley Plotkin, jenž vynalezl vakcínu proti zardìnkám a podílel se na vzniku oèkování proti rotaviru, antraxu, obrnì nebo vzteklinì.

„Nedokážu si pøedstavit, jak bychom mohli doufat, že virus vymıtíme, pokud nejsme schopni imunizovat vìtšinu populace,“ dodal Plotkin.

Vìdci, kteøí stojí za oxfordskou vakcínou AstraZeneca, v únoru zahájili studii, v rámci které budou vakcínu testovat na dìtech ve vìku od šesti do sedmnácti let. Také další vırobci oèkování proti novému koronaviru už odstartovali nebo v brzké dobì zahájí podobné testování.

Dìti mohou bıt pro dospìlé nebezpeèné

Spoleènost Pfizer uvedla, že v pøíštích mìsících zveøejní data své studie zamìøené na úèinek oèkování u dìtí od dvanácti do patnácti let a rovnìž ho zaène testovat u dìtí od pìti do jedenácti let.

Odborníci oèekávají, že na rozdíl od dospívajících, kteøí mají relativnì podobnou imunitní odpovìï jako dospìlí, budou dìti mladší dvanácti let zøejmì vyžadovat upravené složení vakcín nebo jiné dávkování.

Data o tom, jak bezpeèné a úèinné je rùzné oèkování v mladších vìkovıch skupinách, by mìla podle listu The Guardian zaèít pøicházet kolem léta.

Základním argumentem ve prospìch oèkování dìtí, kromì prevence pøípadù závažného prùbìhu onemocnìní a dlouhého covidu, je podle expertù to, jak dobøe jsou vakcíny schopné zmaøit pøenos napøíè rùznımi variantami. Existují náznaky, že nìkteré schválené vakcíny snižují šíøení viru, ale údaje zatím nejsou podle odborníkù dost pøesvìdèivé.

„Pokud se prokáže, že vakcíny mají dostateènì silnı úèinek na pøenos, pak za pøedpokladu, že všichni dospìlí budou v tomto roce naoèkováni, jedinımi vìkovımi skupinami, které do znaèné míry podporují šíøení této nemoci, budou mladí lidé,“ uvedl britskı vìdec a pediatr Rinn Song.

Oèkování zajistí dìtem kontinuitu vzdìlávání

Paul Heath, odborník na dìtské infekèní nemoci z Londınské univerzity, se domnívá, že pokraèující nákaza u dìtí by mohla bıt rezervoárem infekce pro neoèkované dospìlé a starší lidi. „Proto mùže bıt rozumnou strategií oèkovat dìti, aby nenakazily náchylné dospìlé,“ uvedl.

Dalším dùvodem k oèkování dìtí by mohlo bıt zajištìní vzdìlávání, dodal Adam Finn, profesor pediatrie z Bristolského dìtského vakcinaèního centra. „Pokud se prokáže, že imunizace dìtí mùže zajistit vzdìlávání a odstranit riziko jeho narušení, pak je to pro nì pøínos,“ uvedl.

Varoval však, že u mnoha vakcín urèenıch k ochranì pøed infekèními chorobami je obvykle možné dostat ohniska pod kontrolu bez imunizace všech. „Øekl bych, že je pravdìpodobné, že do konce roku zaèneme oèkovat lidi pod osmnáct let, ale není to jistota,“ líèí.

„Vzhledem k omezenım dodávkám vakcín proti covidu-19 po celém svìtì je klíèovım argumentem proti oèkování dìtí v blízké budoucnosti fakt, že nejdøíve by mìly bıt oèkovány vysoce rizikové skupiny v zemích s nízkım a støedním pøíjmem,“ uvedl Song.

Podle Finna by rozhodnutí o imunizaci dìtí mìlo bıt založeno na tom, zda je, nebo není tøeba. „Pokud to není nutné, nemìli bychom to dìlat,“ uvedl.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance