Czech Republic

Klausovi vadí Hnilička v čele nekontrolovatelné sportovní agentury

„Vadí mi to, pakliže bude v èele organizace, která je nekontrolovatelná,“ øekl Klaus mladší k pùsobení Hnilièky v èele Národní sportovní agentury na tiskové konferenci své strany pøed schùzí Snìmovny.

Hnilièku vyzval premiér a šéf ANO Andrej Babiš, aby rezignoval na své funkce. Hnilièka pak oznámil, že se vzdá poslaneckého mandátu a pokud jde o funkci šéfa Národní sportovní agentury, poèká na to, jak zareaguje sportovní prostøedí.

Rezignaci Hnilièky z èela agentury èeká Rakušan

„Vìta, že poèká, jak zareaguje sportovní prostøedí, je legraèní,“ øekl šéf STAN Vít Rakušan. Právì rezignace na tuto pozici by podle Rakušana bylo skuteènım vyvozením odpovìdnosti za papalášské chování.

Klaus nechce ani tak posuzovat Hnilièkovo chování, jako chod Národní sportovní agentury.

„Nejsem Ježíš Kristus, abych každého soudil,“ prohlásil Klaus. Jde mu o to, jak funguje stát, jak rozhazuje desítky miliard korun. „Kontrola musí bıt pod kontrolou volenıch zástupcù. Naprostá absence diskuse o této vìci je negativní, uvedl šéf Trikolóry.

STAN požaduje i vysvìtlení vırokù Blatného ke covidu

Hnutí STAN bude navrhovat, aby se Snìmovna zabıvala zprávou ministra zdravotnictví Jana Blatného o covidové situaci.

Šéfa hnutí STAN Víta Rakušana zajímá vysvìtlení vıroku Blatného, že testy na koronavirus zatím stály už 25 miliard korun.

Blatnı by mìl podle Starostù a nezávislıch vysvìtlit i slova, že jen 30 procent obìtí s covidem, které uvádí stát oficiálnì jako poèet obìtí, zemøelo skuteènì na covid.

Jak je to se skuteènım poètem úmrtí s covid-19, zajímá také místopøedsedu TOP 09 Vlastimila Válka. „Je dùležité, aby mıty, chıry a hoaxy skonèily,“ øekl Válek. Zajímají ho také detaily smluv s jednotlivımi firmami, které dodávají a budou dodávat vakcíny do Èeské republiky.

„Principiálnì by bylo lepší, kdyby všichni používali respirátory FFP2,“ øekl Válek. „Kdyby stát podpoøil vırobu èeskıch dvojkovıch respirátorù, tak se mùžeme dostat na velmi nízkou cenu,“ øekl Válek. Do vicepremiéra Karla Havlíèka to podle nìj huèí už tøi ètvrtì roku.

TOP 09 žádá vyšetøovací komisi k havárii na Beèvì

Poslanci ale také mohou v úvodu schùze její program zmìnit. Èást opozice bude prosazovat další debatu o loòské otravì Beèvy. Poslanci ODS, KDU-ÈSL a TOP 09 usilují o vytvoøení snìmovní vyšetøovací komise k ekologické havárii, kterou se zabıvá i policie.

To, že TOP 09 bude navrhovat zøízení komise, øekla pøed schùzí Snìmovny pøedsedkynì TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Jak všichni vidíme, tak se situace nelíbí panu ministrovi vnitra, ale jak jsme slyšeli, tak policie na informace embargo neuvalila, jak se vymlouval ministr Brabec,“ øekla Pekarová Adamová. Vadí jí, že není známo, kdy bude k dispozici znaleckı posudek, kterı mìl bıt k dispozici už v prosinci.

Poslanci mají øešit návrh proti energetickım šmejdùm

Poslanci by se v úterı mìli zaèít zabıvat novelou energetického zákona k ochranì spotøebitelù. Zavedla by registr zprostøedkovatelù, kterı by mìl z trhu z energiemi vyøadit takzvané „energetické šmejdy“, kteøí se snaží podvést nìkteré, zejména starší spoluobèany.

Smlouvy na dobu urèitou na dodávky energií by podle novely energetického zákona nesmìly bıt déle než na tøi roky, obchodníci by nesmìli navıšit cenu bez informování zákazníkù a smlouvy se musely uzavírat vıhradnì písemnì.

Football news:

Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form