Czech Republic

Kladenský soud začal projednávat kauzu údajného ovlivnění zakázky v Lánské oboře

Balák ve ètvrtek novináøùm øekl, že se nièeho nezákonného nedopustil. „Vìøím, že se u soudu prokáže moje nevina,“ uvedl šéf lesní správy.

Zakázka se tıkala zajištìní a odvodnìní svahù v Lánské oboøe kolem vodní nádrže Klíèava, a to druhé etapy. Souèástí byla i rekultivace. Hodnota zakázky s DPH pøesáhla 200 milionù korun.

Dle obžaloby Balák mimo jiné umožnil Tkadlecovi podílet se na pøípravì projektové dokumentace pro zakázku a pøedem se seznámit s místy, kde se práce uskuteèní. Balákùv právní zástupce to odmítl, Tkadlec byl podle nìj na místì, protože na nìm spoleènost Energie provádìla první etapu prací.

Tkadlec pøi vıslechu uvedl, že se projektanti obraceli na nìj a ne obrácenì. Pøipustil, že poskytl námìty, ale ne pokyny. V projektu podle nìj nebylo nic, co by mohla zajistit unikátnì pouze spoleènost Energie - stavební a báòská.

Právní zástupci obžalovanıch ve ètvrtek u soudu zpochybòovali nìkteré dùkazy, napøíklad oprávnìnost poøízení odposlechù, které posloužily jako jedny z dùkazù. „Odposlechy se neprovìøovaly konkrétní trestné èiny, o kterıch mìly podezøení, že se mìly stát, ale v podstatì preventivnì monitorovaly èinnost Miloše Baláka a dalších obžalovanıch, aby teprve prostøednictvím odposlechù zjistily protiprávní jednání, kterého se údajnì mìli dopustit,“ dodal Balákùv právní zástupce Lukáš Trojan. Vedle toho zástupce tvrdí, že o odposleších rozhodoval soud, kterému to nepøísluší.

Football news:

Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time
Barcelona paid tribute to Maradona with a minute of silence before training