Czech Republic

Kim velmi zchátral, Bidena otestuje odpálením rakety, říká koreanista

Kim pøed tıdnem na konferenci oblastních tajemníkù Korejské strany práce prohlásil, že se zemì musí pøipravit na velkou ekonomickou krizi. Dokonce použil termín „strastiplnı pochod“. Co tím chtìl øíci?
Je dùležité øíci, že pojem „strastiplnı pochod“ patøí k tradièní frazeologii severokorejské propagandy. Odkazuje k nutnosti pøekonat obtížné podmínky, stejnì jak je svım silnım duchem pøekonával vùdce zakladatel Kim Ir-sen bìhem partyzánského boje proti Japonsku, jehož se fakticky úèastnil krátce na konci 30. let.

Dnes se tento pojem nejèastìji používá v souvislosti s obdobím bezprecedentního hladomoru, kterı zemi opanoval ve druhé polovinì devadesátıch let. Stranickı, armádní i svazáckı deník v roce 1996 vydaly spoleènı novoroèní úvodník, v nìmž se psalo o „duchu strastiplného pochodu“. 

Bylo to pøiznání, že v zemi propukl hladomor, cílem tehdy byla mobilizace veškerého obyvatelstva. Tentokrát jde hlavnì o mobilizaci nižších stranickıch kádrù.

Je souèasná situace skuteènì tak vážná?
Už poèátkem roku byli opakovanì nahrazeni ministøi hospodáøství, protože vedení není spokojeno s vısledky. O neúspìchu poslední pìtiletky otevøenì promluvil sám Kim na VIII. sjezdu Korejské strany práce letos v lednu. 

To ale není nic nového pod sluncem. Nefunkènosti hospodáøského systému si je vedení vìdomo minimálnì od 70. let a v následující dekádì se zaèalo s pokusy o pøilákání zahranièních investic a zøizováním zón volného obchodu. 

Ale nikdy to nedopadlo, protože dosud nepøistoupili k zásadní restrukturalizaci hospodáøského systému, by se zavedením urèitıch prototržních prvkù poslední dvì dekády stále vážnìji experimentují. 

Severokorejskı vùdce Kim Èong-un na sjezdu Korejské strany práce vyzval obèany,...

Jak dokládá avizovanı neúspìch poslední pìtiletky, stále jde v zásadì jen o potìmkinovské projekty, jako jsou nová obchodní a lyžaøská centra, bazény èi letoviska.

Souèasná hospodáøská kondice tedy není uspokojivá. Silnì pùsobí mezinárodní sankce prosazené Trumpovou administrativou, které se projevily jako nebıvale neprodyšné. Velké dopady má lockdown, kterı KLDR zavedla už v lednu 2020. 

Podle dostupnıch zpráv se však nedá øíct, že by situace v zemi pøipomínala hladomor. Napøíklad ceny rıže sice v odlehlejších oblastech stoupají, ale není to desetinásobek èi dvacetinásobek jak tomu bylo v polovinì 90. let.

Jak se na ekonomice projevuje, že už je rok uzavøená hranice s Èínou, tedy klíèovım ekonomickım partnerem?
Z Èínské lidové republiky je dnes pøes pozemní hranice dodáváno jen nezbytnì nutné zboží, a to ve velmi omezené míøe. Opakují se ale zprávy o porušování mezinárodních sankcí pøekládkami strategického zboží, jako jsou uhlí èi ropné produkty, na otevøeném moøi.

Severokorejskı prùmysl je hodnì zaostalı a tak jim dnes chybí souèástky do strojù, které sami nedokáží opravit. Nedostává se zboží na èernı trh. Pašování spotøebního zboží a potravin pøes hranici bylo prakticky znemožnìno. V dùsledku lockdownu Severní Korea loni pøišla o pøíjmy z turistického ruchu, jež v posledních letech zejména díky návštìvníkùm z ÈLR narùstaly až k hodnotì pøes 100 milionù dolarù za rok.

Co vlastnì víme o prùbìhu pandemie v KLDR? Režim tvrdí, že je v zemi nula nakaženıch a nula mrtvıch.
Ano, to je stále oficiální stanovisko. Ovšem podle zpráv diplomatù i uprchlíkù se v nìkterıch oblastech covid skuteènì šíøil. Bližší informace k tomu ovšem nejsou, protože je to velmi pøísnì utajováno. 

Severokorejskı vùdce Kim Èong-un na sjezdu Korejské strany práce vyzval obèany,...

Když se podíváte na zábìry z celostátních stranickıch shromáždìní, vidíte, že jejich delegáti nemají roušky. Jde o to ukázat, jak je KLDR nezdolná. Že je to silná, neporazitelná socialistická zemì, která se nebojí ani covidu, protože všechno se dá zvládnout díky nepøemožitelnému korejskému duchu. 

Pøedpokládám ovšem, že delegáti jsou testováni. Ví se, že ÈLR do Severní Koreje dodala testovací sady, KLDR se také pøihlásila do programu Covax pro rozdìlování vakcín rozvojovım zemím.

Covidem-19 také KLDR zdùvodnila odvolání úèasti na olympiádì v Tokiu. Je za tím skuteènì jen obava o zdraví sportovcù?
Je to jeden z dùvodù. Asi by to byl velkı skandál, kdyby nezávislé testy prokázaly, že nìkdo ze severokorejskıch sportovcù èi aparátèíkù v delegaci je pozitivní. 

Roli ale hraje i to, že hostitelem je Japonsko, které je v KLDR dlouhodobì oznaèováno za jednoho z úhlavních nepøátel. Je za tím dlouhá éra japonské koloniální vlády na Korejském poloostrovì, navíc stále není doøešena otázka Japoncù unesenıch v minulosti severokorejskım režimem. Tøetím dùvodem mùže bıt, že severokorejští sportovci nemají moc velké šance na medaile, a tak se tam prostì vedení KLDR nehodlá prezentovat.

V lednu došlo k vımìnì v Bílém domì. Jak se severokorejskı režim ohlíží za érou Donalda Trumpa, kterı si s Kimem nejdøív vymìòoval urážky a pak se s ním dvakrát sešel?
Kim sice na lednovém sjezdu Strany uvedl, že rozhovory na nejvyšší úrovni mezi KLDR a USA byly historickou událostí, ale radìji se moc neohlíží, protože pro Sever to skonèilo fiaskem. Trump zjevnì pøi té poslední schùzce po Kimovi chtìl, aby dostál svım závazkùm, a dal najevo, že se na rozdíl od pøedchozích administrativ nenechá oklamat planımi sliby.

Americkı prezident Donald Trump na setkání se severokorejskım vùdcem Kim...

Chtìl vidìt jasnı posun, napøíklad zøejmì požadoval vìrohodnı seznam jadernıch zaøízení. Amerièané mají své špionážní informace a to, co dostali od Severokorejcù, nebylo zjevnì ani úplné, ani vìrohodné. 

Trumpovi se nicménì i díky vypjaté rétorice z poèátku podaøilo dosáhnout toho, že Severní Korea po roce 2017 už netestovala mezikontinentální rakety. Zøejmì mìla z Trumpa respekt a mylnì doufala v neopodstatnìné pobídky ze strany Spojenıch státù.

Co èeká od Joea Bidena?
Severokorejci urèitì situaci po jeho nástupu vyhodnocují, ostatnì jako vždycky. Nepochybnì jim neuniklo, že Spojené státy odvolaly plavbu váleènıch lodí do Èerného moøe nebo že se snaží oživit jadernou dohodu s Íránem. To bohužel ukazuje, že Bidenova administrativa není tak rozhodná jako ta Trumpova. 

29. listopadu 2017

V KLDR to mùže vyvolávat nadìje, že pokud bude postupovat tvrdším zpùsobem, tak jí Spojené státy budou spíš naslouchat a možná se je podobnì jako v dobì Clintonovy i dalších americkıch administrativ pokusí znovu uplatit. Myslím si, že KLDR si ještì letos Bidena provìøí odpálením rakety dlouhého doletu nebo jadernım testem.

Prioritou Spojenıch státù je dnes soupeøení s Èínou o roli nejvìtší svìtové velmoci. Jakou roli v tom mùže hrát KLDR?
Severní Korea to urèitì bude chtít využít pro svùj momentální prospìch. To se nauèila už døíve: jednou se pøimkla k SSSR, pak k Èínské lidové republice. Podle toho, co jí kdo nabídl. V devadesátıch letech tuto diplomacii praktikovala nadále, jen do toho pøibyla Jižní Korea, Japonsko a Spojené státy.

ÈLR využívá Severní Koreu jako jednu z figurek na své šachovnici. Jsem dlouhodobì pøesvìdèen, že severokorejskı režim umìle udržuje pøi životì. To bylo patrné už bìhem hladomoru v 90. letech. Nebıt pomoci ÈLR, tak by s nejvìtší pravdìpodobností zkolaboval.

Pokud by skuteènì stála o to, aby došlo ke zmìnì vedení, tak by ji to neèinilo vìtší problémy. V sousedním Mandžusku žije na dva miliony etnickıch Korejcù, z nichž nìkteøí jsou zaèlenìni do vojenskıch jednotek u hranic. Ty v pøípadì nutnosti mohou zasáhnout v KLDR, tøeba pod rouškou „lidovıch dobrovolníkù“.

Letos v prosinci to bude deset let od nástupu Kim Èong-una k moci. Jak se za tu dobu Kim zmìnil?
Na první pohled je zjevné, že fyzicky chátrá. V dobì nástupu, kdy mu bylo asi 27 let, rozhodnì nebyl tak obtloustlı. Je známo, že dost pije a kouøí, celá jeho rodina trpí dnou.

Kim Èong-un pøi novoroèním projevu v letech 2013–2018

Kim Èong-un pøi novoroèním projevu v letech 2013–2018

Po deseti letech je také jasné, že byly liché pøílišné nadìje optimistù, že by mohl rychle po svém nástupu pøistoupit k zásadnìjším zmìnám politického, èi alespoò hospodáøského systému po vzoru Èínské lidové republiky nebo Vietnamské socialistické republiky. 

Velmi rychle se zbavil kádrù, na kterıch byl závislı v prvním roce své vlády, napøíklad svého strıce Èang Son-tcheka, ujal se všech vedoucích funkcí, režim se stabilizoval a bylo jasné, že k žádnému vnitrostranickému puèi nedojde. Pøesto k zásadní promìnì hospodáøského systému nedošlo ani po témìø deseti letech.

Èas od èasu se ovšem o hospodáøskıch reformách hovoøí, vedení KLDR se napøíklad údajnì zajímalo o zkušenosti z Vietnamu...
V dùsledku hladomoru 90. let se v severokorejské ekonomice rozšíøilo obchodování na èernıch trzích, díky kumulaci kapitálu a rozsáhlé korupci došlo k vytvoøení skupiny drobnıch podnikatelù. 

Venkovské domy poblíž Kesongu jsou sice zchátralé, ale jejich obyvatelé jsou

Již za Kim Èong-ila vedení státu tyto aktivity støídavì tolerovalo a potlaèovalo, pøièemž umožnilo drobné zemìdìlství a zahájilo pokusy se zavádìním prototržních principù také v nìkterıch podnicích, mj. osobní odpovìdnost, motivace k dosažení produktivity èi prodej zemìdìlskıch pøebytkù. 

ZRCADLOVÁ HLADINA. 170 metrù vysoká vìž Èuèche v Pchjongjangu se odráží na...

Za vlády Kim Èong-una, zvláštì v posledních pìti letech, se tento trend jeví jako systematiètìjší, jde však ruku v ruce s utužováním spoleèenské kontroly. 

Zahrnuje též ponìkud realistiètìjší zmìny zákonù, mimo jiné k pøilákání zahranièních investic, a zmìna ústavy nahradila teanskı podnikovı systém ze 60. let principem takzavného zodpovìdného systému øízení socialistickıch podnikù. 

KIMOVA DÌLA. Cvièení dìlostøeleckého oddílu Severokorejské lidové armády. Tento...

Podmínky však dosud zdaleka nepøipomínají ani ty, za nichž pùsobí podnikatelé v lidové Èínì nebo ve Vietnamu. Bezvıchodná ekonomická situace snad jednou Sever donutí pøikroèit k zásadním zmìnám hospodáøství. Na to si ale ještì budeme muset poèkat.

V posledních letech je hodnì vidìt Kimova sestra Kim Jo-èong. Jaká je dnes její pozice ve vyšších kruzích režimu?
Pøedstavuje ženskou roli, která je v rámci severokorejské ideologie tradiènì vıznamná, ostatnì jako v dalších komunistickıch diktaturách. A už to byla matka Kim Ir-sena Kang Pan-sok nebo pozdìji jeho první manželka Kim Èong-suk, babièka souèasného vùdce. 

Režim vždy také pøisuzoval vıznamnou reprezentativní funkci nìkteré z žijících žen, až do likvidace svého muže Èanga ji dlouho plnila Kim Kjong-hui, sestra pøedchozího vùdce Kim Èong-ila. Tuto roli v souèasnosti hraje Kim Èong-unova sestra Kim Jo-èong. 

Když Kim pøed rokem na èas zmizel, objevily se spekulace, že by ho mohla nahradit. Já se to nedomnívám. V tak tuhém totalitárním režimu, fakticky státoarmádostranì, to není pravdìpodobné. Už jen proto, že by armáda tìžko nesla, aby se žena stala vrchní velitelkou ozbrojenıch sil. Mou pøedpovìï snad také potvrzuje skuteènost, že na posledním celostátním sjezdu nebyla Kimová vybrána do politbyra ÚV KSP

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude