Czech Republic

Kejval o zprávě v Timesech: Zrušení olympiády? Nic takového není na stole

Pøekvapila vás zpráva britskıch Timesù o chystaném zrušení her japonskou vládou?
Popravdì øeèeno, nepøekvapila. Takovımto zprávám a hoaxùm jsme vystavovaní v poslední dobì pomìrnì èasto.

Pokud by se pøece jen zakládala na pravdì, jak by MOV mohl japonskou vládu pøesvìdèit, aby zmìnila názor?
Japonská vláda nám dnes k informacím v The Times naprosto kategoricky øekla, že nejsou pravdivé. Tudíž si nemyslíme, že by taková varianta z japonské strany vùbec byla na stole. V pondìlí mìl navíc tiskovou konferenci japonskı premiér, kterı opakovanì a jasnì øekl, že je prioritou japonské vlády pøipravit a uspoøádat bezpeèné hry.

Myslíte si, že se vrací do hry i varianta her bez divákù, pøípadnì se ètrnáctidenní povinnou karanténou pro všechny akreditované?
To ne. Poøád se držíme ètyø základních scénáøù (vypracoval je již døíve MOV a každı z nich poèítá s èásteènım èi úplnım zaplnìním tribun diváky). Devátého února probìhne s organizátory a s MOV brífink k „playbooku“, kde by mìly bıt nastínìny podrobnosti jednotlivıch variant.

Kdy by podle vás mìlo bıt definitivnì rozhodnuto, že se hry neuskuteèní, pokud by MOV nebo japonská vláda takové rozhodnutí uèinili?
Doufám, že už jsme za tou hranici, kdy toto rozhodnutí mohlo padnout. Ta byla v okamžiku, kdy se rozhodovalo o tom, zda se hry zruší, nebo posunou. Jen samotnı fakt, že se posunou, generoval na stranì všech zúèastnìnıch, tedy organizátorù, MOV, národních olympijskıch vıborù, federací a sportovcù obrovské vícenáklady. Navíc i v dnešní dobì se ukázalo, že je možné poøádat velké sportovní akce, a je to mistrovství svìta v házené nebo grandslam v Melbourne. Není tedy dùvod se domnívat, že by nešlo uspoøádat olympijské hry. Jsem také pøesvìdèenı o tom, že Japonsko má zájem ukázat, jak je to vyspìlá zemì, svou tradièní preciznost i to, že jsou technologicky na vıši natolik, že jsou hry schopni uspoøádat. Budou vzorem pro poøádání nejen sportovních, ale i dalších akcí. To je pro nì dùležitá motivace.

Jaké finanèní ztráty by zrušení her znamenalo pro Japonsko, pro MOV, pøípadnì pro ÈOV?
Samozøejmì obrovské, znamenalo by to fatální dùsledky pro poøádání velkıch svìtovıch akcí, pro sportovní federace. Svìtové spoleèenství by se z toho vzpamatovávalo dlouho. Ale opakuji, tahle varianta se neøeší.

Pøedpokládám tedy, že pro ÈOV platí, že se nadále pøipravuje na hry bez jakıchkoliv zmìn.
Jednoznaènì. Jedeme na plnı vıkon. Za normálních okolností bychom už byli v plnıch pøípravách na zimní olympijské hry v Pekingu, teï se chystáme najednou na hry v Tokiu i Pekingu, které bude dìlit pùl roku. U obou se snažíme poèítat se všemi variantami scénáøù, což je sice organizaènì a logisticky nároèné, ale pracujeme na tom na plné pecky.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7