Czech Republic

Ke konci už jsem šlapal i očima. Jak si Černý dojel pro životní triumf

Sedmadvacetiletı Josef Èernı uhájil 18sekundovı náskok. V cílovém mìstì Asti se nevìøícnì chytal za hlavu a ještì dlouho poté pøi prvních rozhovorech vykládal: „Všechno se dìje strašnì rychle, nemohu tomu uvìøit. Mám úžasnı pocit.“

Mnohem pozdìji, až v deset veèer, dorazil na pokoj z tımové veèeøe stáje CCC, pøi které tentokrát nemohlo chybìt ani oslavné šampaòské, a alespoò na chvilku jsme se mohl v klidu ohlédnout za zatím nejvìtším dnem jeho cyklistické kariéry.

Už si to sedlo? Nebo si poøád pøipadáte jako v bláznivém filmu?
Až postupnì mi dochází, co se mi povedlo. Nìco takového neprožíváte každı den. Nejdøív jsem vùbec nevìdìl co a jak.

A teï naopak pøichází jedna gratulace za druhou?
To jo, hodnì lidí mi píše. Pøítelkynì, rodina nebo kamarádi, kteøí se mnou moji cyklistiku zažívali úplnì od zaèátku. Píšou, jak to dneska se mnou prožívali u televize. Tohle nebyl spurt, kde všechno øeší poslední stovka metrù, ale 20 kilákù, kdy jsem byl pøed ostatními jako na gumì a netušil, jestli mì sjedou nebo ne. I pro mì to byl v tu chvíli docela šok.

Šok?
A emoèní vypìtí.

Pìt let èekání

Èernı navázal na Štybara

Svım vítìzstvím ukonèil Josef Èernı mnohaletı èeskı pùst. Vždy na Giru vyhráli èeští cyklisté naposledy etapu zásluhou Romana Kreuzigera v roce 2012 a na závodech Velké trojky zùstávalo posledním zápisem prvenství Zdeòka Štybara na Tour 2015.

Zároveò Èernı ukonèil také 574 dní dlouhé èekání na další èeské vítìzství v seriálu World Tour. Naposledy se radoval loni na jaøe Zdenìk Štybar na Binck Bank Classic (bıvalá klasika E3 Harelbeke).

Je to vlastnì zvláštní. Pro stáj CCC jste právì zaøídil historicky první vıhru na závodì Grand Tour - a zároveò víte, že váš tım konèí.
Je to tak a je to velká škoda. Jsme u konce, lidé se rozutíkají každı jinam. Teï mi zrovna volal manažer, že budeme øešit, co dál. Už po minulé èasovce bylo všechno docela hektické a teï znova. Nároènı den.

Prozradíte, z kolika nabídek novou stáj vybíráte?
To je ještì brzy.

Ale asi jsou zajímavé, že?
Urèitì. 

Projdìme si teï pøíbìh vašeho vítìzného dne. Co jste si myslel na pùvodním startu v Morbegnu, kde jezdci zahájili velké diskuze s organizátory Gira o zkrácení této pùvodnì nejdelší etapy?
Dlouho jsem nevìdìl, co se bude nebo nebude dít. Trochu mì to kvùli organizátorùm i mrzelo. Vím, mohlo se zaèít vyjednávat i mnohem døív. Ale já nebyl vyloženì tím, kdo tam rozhazoval rukama a øíkal: Musíme to ukonèit. Jen jsem vše sledoval a èekal, co pøijde. 

Wilco Kelderman si i organizátorùm postìžoval, že po tolika nároènıch dnech v horách a v zimì je imunita jezdcù oslabená, s èímž by si nemìli v dobì pandemie pøi další dlouhé a zmoklé etapì pøíliš zahrávat.
Jistì, v dobì problémù s virem ta imunita mùže bıt oslabená. Neøíkám, že 260 kilákù v dešti je moc nebo málo, ale byla to už 19. etapa po tøech velmi tìžkıch dnech. Navíc jsme museli už v šest ráno vstávat, pak jsme jeli autobusem hodinu a pùl na start, tam pršelo, autobusy musely bıt zaparkované dva kiláky od prezentace, ke které jsme v dešti museli dojet tam a zase zpátky. Sešlo se toho víc, ale myslím, že jsme to nakonec zvládli v pohodì.

Tìsnì za cíle. Radost se èleny realizaèního tımu CCC:

I kdyby mìla etapa pùvodních 258 kilometrù, také byste se hnal do úniku?
No... to asi ne. V tak dlouhé etapì bych se do nìj nejspíš nechystal.

Protože jste se pøed nedìlní èasovkou nechtìl znièit?
Pøesnì tak. Já vìdìl, že sto dvacet kilákù mùžeme jet zhruba tøi hodiny, zato 250 bychom jeli šest, sedm hodin.

Jakmile jste se dozvìdìl o zkrácení etapy, tak jste se naopak u sportovních øeditelù hlásil, že se do úniku pokusíte probít?
Byl jsem tak nastavenı a namotivovanı. Øíkal jsem si, že to tøeba bude jako v roce 2013 na Trentinu, kde taky mìla etapa okolo 120 kilometrù (a Èernı se po ní v 19 letech po úniku senzaènì oblékl do trikotu lídra závodu). Bylo mi jasné, že bude hodnì záležet i na tom, jak budou chtít sprinterské tımy únik kontrolovat.

Speciálnì Démarova Groupama-FdJ tentokrát chu do tahání tempa pelotonu nemìla.
Jo, øíkal jsem si, že FdJ možná nebude o hromadnı spurt stát, aby se jim nestalo, že ho Peo Sagan vyhraje, Démare náhodou nebude bodovat a oni tím ztratí fialovı dres. Mìl jsem v hlavì, že tenhle scénáø nastat mùže. Ta šance se vyskytla a já se jí chytl.

Naèež jste byl i u zrodu celého úniku, když jste se prodral do prvotní tøíèlenné skupiny uprchlíkù.
Jo, vyrazil jsem za Campenaertsem (dvojnásobnı mistr Evropy v èasovce z tımu NTT) a Pellaudem z Androni. Potom se za námi vydala další jedenáctièlenná skupina a pozdìji nás dojela. Bora zkusila z pelotonu únik kontrolovat, my jsme pak zaèali víc spolupracovat a Bora to zjevnì zabalila, když jí ostatní nepomohli. Usoudili, že nemá smysl, aby takhle pøed sobotní horskou etapou zrušili pùlku tımu.

Ale to nebyl váš problém.
Jasnì. Každı to mohl zkusit do úniku jako já. A už na tom náhradním startu dnes bylo poznat, kdo to zkusit chce.

Podle èeho?
Pøestalo pršet a nebyla tam ani zdaleka taková zima jako pøedchozí dny v horách, teplomìr ukazoval okolo 14 stupòù. Pøesto byla spousta lidí nabalená, jako by právì pøijeli z hor. Podle toho jsem už na startu rozpoznal, kdo se bude snažit dostat do úniku a kdo ne. Ti navleèení o tom nepøemıšleli na rozdíl od tìch, co mìli na sobì jen dres. Tak jsem se taky vysvlékl a rozhodl se, že to zkusím.

Ètrnáctièlenná skupina uprchlíkù, která se posléze na trati sjela, byla velmi silná. Vždy v ní kromì vás a Campenaertse, tedy dvou elitních èasovkáøù, šlapali i jezdci, kteøí už v minulosti na Grand Tour dokázali vyhrát etapu: Clarke, Dowsett, Armée, Keisse.
To jo. Victor Campenaerts vypadal nejsilnìjší ze všech, byl hodnì aktivní, už tøicet kilákù pøed cílem se snažil nastupovat.

Únik bìhem 19. etapy Gira. V oranžovém dresu CCC v nìm šlape i Josef Èernı.

ÚNIK. V oranžovém dresu CCC v nìm šlape i Josef Èernı.

Svojí aktivitou rozpojil skupinu, najednou vás zbylo vepøedu jen šest. Kdy vás napadlo, že nebudete spoléhat na spurt a zkusíte jim ujet?
Victor to zkoušel znovu, pøišly i další nástupy. Neèekal jsem, že s nimi zaènou už takhle brzy. Tak jsem je chvíli nechal a po nìjakém tøetím ètvrtém nástupu jsem koukal, že už i Victor svìsil nohy, aby na chvíli zregeneroval. Každı se zaèal otáèet po tìch druhıch - a já za to vzal. Øekl jsem si: Teï to zkusím já a uvidíme, co se stane.

To bylo 22 kilometrù pøed cílem. Velmi rychle jste si vypracoval náskok 40 sekund. Pøekvapilo vás, že se za vámi udìlala až taková díra?
Už mi psal Marco (trenér Pinotti), že jsem tam jel opravdu velké watty, jako kdybych právì vystartoval do èasovky. Tak jsem se je 20 kilákù snažil držet až do konce.

Marco Pinotti, váš kouè i mentor, musel z Gira odcestovat na Vueltu, kde je sportovním øeditelem tımu CCC. Ale dokonce i z tımového auta vám na Twitteru gratuloval: „Vámos.“
Jo, oni to prej i na Vueltì v autech sledovali.

Když se mezi vámi a pronásledovateli už delší dobu držel pùlminutovı odstup, pomyslel jste si: Mohlo by to dopadnout dobøe, oni už tu sílu v nohách nemají?
Vìdìl jsem, že musím jet na doraz a toho jsem se držel. Mìl jsem v hlavì dvì varianty, jak by etapa mohla dopadnout. Buï že si ve stíhací skupince zase zaènou nastupovat, pojedou trhané tempo a já bych z toho mohl tìžit. A nebo že mì pøece jen dojedou a já pak skonèím pátı nebo šestı. Když ale mùj náskok poøád neklesal pod 20 sekund, dodávalo mi to nadìji. Maèkal jsem ze sebe, co se dalo s tím, že buï to vydržím, nebo ne. Prostì vabank jízda. Každı mi pak øíkal, jak to bylo emoèní, když mì vždycky o pár sekund stahovali a já jim zase o pár vteøinek poodjel.

Mìl jste z tımového auta neustále detailní informace, jak se mìní váš náskok?
Jasnì, v našem autì sedìl Fabio Baldato, kterı má velké zkušenosti a vìdìl pøesnì co a jak. Také v nìm hlídal, aby doprovodná motorka nepomáhala skupinì pronásledovatelù. Posledních pìt kilákù už jen øval do vysílaèky, byly tam velké emoce, snažil se mì docpat do cíle.

Na závìreènıch tøech kilometrech už bylo vidìt, že toho také máte plné zuby.
To jo, už jsem šlapal i oèima, nevìdìl jsem, jak ještì nìjaké síly ze sebe dostat. Ale nemohl jsem pøece zastavit a øíct: Dál už to nejde. Jen jsem doufal, že se mi ty nohy nezastaví samy a nabádal jsem se: Musím to do té pásky dotlaèit a pak už si mùžu odpoèinout.

Dlouho jste se vùbec neohlížel.
Do poslední chvíle jsem netušil, jak to dopadne. Ale 500 metrù do pásky jsem se ohlédl a zjistil jsem, že nikdo za mnou není. ڞasnı pocit. Nemohl jsem tomu uvìøit.

Zhruba 20 metrù pøed cílem jste zaèal slavit. Nevìøícnì jste chytl hlavu do dlaní, pøekryl jste si rukama oblièej, zvedl je nad hlavu. Jaké jste mìl v tu chvíli myšlenky?
To byl obrovskı nával energie. Tolik se mi toho v té hlavì motalo, jak jsem makal, aby tenhle moment pøišel. Úplnì mì to sebralo a dojalo. Docela dost.

Pepe, øekni jim: Jsem vítìz etapy na Giru

Jak Geschke fandil i ze Španìlska

Na dálku pøes Twitter bouølivì fandili Èernému i tımoví kolegové z CCC. „Come on, Pepe,“ psal v prùbìhu jeho útoku Simon Geschke, kterı musel pøed 4. etapou odstoupit z Vuelty. Když Èernı projel cílem, pøipsal: „TO JE ALE VÍTÌZSTVÍ!“

Ètyøiatøicetiletı Nìmec, kterı vyhrál i horskou etapu na Tour, potom dokonce vyštrachal záznam rozhovoru z roku 2013, když se 19letı Èernı neèekanì oblékl do trikotu lídra závodu Kolem Trentina a italskı novináø se ho tehdy zeptal: „Kdo jste?“

Teï mu Geschke na dálku radil: „Hej, Pepe, až se tì zase nìkdo zeptá, kdo je Josef Èernı, mùžeš odpovìdìt: Jsem vítìz etapy na Giru.“

Mluvèí tımu Amy Cameronová vás pak vodila po rozhovorech, na pódium, na tiskovku. I to byla pro vás na Grand Tour úplnì nová zkušenost.
To jo, já tam ani nevìdìl, co mám øíkat, byl jsem mimo. Nejsem jako jiní, kteøí takové tiskovky zažili spoustukrát a už mají pomalu dopøedu nachystané odpovìdi. Snažil jsem se, abych ze sebe dostal aspoò nìjaké smysluplné vìty. Ani jsem tu tiskovku ještì na videu nevidìl, snad se mi nebudou smát jako tehdy v devatenácti na Trentinu.

Dokonce se vás novináøi teï i ptali, proè se vám øíká Pepe.
Jo, Italové nechápali, že je to podomácku Josef. Taky chtìli vìdìt, co øíkám tomu, že zítra se v novinách stejnì budou nejvíc øešit ty protesty cyklistù na startu.

Ale odpovìdìl jste jim dobøe, jak jsem slyšel.
Øekl jsem jim, že historie se nebude ptát, jestli jsem vyhrál kratší nebo delší etapu. Prostì jsem vyhrál etapu Gira - a projet cílem s rukama nad hlavou bylo nádherné. To mì v tu chvíli napadlo. Co jsem mìl øíkat? Øešit, jestli jsme mìli, nebo nemìli jet? Já to zastavení etapy neinicioval. Ti, kteøí to udìlali, považovali takové øešení za nejlepší variantu. Startovali jsme odjinud. Ale potom jsme pøedvedli dobrı závod a dobrou show. Když mi teï lidé píšou, že u televize skákali radostí, je to moc pìkné.

To je pøíjemnı pocit, takhle dávat radost, že?
Moc. Èesko zvl᚝ teï potøebuje taky nìjakou pozitivní energii.

Tımová oslava se šampaòskım:

Dvì etapy Gira zbıvají. Jak pojmete tu sobotní, horskou, abyste byl na nedìlní èasovku co nejèerstvìjší?
Nejdøív musím dát do pucu tady ten nepoøádek na pokoji, mám tu všude rozházené vìci. A v sobotu? Pojedeme tøikrát Sestriere. Pokusím se v balíku pøežít ten první vıšlap a pak asi dojedu v grupetu. Nemá smysl, abych se v kopcích s nìkım nahánìl, zkusím si trochu odpoènout a co nejlíp se pøipravit na nedìli.

Èeští vítìzové etap Grand Tour

Vıhry v poøadí Tour, Giro, Vuelta:

11 Ján Svorada 3-5-3
2 Jan Hruška 0-2-0
2 Zdenìk Štybar 1-0-1
1 Tomáš Koneènı 0-0-1
1 Roman Kreuziger 0-1-0
1 Leopold König 0-0-1
1 Josef Èernı 0-1-0

Pozn.: Svorada mìl do roku 1996 slovenské obèanství.

Poslední èasovka bıvá hodnì i o tom, komu ještì po tøech tıdnech Grand Tour zbylo dost sil. Vám se na Giru povedla už loni, kdy jste ve Veronì dojel šestı. Což je dobrá pøedzvìst.
Vìøím tomu. Zjišuju, že na Giru mé tìlo reaguje tak, že se postupnì zlepšuju. Nedochází k situacím, že by mi sekalo. Jsem rád, že mám tìlo vytrénované, aby podávalo dobré vıkony i ve tøetím tıdnu. V milánské èasovce bude zase nejvìtším favoritem Ganna a i Dennis vypadá, že do toho šlápne. Ale všechno je otevøené, staèí nìjaká nepovedená zatáèka a vìci se mìní.

Po minulé èasovce ve Valdobiaddene jste øíkal, že v Milánì byste chtìl vaše páté místo zase o kousek vylepšit.
S tìma nohama, co teï mám, se o to chci pokusit. Nabral jsem tu také trochu zdravého sebevìdomí. Už si neøíkám: Jo, ty ostatní jsou lepší. Mohu si øíct: Mám sílu v nohách, tak jedu.

JÁ VYHRÁL? Josef Èernı nemùže uvìøit, že v 19. etapì Gira dotáhl svùj únik do...

JÁ VYHRÁL? Josef Èernı nemùže uvìøit, že v 19. etapì Gira dotáhl svùj únik do zdárného konce.

Není škoda, že pro vás v nedìli sezona skonèí?
Je. Už jsem i pøemıšlel, co s tou formou. Napadlo mì, že až si po Giru trochu odpoèinu, mohl bych ještì jezdit a možná bych se i pøihlásil na nìjakı cyklokros.

Cyklokros? Kdy jste ho jel naposledy?
Ani nevím. To byl jen takovı nápad. Volali jsme si kamarádem, že by to nebylo špatné, když budu teï po Giru v laufu.

Problémem je, že žádné cyklokrosy se teï v Èesku jezdit nesmí.
No právì, všechno je teï složitìjší. Ale urèitì si užiju èas strávenı s pøítelkyní, zase za mnou pøijede do Itálie na poslední èasovku.

A zase s ní tu pár dní po Giru zùstanete, tak jako loni ve Veronì?
Možná se nìkde po cestì domù zastavíme, tøeba na Gardì, a dopøejeme si tam spoleèné chvíle. Abych jí vynahradil poslední ètyøi tıdny, protože už od mistrovství svìta jsem byl pryè. Ale záleží samozøejmì i na tom, jaká bude v Itálii situace s koronavirem a se zdejšími opatøeními.

Milánská èasovka zároveò rozhodne o letošním majiteli rùžového trikotu. Co myslíte, kdo vyhraje Giro?
Kelderman. Sunweb si to už pohlídá, mají tu neskuteènı tım. I když rozdíly jsou malé a Ineos se v sobotu v horách urèitì o nìco pokusí.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net