Czech Republic

Kdyby na trhu byla udržitelná textilie, do byznysu bych nešel, říká šéf nové značky

Nilmore vyvinula obleèení z kukuøièného materiálu cPLA, z nìhož se v souèasné dobì vyrábìjí tøeba pøíbory nebo potravinové sáèky. Na konci bøezna firma figurovala mezi finalisty soutìže Creative Business Cup, kde se každoroènì vybírají nejkreativnìjší startupy. Nejvìtší milník, tedy uvedení vlastní kolekce na trh, má Nilmore teprve pøed sebou.

Nejdøív jsme chtìli dìlat jen naši znaèku, potom nám ale zaèali psát designéøi a malé firmy, jestli by náš materiál byl k dispozici i pro jejich kolekce.

Mikuláš Hurta zakladatel znaèky Nilmore

Co vás vedlo k podnikání?
Už od útlého mládí jsem rád spojoval studium s praxí. Když mi bylo jednadvacet, dostal jsem se na pozici vırobního øeditele v lakovnì letadel. Vedení lidí a organizování vırobních oddìlení mì zkrátka bavilo. Ale uvìdomil jsem si, že v práci strávíme tøetinu života a že bych ji chtìl prožít co nejvíc naplnìnì. 

Baví mì pomáhat svému okolí, takže jsem chvíli zvažoval, že bych šel pracovat do nìjaké neziskové organizace. Pak jsem si ale uvìdomil, že jako jednotlivec v neziskové organizaci je mùj pozitivní vliv celkem omezenı. Proto jsem se rozhodl založit vlastní firmu.

Pomáhat se dá rùznì. Proè jste si vybral zrovna pùsobení v odìvním byznysu?
Odìvní prùmysl je dnes jedním z nejvíce planetu zatìžujících odvìtví. Když tam existuje tolik problémù, je tam zároveò potenciál najít spoustu øešení, øíkal jsem si. V roce 2018 jsem založil znaèku Nilmore. Potom jsme dali do kupy tım, experty z univerzit a další partnery. Dnes pøinášíme na trh plnì cirkulární obleèení, které má potenciál zmìnit dopady odìvního prùmyslu na životní prostøedí.

Od roku 2018 jste vyvíjeli danou cPLA textilii, budovali jste dodavatelskı øetìzec a navazovali partnerství. Kde jste na to získali finance?
Èást jsem hradil ze soukromıch zdrojù, které jsem mìl našetøené ze své pøedchozí kariéry. Vızkum a vıvoj ve spolupráci s Vysokım uèením technickım v Brnì (VUT) jsme financovali z grantu ve vıši 200 tisíc korun. Navíc jsme získali 75 tisíc eur díky rámcové smlouvì s agenturou CzechInvest. Momentálnì do naší firmy vstupuje investor a nedávno jsme debutovali na B2B trhu, takže zaèínáme generovat první obraty. Po finanèní stránce se nám zkrátka zaèíná dıchat lépe a lépe.

Startup Nilmore vyvinula materiál s nízkımi environmentálními dopady. Na trh...

Z materiálu cPLA vyrábí Nilmore cirkulární textilii. foto: Nilmore

Vyrábíte udržitelnı produkt. Jste jako firma udržitelní i z ekonomického hlediska?
Samozøejmì, vìci nám musí dávat smysl i ekonomicky. Na odìvním trhu vidíme obrovskou mezeru, co se tıèe udržitelné módy. Když øíkám „udržitelná“, tak myslím mìøitelnou udržitelnost, ne nìjakı greenwashing, kterı nyní na trhu frèí. Jakmile si zákazníci zaènou uvìdomovat, že produkty nejsou tak udržitelné, jak se prezentují, budou hledat vırobky, které ekologickı kredit mají vìdecky podloženı.

Co si mám pøedstavit pod pojmem greenwashing?
Jde vlastnì o zelenı marketing, tedy o propagaci ekologickıch stránek produktu, aniž by produkt reálnì ekologickı byl. Tyto postupy mì rozèilovaly a byly jedním z dùvodù založení Nilmoru. Kdyby na trhu existovala udržitelná øešení, která já jako zákazník mùžu s èistım svìdomím koupit, tak bych do odìvního prùmyslu možná ani nelezl.

Mùžete uvést nìjakı konkrétní pøíklad greenwashingu?
Napøíklad recyklovanı polyester. Z krásnıch bílıch PET láhví se dají zase udìlat krásné bílé PET láhve, èímž je produkt naprosto cirkulární. Jenže se udìlá to, že se z nich vyrobí vlákna pro odìvy. Polyester ve formì vlákna už následnì neumíme recyklovat dál a produkt konèí buï ve spalovnì nebo na skládce. 

Další pøíklad je biobavlna. To je sice skvìlá vìc, co se tıèe pìstování, protože se na její produkci používají o nìco ménì agresivní chemikálie. Nese to prvky udržitelného zemìdìlství, ale s tím veškerá udržitelnost konèí. Obrovskou vodní a uhlíkovou stopu to poøád v sobì má.

Mikuláš Hurta

Zakladatel znaèky Nilmore Mikuláš Hurta.

Tvrdíte, že Nilmore vyrábí první cirkulární textilii na svìtì. Jak to, že na danou technologii nepøišla žádná velká firma s miliardovım kapitálem, ale podnikatel z Ostravy spoleènì s vìdci z VUT?
Nejde o to, že by firmy nechtìly bıt ekologické. Je to spojené s produkty, které už mají. Nahradit klasickı polyester jeho recyklovanou verzí pro nì není vùbec problém. Náklady na zmìnové øízení v takovém pøípadì nejsou velké. Do vıvoje ekologickıch øešení vrážejí velké peníze, zároveò ale musí myslet na to, že je potøebují dostat do svıch velkoobrátkovıch kolekcí, validace celého produktu jim zabere spoustu èasu. Kdežto v prostøedí naší, tedy daleko menší, firmy se dá inovativní proces zvládnout mnohem rychleji. Nejsme omezeni byrokracií.

V èem spoèívá cirkularita vašich vırobkù?
De facto jde o systém nekoneèné recyklace. Materiál se stále dokola drží v obìhu. Jedinı podobnı koncept, kterı již na textilním trhu funguje, je cirkulární nylon od znaèky Econyl. Nicménì oni se více zamìøují na mimoodìvní aplikace, napøíklad na koberce. Aby totiž mohl bıt nylon cirkulární, musí jít o stoprocentní nylon. A když si pøedstavíte trièko ze stoprocentního nylonu, je to ale spíš taková pláštìnka. Napøíklad pøi vırobì legín se do toho pøidává elastan, kterı cirkularitu znemožòuje.

Spolupracujete už s nìjakımi zajetımi znaèkami?
Do B2B segmentu jsme se dostali vlastnì úplnì náhodou. Nejdøív jsme chtìli dìlat jen naši znaèku, potom nám ale zaèali psát designéøi a malé firmy, jestli by náš materiál byl k dispozici i pro jejich kolekce. To nám otevøelo oèi, zjistili jsme, že potenciál na B2B trhu z hlediska pozitivního dopadu je daleko vìtší než na B2C trhu. Zaèali jsme systematicky oslovovat další podniky. V souèasnosti provádíme vzorovou vırobu kolekcí pro tøi nadnárodní spoleènosti a zhruba devatenáct støedních a malıch firem z Èeska a Slovenska.

Máte na nì nìjaké nároky?
Vždy s danou znaèkou uzavíráme obchodní dohodu, v níž se znaèka zavazuje, že se bude podílet na zpìtném odbìru produktù. Nejèastìji tak zákazníkovi dávají slevu na další nákup, pokud danı produkt vrátí. Zároveò vždy vyžadujeme, aby se znaèka stala souèástí naší sítì Nilmore Circular Points, tedy aby v jejích poboèkách mìli lidé možnost naše produkty vracet.

Když už tedy spolupráce bìží, jaké jsou vaše první obraty?
Za ty tøi mìsíce, kdy vzorujeme pro znaèky, je to nìjakıch 150 tisíc korun.

cPLA

Takzvanı „circular Poly Lactic Acid“ je cirkulární materiál na bázi kukuøièného škrobu odvozenı od materiálu PLA, ze kterého se vyrábí obaly na potraviny nebo tøeba plastové lahve.

Materiál cPLA se vyrábí napøíklad z kukuøièného škrobu, což je surovina, která s sebou nese postupy klasického zemìdìlství. Nevidíte v tom problém?
Do našeho konceptu surovinovı zdroj absolutnì nevstupuje. Na první vıvojové aktivity samozøejmì bylo nezbytné použít PLA ze surovinového zdroje, nicménì náš koncept poèítá s vırobou ze stoprocentního recyklátu. Ideálnì by to mìlo fungovat tak, že vysbíráme pìt tun použitého obleèení, pošleme ho na recyklaci, získáme pìt tun recyklátu a ten znova zvlákòujeme.

Jak efektivní bude podle vás zpìtnı sbìr?
Asi je utopické myslet si, že to bude 100 procent, ale chceme se dostat k co nejvyšším èíslùm. Urèitì se najde èlovìk, kterı trièko hodí do komunálního odpadu. Chceme systém nastavit tak, aby tìchto pøípadù bylo co nejménì. A pokud bude tøeba doplòovat materiál k našemu recyklátu, tak to zase bude recyklát PLA, nikdy to nebude surovinovı zdroj. Cirkularita je podle mého názoru jedinou možnou budoucností odìvního prùmyslu.

Kde vidíte Nilmore za rok?
V tomto roce je naším hlavním cílem uvést na trh vlastní kolekci a pøedstavit kolekce, které pøipravujeme pro jiné znaèky. Dále se chceme zasazovat o osvìtovou èinnost. Chceme otevírat spoleèenskou diskuzi a mluvit o faktech nikoli o pocitech. Protože se nejde dále tváøit, že biobavlna èi recyklovanı polyester mají nìco spoleèného s udržitelností. Naší dlouhodobìjší vizí je pøinést nová cirkulární øešení i do jinıch materiálù a odvìtví.

Mùžete bıt konkrétnìjší?
V tomto roce jsme napøíklad uzavøeli velmi úzkou firemní spolupráci s firmou Frusack, která vyrábí ekologické potravinové sáèky. Ty jsou de facto ze stejného materiálu jako naše obleèení, pouze v trochu jiné formì. Naše produkty jsou vysoce komplementární, takže jejich sáèkùm mùžeme zajišovat plnou cirkularitu. Jednou možná dojdeme k fúzi.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude