Czech Republic

Kdo stranám loni daroval peníze? Vlastní členové, oslavenec Benda i nebožka

Vùbec nejvyšší èástkou loni politickım uskupením pøispìl Spolek pro podporu liberální demokracie, kterı založili podnikatelé Dušan Šenkypl, Jan Barta a Petr Krajíèek. Každé z opozièních pravicovıch stran (ODS, KDU-ÈSL, TOP 09, Pirátùm a Starostùm) spolek daroval jednotnì 2,5 milionu korun.

Spolek si klade za cíl udržovat a bránit principy liberální demokracie a chce bojovat proti populistickım tendencím ve spoleènosti. „Vzhledem k roztøíštìnosti volebních preferencí demokratickıch stran a souèasnì probíhajícím jednáním o rùznıch formách spolupráce jsme se rozhodli transparentnì podpoøit demokratické strany, které do pøíštích voleb vstoupí v koalici,“ vysvìtlují zakladatelé na oficiálním webu spolku.

Vládnímu hnutí ANO loni nejvíce pøispìli jeho regionální politici. Celkem 700 tisíc korun hnutí vìnoval jeho zastupitel v Královéhradeckém kraji Jaromír Dìdeèek. „Jako èlen hnutí jsem cítil povinnost pomoci pøed regionální kampaní v mém kraji. Jsem rád, že na rozdíl od jinıch nemusím dary pøijímat, ale vzhledem k mé úspìšné kariéøe dávat,“ øekl iDNES.cz jièínskı podnikatel, kterı v kraji vedl kandidátku ANO do loòskıch voleb. Hejtmanem se však nestal, hnutí skonèilo druhé a do èela kraje se postavil bıvalı policejní prezident Martin Èervíèek z ODS.

Na podporu z vlastních øad dlouhodobì sází také SPD. Nejvyšší dar v celkové hodnotì 150 tisíc korun hnutí loni daroval poslanec Radovan Vích. Hned tøi jeho kolegové z poslaneckıch lavic (Radim Fiala, Pavel Jelínek a Radek Rozvoral) pak SPD darovali shodnì po 100 tisících korun. 

Nejvìtší dárci jednotlivıch stran se zastoupením ve Snìmovnì:
Strana/hnutí:Dárce:Èástka
ODSSpolek pro podporu liberální demokracie
2,5 milionu korun
PirátiSpolek pro podporu liberální demokracie2,5 milionu korun
STANSpolek pro podporu liberální demokracie2,5 milionu korun
TOP 09Spolek pro podporu liberální demokracie2,5 milionu korun
KDU-ÈSLSpolek pro podporu liberální demokracie2,5 milionu korun
ÈSSDPetr Benda1 milion korun
TrikolóraIvo Valenta1 milion korun
ANOJaromír Dìdeèek700 tisíc korun
KSÈMVojtìch Filip418 tisíc korun
SPDRadovan Vích150 tisíc korun

Nejvìtším dárcem ÈSSD je „oslavenec“ Benda

Sociální demokracii v loòském roce pøispìl nejvìtší sumou do rozpoètu její bıvalı poslanec Petr Benda, kterı na sebe na poèátku letošního roku upozornil oslavou svıch narozenin v jeho teplickém hotelu. Navzdory vládním opatøením mu pøijeli pogratulovat desítky lidí vèetnì šéfa Národní sportovní agentury Milana Hnilièky, expremiéra Jiøího Paroubka èi tehdejšího øeditele liberecké policie Vladislava Husáka. 

Po zveøejnìní snímkù z oslavy policejní prezident policejní prezident Jan Švejdar odvolal Husáka z funkce. Milan Hnilièka se zase v rámci omluvy vzdal poslaneckého mandátu a daroval 50 tisíc korun na charitu. Post šéfa NSA však Hnilièka nakonec uhájil. Narozeninová oslava stála místo také teplického zastupitele Michala Kasala, kterı po zveøejnìní skandálu rezignoval. 

Pøípadem se zabıvala i policie. Hygienici na základì podnìtu policistù udìlila Hnilièkovi a dalšímu úèastníkovi oslavy, radnímu ÈT a bıvalému hokejistovi Jiøímu Šlégrovi, pokutu ve vıši 10 tisíc korun. Ministøi i vedení ÈSSD akci ostøe zkritizovali a od svıch bıvalıch poslancù Paroubka, Bendy a Šlégra se distancovali a odmítali jakoukoliv spojitost se sociální demokracií. 

„Z ÈSSD tam ale nikdo nebyl, ne?“ reagoval napøíklad tehdejší místopøedseda strany Michal Šmarda na Twitteru na pøíspìvek, kterı kritizoval úèast expolitikù ÈSSD a zástupcù hnutí ANO na Bendovì oslavì v hotelu Prince de Ligne.

Jistá spojitost Bendy s ÈSSD však existuje. Podnikatel byl v loòském roce s pøíspìvkem 1 milionu korun nejvìtším dárcem sociální demokracie. Za stranu navíc po zásahu pøedsedy Jana Hamáèka kandidoval v loòskıch krajskıch volbách v Ústeckém kraji. By Benda ve volbách získal z ÈSSD v kraji nejvíce preferenèních hlasù, strana se ziskem 3,16 procenta do zastupitelstva nedostala. 

Témìø 300 tisíc korun pak sociální demokraté získali v rámci dìdického øízení. Peníze stranì odkázala její bıvalá èlenka Eugenie Venzarová, která za ÈSSD neúspìšnì kandidovala v komunálních volbách na Praze 1 v letech 2006 a 2010.

Komunistùm daroval nejvíc pøedseda Filip

Dárci KSÈM se v drtivé vìtšinì pøípadù rekrutují z øad jejích poslancù. Nejvìtší pøíspìvek ve vıši 418 tisíc korun loni stranì zaslal její pøedseda Vojtìch Filip. Dalších 240 tisíc korun do stranické pokladny pøispìla poslankynì Kvìta Matušovská. Jen o necelıch 30 tisíc korun ménì pak komunistùm daroval dlouholetı poslanec Stanislav Grospiè. Pozadu nezùstala ani jediná europoslankynì strany Kateøina Koneèná, která pøispìla 150 tisíci korun.

KDU-ÈSL, kromì Spolku pro podporu liberální demokracie, pøispìl loni nejvíce její kandidát do Senátu za Kladensko Ondøej Závodskı. Celkem 700 tisíc korun použil na svou volební kampaò. „Èást uvedené èástky byla poukázána Karlem Janeèkem na mùj transparentní úèet a já jsem ho daroval ve prospìch KDU-ÈSL a byl využit na uvedenou kampaò,“ vysvìtlil bıvalı námìstek ministerstva financí. 

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude