Czech Republic

Kde v Evropě nejvíc zabíjí znečištěný vzduch? V nejhorší desítce jsou tři česká města

Vızkumníci z barcelonského institutu pro globální zdraví (ISGlobal) nejdøíve zkoumali dopad zneèištìní vzduchu na zdraví obyvatel v jednotlivıch evropskıch mìstech, soustøedili se na poèet úmrtí v souvislosti se dvìma faktory – prachovımi èásticemi (PM2,5) a oxidem dusièitım (NO2). Úroveò zneèištìní vychází ze srovnání hodnot z roku 2015 a 2018. Studie zkoumala tisíc evropskıch mìst a byla zveøejnìna minulı tıden.

Problémy na Moravskoslezsku

V desítce nejvíce zneèištìnıch mìst prachovımi èásticemi figurují pouze tøi státy: Itálie, Polsko a Èeská republika. Statutární mìsto Karviná se umístilo tøetí, moravskoslezská metropole Ostrava šestá a na desáté pozici skonèil Havíøov. Vızkumníci uvádí, že kdyby èeská mìsta dosahovala standardù Svìtové zdravotnické organizace (WHO), zamezilo by se pøedèasnému úmrtí 389 lidí roènì.

Závìry studie korespondují s pozorováním krajské hygienické stanice. Ta konstatuje, že „monitoring zneèištìní ovzduší na území Moravskoslezského kraje prokazuje pøetrvávající problémy s nadlimitním vıskytem prachu v ovzduší pøedevším na území ostravsko-karvinské aglomerace a v pøilehlıch oblastech.“ Pøíèiny jsou pøipisovány rùznım faktorùm. A už jde o velké množství prùmyslovıch podnikù, lokální topeništì až po dopravu.

Ostravskı primátor Tomáš Macura (ANO) pro server Lidovky.cz uvedl, že ho data netìší, avšak nepøíznivı vısledek je podle nìj mimo jiné zapøíèinìnı polohou. „Velkou roli hraje také geografická poloha mìsta a pøenos emisí z blízkého polského pøíhranièí, kde je nejen velká koncentrace tìžkého prùmyslu, ale i vırazné množství starıch domácích kotlù spalujících uhlí,“ komentuje data Macura. Mìsto by podle primátora uvítalo „urychlení ekologizace primárnì pøíhranièních zdrojù zneèištìní v Polsku“.

Zásadní podle nìj je, že se kvalita ovzduší v Ostravì „vıznamnì zlepšuje, a to ve všech položkách“. „Rok 2020 byl nejlepším v dosavadní historii mìøení, roèní prùmìrné emisní limity pro polétavı prach nebyly pøekroèeny na žádné ostravské mìøicí stanici,“ popisuje primátor a doufá v pokraèování pøíznivého trendu.

Situaci se Ostrava snaží podle vyjádøení Macury usilovnì zlepšit. „Do zelenıch projektù metropole investuje desítky až stovky milionù korun roènì – financuje vımìny kotlù, èištìní komunikací, pøechází na ekologické zpùsoby veøejné dopravy, staví nové parky a podobnì. Vedení mìsta by podpoøilo i zpøísnìní evropskıch emisních limitù a pøálo by si rozšíøení zákonnıch kompetencí pøi regulaci prùmyslovıch zdrojù,“ dodal Macura.

Primátora Karviné Miroslava Hajdušíka (KSÈM) statistika pøekvapila. „Podle mì se do zdraví lidí promítá nejen ovzduší, ale také i prašnost, se kterou pøijdou horníci do styku v dolech,“ komentoval data primátor pro Lidovky.cz. Vedení mìsta se snaží pomoci s vımìnou kotlù a uklízením prachu v ulicích. Projekty jsou dle jeho slov nicménì finanènì nároèné a mìsto by potøebovalo s tím pomoc. „Uvítal bych, kdybychom mohli od státu dosahovat na více penìz z rùznıch dotaèních programù,“ dodal Hajdušík.

Evropskı kontext

I další data v jednotlivıch kategorií nabízejí zajímavé informace. Tentokrát nejde jen o destinace spojené s vıše jmenovanımi státy. Nejvyšší pøedèasnou úmrtnost v souvislosti s oxidem dusièitım, kterı souvisí s provozem aut a motocyklù, zaznamenali vìdci ve španìlském Madridu, kde podíl èítá sedm procent z celkovıch úmrtí v metropoli. Nahoøe v žebøíèku se také objevila italská, francouzská, belgická mìsta èi nìmeckı Herne. V italské Brescii zase vyzkoumali nejvìtší množství prachovıch èástic. Zde mohl špatnı vzduch zabíjet až v patnácti pøípadech ze sta. 

V Evropì má nejèistší vzduch islandskı Reykjavík, zazáøila i skandinávská mìsta, ta obsadila následujících 19 nejvyšších pøíèek. Z Èeska nejlépe dopadly Èeské Budìjovice.

Vızkumníci konstatují, že kdyby všechna mìsta dosahovala úrovnì zneèištìní stanovené Svìtovou zdravotnickou organizací (WHO), v Evropì by se dohromady zabránilo témìø 52 000 pøedèasnım úmrtí. Pøi scénáøi, že by sídla mìla stejnou kvalitu ovzduší, jakou najdeme v Reykjavíku, redukoval by se poèet mrtvıch o 200 000. „Vızkum ukazuje, že mìsta zneèištìní vzduchu stále neøeší dostateènì,“ komentuje data podle britského deníku The Guardian Mark Nieuwenhuijsen z barcelonského institutu.

Zneèištìní vzduchu je podle Svìtové zdravotnické organizace jednou z nejèastìjších pøíèin onemocnìní a roènì stojí život sedm milionù lidí, uvádí britskı list.

Football news:

Andrea Pirlo: In the Champions League, the ball flies twice as fast as in Serie A. We need to adapt
Ramos will extend his contract with Real Madrid until 2023. Salary - 12 million euros
Ronald Koeman: The Barca coach is always under a lot of pressure. I know how everything works when you don't win
Real Madrid could sell Hazard if Mbappe's transfer is agreed
Anyone who wants to win the Golden Ball knows that they will only do it in a Barca shirt. The freixo said that he agreed with the two top players
Puma wants to sign Rashford, considering him the perfect brand ambassador. Manchester United striker's Nike contract expires
Nagelsmann is Interested in working at Tottenham