Czech Republic

Kde je agresivita? divil se kouč házenkářek Bašný. O rezervách týmu ví

Právì vlažný zaèátek pøipravil Èešky o lepší výsledek. Ve 12. minutì zaostávaly domácí favoritky o tøi góly, nedokázaly zachytit sebevìdomý nástup Švýcarek.

Èeské házenkáøky pøitom pøed dvojutkáním o svìtový šampionát upozoròovaly na sílu papírovì slabších protivnic, hovoøily o jejich vzestupu v poslední dobì, o nebezpeèné støelbì a výborných spojkách. A Švýcarky v Zubøí všechny tyto atributy pøedvedly.

Cesta házenkáøek na MS se komplikuje, Èešky se Švýcarskem jen remizovaly

„Byly pøesnì tak dobré, jak jsme avizovali. Nám se úplnì nedaøilo to, co jsme si nachystali,“ rekapituloval Bašný po nerozhodném duelu.

S jakým plánem jste tedy do zápasu šli?
Chtìli jsme je v útoèné fázi pøehrát individuálními èinnostmi, ale celkem mì pøekvapilo, že soupeøky byly schopny se ubránit.

Zaskoèily vás soupeøky také odvážným vstupem do utkání?
Jelikož jsme špatnì zaèali, tak si ony víc vìøily. Možná kdyby byl zaèátek z naší strany jiný, byl by jiný i prùbìh. Jinak hrály, co jsme oèekávaly, vìdìli jsme o jejich kvalitách.

Celý týden jsme mluvili o agresivitì a obranné aktivitì, ale v zápase to prostì nebylo. Chybìly kontakty s útoèícími hráèkami, èastìjší pøerušování… Ve druhém poloèase jsme pak volili spíše konstruktivní øešení jednotlivých herních èinností.

Ve ètyøicáté minutì se vám poprvé podaøilo vyrovnat, neèekal jste, že se pak zápas zlomí ve váš prospìch?
Byl to moment, kdy jsme mohli vývoj obrátit. V prùbìhu zápasu jsme za nerozhodného stavu mìli nìkolik míèù, kterými bychom dali vedoucí gól a možná bychom se pak dostali do lepší pohody. Bohužel se to nepodaøilo, takže jsme se dál trápili.

Švýcarky se po zápase radovaly, jako by už postoupily.
Dokázaly si, že se s námi dá hrát a že se pøes nás dá i postoupit. Tomu ostatnì vìøily už pøed zápasem a taky to tak vypadalo.

Co musíte pro odvetu zmìnit?
Pøedstavu mám, ale bude také záležet na zdraví hráèek. Jana Knedlíková a Šárka Maršíková se zranily, uvidíme, jestli budou moct hrát druhé utkání. Od toho se potom bude odvíjet taktika.

Jak se budete na zápas, který se hraje už v úterý ve Švýcarsku, chystat?
Zanalyzujeme si domácí utkání a pøipravíme se tak, abychom byli schopni hrát agresivnìji a byli lepší v individuálních èinnostech. Jsme v poloèase, i kdybychom vyhráli o dva o tøi góly, tak by pøíprava musela být stejná. Budeme mít dva dny, abychom se do toho dostali.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude