Czech Republic

Každá vakcína sedí někomu jinému. Očkovací látky na covid se liší, pacienti si ale vybírat nemohou

Zatímco nìkteré oèkovací látky budou vhodné spíše pro starší obèany, jiné by se mohly použít pro lidi, kteøí by se tøeba už ke druhé nezbytné dávce nedostavili. Vyplıvá to z pøedkládací zprávy, kterou dostala v souvislosti s objednáváním vakcín na stùl vláda. Lidovky.cz ji mají k dispozici.

„Mezi hlavní vıhody patøí velmi rychlé dodání vakcíny a její typ, kterı je vhodnı pro oèkování starších skupin obyvatel,“ uvádí napøíklad materiál o látce od americké firmy Pfizer.

Jedinou vakcínou, která má potenciál èlovìka pøed covidem ochránit skrze jedinou dávku, je ta od firmy Janssen Pharmaceutica, jež spadá pod nadnárodní gigant Johnson & Johnson.

„Mezi hlavní vıhody této vakcíny patøí osvìdèenı zpùsob vıroby, a že je podávána v jedné dávce. Je tedy vhodná pro skupiny obyvatel, kde nelze zaruèit, že se dostaví k oèkování druhou dávkou,“ píše se v pøedkládací zprávì.

Èesko má momentálnì od Pfizeru skrze Evropskou unii objednány ètyøi miliony dávek pro dva miliony lidí. Od firmy Janssen Pharmaceutica poèítá stát se dvìma miliony jednorázovıch vakcín.

V souèasnosti je ale nereálné, že by se zájemce mohl v den oèkování rozhodnout pro konkrétní typ. „Nepøedpokládáme, že by si lidé mohli vybírat, kterou vakcínu dostanou,“ øekl už minulı tıden ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO). Podle nìj si analogicky lidé u lékaøe nevybírají, na jakı lék jim napíše recept.

Podle dokumentu pro vládu by mohlo Èesko dostat 400 tisíc dávek už do konce tohoto roku, další necelé tøi miliony pak do poloviny roku 2021. Dodávky by mìly chodit do prosince pøíštího roku. Zato v Británii mají náskok – tamní vláda vèera oznámila, že dala zelenou vakcínì od Pfizeru. Do zemì by mìla dorazit už pøíští tıden.

Dìlení i podle vìku

Jak pro Lidovky.cz popsala Hana Cabrnochová, místopøedsedkynì Èeské vakcinologické spoleènosti, rozdílnost ve vhodnosti použití vakcín na tutéž nemoc v závislosti na vìku pacienta je bìžná. „Na rùzné oèkovací látky reagují rùznì staøí lidé odlišnì. V zásadì jde o to, aby organismus zvládl na vakcínu adekvátnì reagovat,“ øekla vakcinoložka s tím, že tøeba v pøípadì chøipky se bìžnì používá pro dìti ve vìku do tøí let jen jediná vakcína, zatímco od tøí let vìku dále už má lékaø na vıbìr.

I dle Cabrnochové se ale vše odvine od toho, s èím pøijde Evropská agentura pro léèivé pøípravky, jež bude pro jednotlivé vakcíny schvalovat jejich indikace.

Místopøedsedkynì vakcinologické spoleènosti nepøedpokládá, že by mezi oèkovacími látkami byly propastné rozdíly; úèinnost pro jednotlivé vìkové skupiny populace by se dle ní mìla lišit jen v øádu procent. „Nepochybnì však musíme poèítat také s faktorem èasu dodání a dostupnosti vakcíny,“ upozornila Cabrnochová.

Znamená to, že koronavirem nejvíce ohrožené skupiny, napøíklad senioøi, zøejmì nepoèkají na pro nì ideální látku, která by mohla dorazit i mìsíce po té první. Nejspíše dostanou jednoduše takovou, jež v danı okamžik bude „na krámì“. Ostatnì je pravdìpodobné, že v první fázi bude k dispozici zatím jen jedna vakcína. A zvládnout alespoò èásteènì prooèkovat nejohroženìjší skupiny obèanù je pro epidemiology naprosto klíèové. Úèinná vakcína totiž pøinese kıžené snížení poètu hospitalizovanıch v nemocnicích a v koneèném úhrnu zejména zemøelıch.

Football news:

Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese