Czech Republic

Kauza Vrbětice nemění plán SPOLU. Ultimátum má Babišova vláda do pátku

Vyhoštìní osmnácti Rusù z ambasády v Praze ani zmìna postoje špièek vlády k úèasti Rosatomu v tendru na blok jaderné elektrárny Dukovany nezmìnily postoj politikù koalice Spolu.

Když vláda sama nepožádá Snìmovnu o dùvìru, chce koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ÈSL) vyvolat hlasování o nedùvìøe. Podle šéfky TOP 09 je na okamžitou rezignaci už to, že podle ní premiér Andrej Babiš a ministr Jan Hamáèek lhali.

„Minulı tıden jsme jasnì definovali náš postup. Nic se na nìm nemìní. Spiš naopak,“ odvìtil iDNES.cz šéf ODS a kandidát koalice Spolu (ODS, KDU-ÈSL a TOP 09) na pøíštího premiéra Petr Fiala na dotaz, jestli stále ještì platí že trojkoalice Spolu vyvolá hlasování o nedùvìøe vládì, kdy Babiš nepožádá sám o dùvìru.

Podle Fialy má Babiš tento tıden na to, aby o dùvìru Snìmovnu požádal. „Pokud to tedy bìhem tohoto tıdne neudìlá, budeme na to reagovat,“ sdìlil iDNES.cz pøedseda obèanskıch demokratù.

Piráti a STAN upøednostòují pøedèasné volby

„My jsme se dnes setkali se zástupci koalice Spolu, která podle vyjádøení stále upøednostòuje variantu vyslovení nedùvìry vládì a i to nám bylo na této schùzce potvrzeno,“ øekl šéf Pirátù Bartoš.

„Z pohledu sbìru hlasù je tato cesta jednodušší, ale fakticky se jedná pokud by tato nedùvìra byla vyslovena, o posílení moci pana prezidenta Zemana, což vzhledem k tandemu Zeman Babiš, kdy pan prezident èasto ovlivòuje agendu vedení této zemì, vidíme jako riziko,“ uvedl šéf Pirátù.

„Faktem je, že to ultimátum, které padlo, aby on sám pøedstoupil pøed Poslaneckou snìmovnu a požádal o vyslovení dùvìry své vládì, vyprší až v pátek a my urèitì té doby vyžijeme k jednání,“ øekl Rakušan po jednání s ODS, KDU-ÈSL a TOP 09.

„Budeme jednat nadále s partnery v opozici, tedy s koalicí Spolu, ale chceme jednat i s ostatními stranami v Poslanecké snìmovnì. Chceme se jich ptát, jak si pøedstavují další vıvoj, protože budeme hledat nìco, co je dùležité, a to odvahu. Jako Piráti a Starostové tu odvahu máme a budeme se ptát, zda ostatní strany v Poslanecké snìmovnì jsou ochotny ji najít a jít do øešení, které by umožnilo rozhodnout ve svobodnıch pøedèasnıch volbách. Pokud se tak nestane, tak zopakuj i slova, že tato vláda naši dùvìru nikdy nemìla, nemá a mít nebude,“ øekl Rakušan.

Fiala: Souèasná vláda už Zemanovou je

Fialovo uvažování o hlasování o nedùvìøe neovlivòuje ani to, že by pøi pádu vlády byl prezident Miloš Zeman tím, kdo by mohl jmenovat premiérem kohokoli, kdo by plnil všechna jeho pøání.

„Pokud se nìkdo domnívá, že souèasnou vládu neovládá prezident Zeman, doporuèuji, aby se podíval, kteøí ministøi a proè museli bìhem posledních tıdnù rezignovat - Blatnı a Petøíèek, ministøi, kteøí nevyhovovali prezidentu Zemanovi a mìli pochybnosti o ruské vakcínì nebo ruské úèasti na dostavbì Dukovan. Souèasná vláda už Zemanovou vládou je. Náš plán je ochránit obèany a ÈR pøed dalšími škodami,“ uvedl pro iDNES.cz Fiala.

„Nejasnosti ohlednì vyšetøování vıbuchu ve Vrbìticích a postupu Andreje Babiše a Jana Hamáèka èiní náš požadavek, aby vláda požádala o dùvìru ještì aktuálnìjší. Existuje øada otázek, na které neznáme odpovìdi, a Babiš s Hamáèkem jen mlží,“ uvedl pøedseda ODS.

Lhali, to je na rezignaci, míní šéfka TOP 09

„Pozice SPOLU jednoznaènì trvá a jsou k ni èím dal závažnìjší dùvody. Premiér a dvojministr Hamáèek na tiskové konferenci lhali, když tvrdili, ze se informace dozvìdìli teprve den pøed konáním tiskové konference. Pøesto, ze ministr Hamáèek vìdìl o ruském teroristickém èinu ve Vrbìticich, plánoval jet do Moskvy,“ uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podivila se i tomu, že Hamáèek dodateènì vysvìtloval, že tam vlastnì jet nechtìl a že slova o cestì kvùli Sputniku byla mezi zástìrka. Šéfka TOP 09 to oznaèila za báchorku. „To samo o sobì je na okamžitou rezignaci,“ uvedl.

„Platí vızva vùèi vládní koalici, aby si sami pøišli øíci o dùvìru ve snìmovnì. To je první krok, vládní koalice má na to prostor tento tıden. Tato vláda naši podporu nikdy nemìla a souèasné okolnosti nedùvìru vùèi vládì jen prohlubují. Samozøejmì sledujeme aktuální vıvoj souèasné situace a dopady, cílem je, aby zde co nejdøíve byla vláda vzešlá z voleb, aby lidé dali jasnì najevo kdo má jejich dùvìru a kdo má spravovat dobøe tuto zemi,“ uvedl pro iDNES.cz pøedseda KDU-ÈSL Marian Jureèka.

Babiš už ale vızvu trojkoalice odmítl, a tak ODS, lidovcùm a TOP 09, pokud svùj postoj nezmìní, nezbıvá nic jiného než zaèít shánìt hlasy.

„Návrh na vyslovení nedùvìry vládì projedná Poslanecká snìmovna, jen je-li podán písemnì nejménì padesáti poslanci,“ øíká Ústava Èeské republiky v èlánku 72. K vyslovení nedùvìry je pak tøeba nejménì 101 hlasù poslancù.

Pro nedùvìru chtìjí hlasovat i komunisté a SPD

Klub ODS má 23 poslancù, lidoveckı 10 poslancù a TOP 09 disponuje sedmi hlasy. Vyvolat hlasování o nedùvìøe vládì chce již delší dobu i SPD, ale z jinıch dùvodù, než koalice Spolu.

Šéf SPD Tomio Okamura øekl, že by mìla vzniknout vládì odborníkù po dohodì s prezidentem Milošem Zemanem. Komunisté vypovìdìli toleranci Babišovì vládì s tím, že nevyvolají hlasování o nedùvìøe, ale když to udìlá nìkdo jinı, pøidají hlasy pro nedùvìru.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude