Czech Republic

Katastrofa, podzim nás měl zachránit, reagují knihkupci na uzavření prodejen

Vopìnka navíc kritizuje, že se knižní trh jako jediné odvìtví kultury nedoèkal žádné pøímé pomoci. Slovo katastrofa zaznívá i z úst obchodního øeditele spoleènosti Kosmas, pøedního tuzemského knižního distributora: „I když chápeme, že vláda musí v souèasné situaci konat, uzavøít ze dne na den všechny prodejny nepovažujeme za dobré rozhodnutí a dá se pøedpokládat, že to bude mít katastrofální dopad na už tak oslabenı knižní trh.“

Opatøení podle Fuchse zasáhne všechny pracující v knihkupectvích, nakladatelstvích èi distribuci. Pokud by však opatøení opravdu skonèila k pùlnoci úterı 3. listopadu, jak vláda slibuje, spatøuje nadìji alespoò ve vánoèním trhu, kterı by mohl ztráty zmírnit. Knihy jsou totiž dlouhodobì mezi Èechy jedním z nejoblíbenìjších dárkù pod stromeèek. „V tuto chvíli se ale dle našeho názoru nelze na vyhlášené termíny pøíliš spoléhat,“ podotıká.

Na prohlášení vládních èinitelù se nespoléhal ani generální øeditel a pøedseda pøedstavenstva spoleènosti Albatros Media Václav Kadlec. „Albatros Media s ohledem na vıvoj epidemie v ÈR možnost uzavøení prodejen pøedpokládala, pøestože vládní pøedstavitelé opakovanì a veøejnì deklarovali opak, takže jsme na tento scénáø pøipraveni,“ øíká.

„To ale nic nemìní na tom, že situace bude nyní extrémnì složitá, a to pøedevším pro knihkupce a støední a menší nakladatele. Ti opìt, stejnì jako na jaøe, pøijdou o pøíjmy, ale stane se tak v klíèové vánoèní sezonì, a na rozdíl od jara již mají všichni vyèerpané rezervy,“ dodal. Stejnì jako ostatní tak doufá hlavnì v podporu ze strany zákazníkù èi pøípadné nové formy vládní pomoci.

Vydavatelská skupina Euromedia Group ve støedu zahájila reklamní kampaò Knihománie, jejímž cílem bylo ètenáøe nejen upozornit na zajímavé pøedvánoèní tituly, ale také je pozvat k nákupu v kamennıch knihkupectvích. „Od zítøka budou tato knihkupectví zavøená, takže vrchol sezóny se nejen pro naše prodejny Luxor v lepším pøípadì zkrátí, v horším pøípadì se nebude vùbec konat,“ uvádí øeditel marketingu spoleènosti Zdenìk Novák. 

Nadcházející období bude podle nìj pro knihkupce dramatické, pro nìkteré bohužel i fatální. „Na toto období jsme se po jarním lockdownu soustøedili, nyní jsme vynaložili nemalé prostøedky na kampanì, které nás mìly zachránit. Zbyteènì, vlastnì jsme jen vyhodili další peníze,“ reaguje.

Prozatím není jasné, zdali budou moct kamenná knihkupectví zùstat otevøena alespoò jako vıdejní místa pro objednávky z eshopù. Na jaøe byla knihkupectví uzavøená pøes mìsíc, znovu se zákazníkùm otevøela 27. dubna.

Football news:

Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win
Pep on city's 1st place in the Champions League group: we played very well in all the matches
Shakhtar defender Vitao on 2:0 with Real Madrid: the main Thing is not to fly too high in the clouds