Czech Republic

Karabach bojuje na dvou frontách. V místech bojů se explozivně šíří nákaza

Náhorní Karabach, enkláva v jihozápadním Ázerbájdžánu s pøevážnì arménskım obyvatelstvem, èelí nejvìtšímu vyhrocení nepøátelství mezi Arménií a Ázerbájdžánem od konfliktu v roce 1994. Bìhem tøí tıdnu pøišlo o život nìkolik set lidí. Boje nezastavila ani opakovaná snaha o pøímìøí.

Konflikt odklonil skromné zdroje regionu od zvládnutí ohniska epidemie, které se tak nekontrolovanì rozšíøilo už v prvních dvou tıdnech støetù.

Ty vypukly 27. záøí. Ustalo trasování kontaktù. Intenzivní dìlostøelecké a raketové útoky nahnaly lidi do pøeplnìnıch krytù, kde nebylo možné oddìlit nakažené od zdravıch. Obzvláštì tvrdì nákaza zasáhla zdravotníky.

„Témìø všichni se nakazili. U nìkterıch nemoc propukla v lehké formì, u jinıch ve vážnìjší,“ øekla o karabašskıch zdravotnících Malvina Badaljanovová, která v regionální metropoli Stìpanakertu vede kliniku pro nakažené.

Nedá se dìlat nic jiného, než pokraèovat v práci

Uprostøed války, kdy nemocnice zaplavil pøíval zranìnıch, se nedá dìlat nic jiného, než pokraèovat v práci. „Mnoho lékaøù a zdravotních sester vìdìlo, že se nakazili, ale mlèeli o tom,“ øekl agentuøe AP ministr zdravotnictví neuznávané karabašské republiky Ararat Ohandžanjan.

„Mohou si nìkde v koutì lehnout, dokud jim neopadne horeèka, ale pak vstanou a pokraèují v operování. Nikdo teï nemá právo zùstat stát stranou,“ dodal.

„Nemìli jsme èas vystopovat nakažené, když se Stìpanakert dostal pod palbu, a to umožnilo šíøení nákazy,“ øekl ministr. Sám mìl pozitivní test pøed tıdnem, ale také pokraèoval v práci, navzdory horeèce a zápalu plic.

Ostøelování Stìpanakertu v uplynulém tıdnu ponìkud polevilo a posádky sanitek koneènì mohly navštívit kryty a sklepy, aby pátraly po nakaženıch, uvedl Ohandžanjan. Dodal, že se podaøilo obnovit testování a izolaci nakaženıch.

Úøady nemají ponìtí, kolik lidí se zatím nakazilo

Pacienti v nejvážnìjším stavu byli odesláni do Arménie, zatímco ostatní se léèí v místních nemocnicích èi doma. Ohandžanjan však pøipustil, že úøady stále nemají pøesnìjší ponìtí, kolik lidí se zatím nakazilo.

Arménie, která podporuje separatistickı region pøes pozemní koridor, zaznamenala v posledních tıdnech také prudkı nárùst pøípadù nákazy koronavirem. Sedmidenní prùmìr denních pøírùstkù infekce se od zaèátku øíjna témìø ztrojnásobil na 44 pøípadù na sto tisíc obyvatel k 20. øíjnu.

Jelikož zdravotnictví Náhorního Karabachu èelilo obrovskım problémùm, bìžní obyvatelé i zdravotníci se dobrovolnì pøihlásili, že budou dodávat léky lidem v krytech a pomáhat vypátrat ty, kteøí se nakazili.

Podmínky v krytech k šíøení koronaviru napomohly

Lékaø Aram Gregorjan, kterı dobrovolnì navštívil útoèištì pøed ostøelováním, uvedl, že stísnìné podmínky v krytech k šíøení koronaviru napomohly.

„Neustálé ostøelování nutí lidi, aby zùstávali natìsnaní ve sklepích. Nemohou se sami izolovat. Ani ti, kteøí mají horeèku a klinické pøíznaky covidu-19, se nemohou léèit nebo jít do nemocnice,“ øekl.

Irina Musajeljanová ze Stìpanakertu se schovávala ve sklepì spolu se svımi sousedy. Válka podle ní pandemii odsunula do pozadí. „Prostì nemáme èas pøemıšlet o koronaviru,“ øekla.

„Lidi se nakazili, ale to pøežijeme. Hlavní je, že tady se neválèí,“ øekla Arevik Israeljanová, která pøišla navštívit svého manžela, hospitalizovaného s covidem-19. Nákaza je podle ní problém, ale lidem teï dìlá daleko vìtší starosti válka. Dokonce i na infekèní klinice ve Stìpanakertu byli pacienti s koronavirem donuceni uchılit se do suterénu.

Boje v Karabachu: metropole oblasti je pod raketovou palbou:

Football news:

Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good