Czech Republic

Kanadští Cirque du Soleil unikli bankrotu, pracují na obnově provozu

Kanadská zábavní spoleènost musela v èervnu požádat o ochranu pøed vìøiteli. „S nulovımi pøíjmy od nuceného uzavøení všech našich pøedstavení kvùli covidu-19 muselo vedení jednat rozhodnì, aby ochránilo budoucnost firmy,“ uvedl tehdy generální øeditel Daniel Lamarre k propuštìní témìø tøí a pùl tisíce pracovníkù.

Spoleènost i se závazky podle plánu pøes léto pøevzali soukromí investoøi v èele s Catalyst Capital Group. Lamarre bude nadále pokraèovat ve své funkci øeditele, stejnì jako si Cirque du Soleil uchová své sídlo v Montrealu.

30. kvìtna 2019

Jak informuje agentura Reuters, novì budou èleny nejužšího vedení cirkusové spoleènosti Jim Murren z MGM Resorts a Gabriel de Alba ze zmínìnıch Catalyst Capital Group. „Už jsme spoleènì položili základy znovuobnovení provozu Cirque du Soleil a tìšíme se na novou kapitolu souboru,“ uvedl Lamarre v tiskové zprávì.

Cirque du Soleil proslul zejména akrobatickımi pøedstaveními. Firmu založil v roce 1984 Guy Laliberté s poulièními umìlci v Québeku a od té doby se z ní stal jeden z nejslavnìjších vıvozních artiklù Kanady.

Skupina mìla pùvodnì v létì dorazit k nám, z plánované série vystoupení na pražské Letenské pláni ale vzhledem k finanèním problémùm sešlo.

12. listopadu 2010

Football news:

Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca