Czech Republic

Kaderka je novým prezidentem evropské federace Tennis Europe

„Mám pochopitelnì velikou radost. Je to ocenìní vısledkù èeského tenisu a jeho obrovské síly, kterou ve svìtì a v Evropì má. Je to jistì i dùsledek našeho mohutného restartu v létì po první vlnì pandemie, kdy jsme pomohli celé Evropì a celému svìtu a ukázali cestu zpìt na kurty,“ øekl Kaderka v prohlášení pro ÈTK.

Od roku 2017 zastával Kaderka pozici viceprezidenta evropské federace. O funkci prezidenta se s ním ucházeli Nìmka Eva-Maria Schneiderová a Fin Matti Virtanen. Kaderka uspìl ve tøetím kole, v kterém porazil Schneiderovou.

„Kandidoval jsem s velkou pokorou, protože jsem vìdìl, že právì pokora bude rozhodujícím jazıèkem na vahách. Mé pevné a nemìnné názory jsou známé po mnoho let. Pro nìkoho jsou i tvrdé, ale stále konzistentní,“ øekl Kaderka.

Zvolení bere jako odpovìdnost v dobì, kdy svìt bojuje s koronavirem. Nechce proto otevírat kontroverzní témata, jako jsou Davis Cup a Fed Cup. 

„Teï je potøeba udìlat vše, abychom se dostali z krize, do které nás zatlaèil nepøítel covid. Není to o úsmìvnıch a líbivıch vizích, ale o døinì a snaze nalézt cestu, jak pomoci všem, kteøí ji v danou chvíli potøebují. Pokud se øíká, že tato doba je nejhorší od druhé svìtové války, platí to jistì i pro sport, tenis nevyjímaje,“ uvedl sedmapadesátiletı Kaderka.

Z èeskıch funkcionáøù ve vıznamnıch pozicích je napøíklad šéf èeského biatlonu Jiøí Hamza od roku 2018 prvním místopøedsedou mezinárodní unie IBU èi pøedseda atletického svazu Libor Varhaník od loòska viceprezidentem evropské atletické asociace (EA).

Football news:

The streets of Naples and Buenos Aires are very sad. This day is a tragedy for millions
Manchester City reached the 1/8 final of the Champions League
The world says goodbye to Maradona. Even the English forgot about the Hand of God and recognized the greatness of the legend
Mourinho bought the Hamon Region for 500 pounds. He promised this if the defender does not beat Mahrez
River paid tribute to Maradona. Diego played for the club's superclasico Rivals
Unknown stories about Diego: as a child, there was not enough food for the whole family, my mother skipped dinner, at the first job I poisoned cockroaches
Pele on Maradona's death: I lost a great friend and the world is a legend