Czech Republic

K očkování se v pondělí přihlásilo přes 220 tisíc seniorů, někteří už znají i termín

Od pondìlí mohou své pacienty z øad sedmdesátníkù, kterých je v Èesku zhruba milion, hlásit k oèkování i praktiètí lékaøi. Jen za pondìlí zaregistrovali témìø 25 000 svých pacientù, uvedl na Twitteru tým Chytré karantény. Praktiètí lékaøi v této souvislosti upozoròují na to, že lidé, kteøí se chtìjí nechat oèkovat u nich, by se mìli ozvat pøímo jim a nemìli by se sami hlásit do registraèního systému.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v ÈR zhruba 440 000, byla registrace k oèkování spuštìna v polovinì ledna. Od února pøibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro uèitele. Seniorù nad 80 let je podle Dzurilly v systému zaregistrováno 232 000, z nichž 170 000 už zná termín oèkování. Z øad uèitelù je registrovaných 145.000, pøièemž termín vakcinace má urèený 32 000, uvedl odpoledne Dzurilla v ÈT.

Zatímco v polovinì ledna pøi spuštìní registraèního systému pro lidi nad 80 let se kvùli zahlcení èekalo na PIN kód k registraci desítky minut, v pondìlí po spuštìní registrace pro další zájemce lidé podle zmocnìnce zprávy dostávali hned.

Do konce února centra podle dat ministerstva zdravotnictví vykázala oèkování u 183.253 lidí starších 80 let, tedy u dvou pìtin. Registrovalo se pøes 228.000 seniorù nad 80 let, tedy asi polovina. Pracovníci ve školství pøedstavují podle ministerstva více než 118 000 registrací a zdravotníci témìø 29 000 registrací. Vedle tìchto skupin je oèkování pøístupné také klientùm a pracovníkùm v sociálních službách, pracovníkùm kritické infrastruktury jako hasièùm, policistùm, záchranné službì èi energetikùm, ale také medikùm a dobrovolníkùm.

Podle údajù na webu ministerstva zdravotnictví bylo v ÈR podáno od konce loòského prosince, kdy oèkování proti koronaviru zaèalo, k pondìlnímu veèeru pøes 674 000 dávek vakcín a obì potøebné dávky dostalo asi 243 000 lidí. Za pondìlí bylo podáno 18 852 dávek, zhruba o 3000 více než pøed týdnem, a 2941 lidí dostalo druhou dávku vakcíny.Státní tým Chytré karantény oèekává, že v bøeznu dorazí do Èeska 1,034 milionu dávek vakcín proti koronaviru. „Jen tento týden by mìlo pøijít 173 000 vakcín. Nejvíc, 113 000, od Pfizer/BioNTech,“ uvedl tým na Twitteru. Vedle vakcín Pfizer/BioNTech Èesko nyní oèkuje i vakcínami Moderna a AstraZeneca.

V porovnání s mnohými zemìmi Evropské unie Èesko v oèkování proti novému typu koronaviru zaostává. Nejvìtší podíl oèkovaných v EU má nyní Malta, následují Dánsko a Maïarsko. ÈR je po dvou mìsících od zahájení oèkování s 6,29 aplikovanými dávkami na sto obyvatel na 22. místì v EU. Ménì v unii oèkují jen v Lucembursku, Nizozemsku, Chorvatsku, Lotyšsku a Bulharsku. Celosvìtovì je premiantem v oèkování zatím Izrael, kde vykazují 93,5 podaných dávek vakcíny na 100 obyvatel.

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better