Czech Republic

Jsou dvě roušky na sobě víc rizikem než ochranou? Odborníci nařízení zpochybňují

Americkı odborník Michael Osterholm, na jehož rady se spoléhal i prezident Joe Biden, upozoròuje, že je velmi dùležité, jak se zdvojená ochrana dıchacích cest používá. „Pokud si pøidáte další roušku, mùžete ve skuteènosti ztížit pohyb vzduchu pøes oblast dvou látek,“ uvedl pro televizi NBC. „To zpùsobí, že po stranách skuteènì unikne a vnikne více vzduchu, což ve vısledku zvyšuje vaši možnost infikovat se,“ dodal.

Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) na dotaz Hospodáøskıch novin, zda naøízení o rouškách ještì nepøehodnotí, odpovìdìl ve støedu oklikou. Uvedl, že sám dlouhodobì prosazuje povinnost nosit na veøejnıch místech s vìtší koncentrací lidí respirátor.

Dvì navrstvené roušky jako alternativa respirátoru prošly i poradní epidemiologickou skupinou ministerstva. I ta si však studii vyložila chybnì. Její vedoucí profesor Roman Chlíbek pøi upozornìní na omyl své stanovisko ve støedu zmírnil. „Je to jen pøechodné doporuèení, pøipravuje se další postup. Myslím, že dvì roušky se už doporuèovat nebudou, ale uvidíme po finálním rozhodnutí ministerstva,“ popsal situaci pro Hospodáøské noviny.

Tvrzení, že dvì roušky jsou úèinnìjší než jedna, je nesmyslné podle Vladimíra Ždímala, vedoucího oddìlení chemie a fyziky aerosolù Ústavu chemickıch procesù Akademie vìd ÈR, kterı roušky a respirátory testuje od pøíchodu pandemie do Èeska. Úèinné se mohou zdát pøi zkouškách v laboratoøi, kde se na figuríny lepí. Roušky jsou tak utìsnìné, pøiléhají k oblièeji a na okrajích nemají prùduchy pro nefiltrovanı vzduch.

„Druhá rouška znamená dvakrát vìtší odpor pøi dıchání. V takovém pøípadì si vzduch najde cestu jinudy, tedy netìsnostmi okolo. A tìch je hodnì,“ upozornil vìdec. Efektivitou se respirátorùm mohou pøibližovat pouze nejlepší z nanoroušek vybavenıch netkanou nanotextilií. 

Football news:

UEFA will soon announce whether the Champions League and Europa League will be completed this season. In social networks there were rumors about the suspension of tournaments
In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies