Czech Republic

Jsme schopni obstát proti nejlepším, věří kouč juniorských hokejistů

„Letošní sezona je hodnì specifická, což ovlivòuje i nominaci na mistrovství svìta. Mimo vıkonnosti hráèù musíme brát ohled i na covid-19. Proto se kempu ve Vyškovì zúèastní širokı kádr. Navíc spousta hráèù odehrála kvùli koronavirové pandemii pouze nìkolik utkání,“ uznává Mlejnek. Do širší nominace vybral 42 hráèù, do Kanady jich odletí 28.

Kdy vám konèí karanténa?
Doufám, že v pondìlí ráno oznámím obvodnímu lékaøi, že jsem asymptomatickı a pøipojím se k tımu.

Jak vy osobnì vidíte tım, kterı jste dal dohromady?
Zamìøíme se opravdu na tımovı herní projev, nemùžeme sázet na individuality. Budeme po hráèích chtít, aby plnili zodpovìdnì naše úkoly. Jsme si plnì vìdomi, že nasazení a bojovnost budou to nejdùležitìjší.

Ve skupinì narazíte na Švédy, Rusy, Spojené státy a Rakousko. Tìžká skupina.
Soupeøi mají ohromnou sílu, to víme, ale myslím, že tady pùjde celı kádr s vírou, že pøi velmi dobré vıkonnosti jsme schopni s nimi obstát.

Je uklidòující, že se tentokrát nesestupuje?
Uklidòující je zejména to, že Èeskı hokej dokázal dohodnout, aby kluci od zaèátku listopadu byli buï v tımech, nebo na kempu v Litomìøicích. Mùžeme pocítit nìjakı deficit, ale do 26. prosince, kdy zaèíná mistrovství, ještì nìjaká doba uteèe. Manko bude minimální.

A k tomu sestupu?
Každı mi mùže potvrdit, že na našich akcích v životì nepadla vìta nebo prognóza, zda turnaj bude sestupovı, nebo ne. Na rovinu, k tìmto slovùm se uchylovat nebudu, nevidíme k tomu jedinı dùvod.

V nominaci nechybí 17letí obránci David Jiøíèek z Plznì a Stanislav Svozil z Komety, jak vidíte jejich šance dostat se na šampionát?
Díky tomu, jakou vıkonnost mají, je jejich šance velmi vysoká. Obrovská.

Co jste øíkal na jejich premiéru v seniorské reprezentaci na turnaji Karjala?
Nebyli svázáni mládím, myslím, že jak vystupovali a jak se prezentovali, byli v aktuální možné míøe sebevìdomí. A vìøíme, že v prùbìhu prosince to budou prokazovat i dál.

Proè v nominaci chybí Marcel Barinka?
Marcel mi volal na konci listopadu, že si vybojoval smlouvu v Kolínì nad Rınem. To mu samozøejmì všichni pøejeme a je fajn, že smlouvu získal. Nìmecká nejvyšší soutìž zaèíná 17. prosince a Marcel si chce vybojovat trvalé místo v kádru, takže nám oznámil, že v tento moment upøednostòuje klub oproti reprezentaci.

Na kempu ve Vyškovì budete mít 42 hráèù, nebude to složité na organizaci?
Tım rozdìlíme na dvì skupiny, abychom trénovali v optimálním poètu. Odpoledne vìnujeme nácvikùm speciálních tımù a pak i modelovım utkáním proti sobì. Pùjde èasomíra, budeme mít rozhodèí...

Football news:

Golovin about the nickname Tsar: Nothing more than a joke. This is necessary for the media and fans, but I am a football player
David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto