Czech Republic

Jméno Pelta na kandidátce? Děti si své rodiče nevybírají, říká šéf ODS

„Trápí mì situace v Liberci, kde na spoustu vìcí nejsou peníze. ODS je pøipravena pomoci zoo, Divadlu F. X. Šaldy, Naivnímu divadlu a dalším institucím, které mají krajskı charakter, ale musí to bıt nìco za nìco. Mìsto Liberec si, bohužel, nedokázalo pomoci samo, nedokázalo se umravnit a zeštíhlit, na rozdíl od nás ostatních,“ poukazuje.

Jsme jedním z mála krajù, kde jde ODS do krajskıch voleb samostatnì. To si tady tak vìøíte?
V roce 2017 jsme do parlamentních voleb kandidovali s podporou Soukromníkù. Teï nás nikdo z potencionálních koalièních partnerù v kraji neoslovil, tak do toho jdeme sami. ODS je historicky velmi silná strana. Bohužel, v minulosti jsme pøední pozice vyklidili.

Vy sám jste v minulıch krajskıch volbách uspìl velmi vıraznì. Èekalo se, že z vás bude námìstek hejtmana, ale místo toho jste zùstal starostou Frıdlantu. Proè?
Koalièní partneøi mi neumožnili to, co dovolili sami sobì. Myslím angažmá statutární námìstkynì hejtmana Jitky Volfové z ANO èi pány námìstky Jana Svitáka a Jiøího Löffelmanna ze Starostù. Ti jsou také starostové ve svıch mìstech a obcích a zároveò mají funkce na kraji. U mì to neprošlo. Mìl jsem se rozhodnout buï pro kraj, nebo zùstat ve Frıdlantu. A já jsem za svùj velkı úkol považoval dotáhnout do konce rekonstrukci úpravny pitné vody v Bílém Potoce. Byl to projekt za ètvrt miliardy korun, na kterém je závislá polovina Frıdlantského vıbìžku. Také je velmi dùležitı s ohledem na ztrátu vody kvùli tìžbì v Turówu. Žádal jsem o pùl roku generálního pardonu, abych mohl bıt chvíli soubìžnì starostou Frıdlantu a dodìlal potøebné a zároveò na kraji, ale nebylo mi to umožnìno.

Dan Ramzer

Lídr ODS v Libereckém kraji, od roku 2007 starosta Frıdlantu, pøedtím pùsobil jako místostarosta ve Višòové. Od roku 2014 je pøedsedou Regionálního sdružení ODS libereckého regionu a také èlenem Vıkonné rady ODS. Vystudoval Vysokou školu zemìdìlskou v Praze, následnì si doplnil pedagogické vzdìlání na Technické univerzitì v Liberci. Než se dal na politiku, uèil na Støedním odborném uèilišti ve Frıdlantu, kde se následnì stal i øeditelem. Je rovnìž pøedsedou pøedstavenstva Frıdlantské vodárenské spoleènosti. Mezi jeho hlavní témata patøí regionální rozvoj, boj proti dolu Turów a podpora sociálních služeb. V zastupitelstvu Libereckého kraje pùsobí jako pøedseda vıboru pro sociální vìci.

Zùstaòme ještì u vaší kandidátky. Nìkoho tam mùže zarazit jméno Adama Pelty, syna fotbalového bosse Miroslava Pelty. Neškodíte si tím? Jméno Pelta u spousty lidí nebudí zrovna pozitivní emoce.
Dìti si své rodièe nevybírají. Jenom dva systémy trestaly rodiny. Nacisté a komunisti. Jestli chtìjí volièi potrestat ODS za to, že za ni chce kandidovat tøiadvacetiletı, vystudovanı kluk, a to ještì z žádného pøedního místa, tak nevím. Jistì, tato chu vyzkoušet si kandidaturu do zastupitelstva by mìla bıt nejdøíve u komunálních voleb. Ale Adam Pelta je nesmírnì aktivní. Pomáhal nám dát do programu vìci na lepší podporu sportu. Je šikovnı, vede dva fotbalové manèafty a ve svém okolí je respektovanı díky tomu, co umí. Jeho otec Miroslav Pelta udìlal spoustu dobrého pro èeskı sport a èeskı fotbal. A jestli je nìèím vinen, nebo ne, ukáže soud.

Volební heslo ODS zní Postavme kraj na nohy. Znamená to, že Libereckı kraj není v dobré kondici?
To je apel na nás všechny. Protože to, co se tu odehrálo na jaøe v dùsledku nouzového stavu, nás ponìkud srazilo do kolen. Díky tomu, že máme v kraji Technickou univerzitu a vyspìlé prùmyslové podniky, které nám pomohly s vırobou ochrannıch pomùcek, jsme to nìjak zvládli. Nemluvì o mase individuální pomoci z rùznıch firem a dobrovolnících, kteøí do noci šili roušky. Dokázali jsme se semknout, za to jsem rád. Vláda tady pro nás neudìlala nic. Pùl roku prospala a je z toho jen totální chaos.

V èem je nutné postavit kraj zpátky na nohy?
Ubylo nám velké množství penìz, na které jsme byli zvyklí. Projevuje se to tøeba u sociálních služeb. Ne všechny obce s povìøenou pùsobností se k sociálním službám chovají zodpovìdnì, nechtìjí na nì pøispívat. Takže to teï bude hodnì na Libereckém kraji. Ohromné ztráty vznikly u veøejné dopravy a také ve zdravotnictví. V našem kraji není žádná fakultní nemocnice. A vidíme, jak ministerstvo zdravotnictví dává peníze jen fakultním nemocnicím, ostatní jakoby nebyly.

Ale jak z toho ven?
Jsme pøipraveni, pokud tu možnost od volièù dostaneme, postupovat stejnì jako to dìláme ve Frıdlantì na radnici. Tedy tøídit vìci na dùležité a nedùležité. Takže nìkteøí, kteøí byli zvyklí dostávat, si budou muset poèkat nebo dostanou ménì èi vùbec nic. Musí se nastavit priority. Chceme snížit provozní vıdaje aspoò o pìt procent. Pokud si soukromı sektor musí utahovat opasky, musí si je utáhnout i sektor veøejnı.

Co je zbytné a nezbytné?
Zbytné je všechno to, co není akutnì potøebné. Dùležité jsou peníze do zdravotnictví, sociálních služeb a do školství. A také do dopravy. Když pøestanete opravovat komunikace, stárnou. Potom jde o investice do integrovaného záchranného systému a podmínìné investice do spoleèenského života a cestovního ruchu. Ve Frıdlantu jsme tøeba na rozdíl od jinıch mìst nekrátili dotace pro spolky, protože právì ty svojí èinností dìlají život mìsta.

Libereckı kraj je hodnì závislı na automobilovém prùmyslu. Jenže právì ten byl koronakrizí vıraznì zasažen, fabriky stály, lidé byli nucenì doma. Nemìli bychom se zaèít orientovat jinam?
Myslím, že koronakrize naopak ukázala, že nemáme vsazeno jen na jednu kartu. Vždycky byl nìjakı prùmysl tahounem toho ostatního. Auto je postaveno nejen z hliníku a oceli, ale i z plastu, textilního materiálu, skla. Ukázalo se také, že rùzné nanomateriály urèené primárnì pro automobilovı prùmysl, mohou sloužit i pro ochranu obyvatel. Je tu spousta firem orientovanıch na skláøskı prùmysl, vıvojáøství nebo firmy navazující na bıvalı Plastimat, které se neorientují na automotive. O øadì firem ani veøejnost neví a pøitom si vedou velmi dobøe.

Teï se ale ukáže, jak to bude dál. Automobilovı prùmysl byl hodnì založenı na agenturní práci, které pravdìpodobnì nebude tolik. Jedinou chybu u automobilového prùmyslu vidím v tom, že pokøivil hodnotu lidské práce. Je tak dominantnì konkurující, takže vyluxoval lidi ze služeb. Nemáme kuchaøe, èíšníky, zedníky, truhláøe. Lidé místo toho, aby vykonávali tyhle potøebné práce, stoupnou si na osm hodin k pásu, mají èistou hlavu a lepší peníze. I proto musí Libereckı kraj pokraèovat ve stipendijních programech pro rùzné uèební obory.

Které tøi vìci z vašeho volebního programu byste vyzdvihl?
Finance do Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec a správné nastavení financování páteøních nemocnic v kraji. Druhá vìc je vzdìlávání, které je ale propojeno i s dalšími vìcmi jako tøeba dopravou. Aby se dìti bezpeènì a rychle dostávaly do škol. Teï je to tak, že nìkolik stovek dìtí kvùli špatnému dopravnímu spojení vyjíždí do škol mimo hranice kraje. Velkou pozornost také vìnujeme sociálním službám. Ty se podaøilo velmi dobøe nastavit, ale je potøeba zajistit dostateèné kapacity.

V programu také máte, že podpoøíte vıstavbu silnice R35. V èem je tak dùležitá?
Teï musím odboèit od krajské politiky k celostátní. Na vládní úrovni jsme dost zaspali, pokud jde o R35. Mìla se postavit ještì pøedtím, než se zrekonstruuje dálnice D1. Když jedete teï z Liberce do Ostravy, tak kdo je odvážnı, vezme to pøes Frıdlant a na polskou dálnici a je tam za ètyøi hodiny. Ménì odvážnı jede do Prahy, pak do Brna a odtamtud na Ostravu, šest hodin. Takže nová R35, která urychlí spojení na Hradec Králové, je dùležitá. Je tøeba už to posunout dál kolem Turnova, kde velmi citelnì chybí obchvat a kamiony tam jezdí pøes centrum mìsta.

Zaujalo mì, že chcete zvıšit pocit bezpeèí obyvatel kraje zavedením krajského kamerového systému. Jak by to fungovalo?
To je projekt, kterı by mìl vzniknout ve spolupráci s krajskım øeditelstvím Policie ÈR. Jeho smyslem je kontrola uzlovıch bodù na území Libereckého kraje. Aby policie mìla informace o tom, jak se pohybují vytipovaná vozidla. A jde o dealery, soudnì trestané osoby, kradená auta a podobnì. Do systému se navolí registraèní znaèka a podle ní se pak kontrolují uzlové body. Pilotní projekt by se mìl tıkat Frıdlantského vıbìžku, pokud to ministerstvo vnitra podpoøí.

Také chcete prosadit krajská stipendia pro dìtské a praktické lékaøe a zubaøe. Vyøeší to nedostatek tìchto lékaøù v malıch obcích?
Mìla by to bıt smlouva Libereckého kraje a studenta medicíny. Chceme je motivovat, aby zùstali v tomto regionu nebo se pøipravovali pro práci tady. Døív taková stipendia existovala. Já jsem jako student bral ve tøetím a ètvrtém roèníku stabilizaèní stipendium od státního statku v Novém Mìstì pod Smrkem. Tenkrát to byly velké peníze, dostal jsem jedenáct nebo dvanáct tisíc, abych k nim po škole nastoupil. Musel jsem se tenkrát uvázat na tøi nebo pìt let. Takže krajská stipendia by mìla bıt jedním z pozitivních nástrojù, jak tu situaci øešit. Jinak bìhem deseti let budeme èelit velkému problému. Lékaøi stárnou a nemá je kdo nahradit. Tøeba poslední absolventi èistì dìtského lékaøství promovali v roce 1998. Pak se fakulta zrušila.

Sám máte vysokou zemìdìlskou školu, v programu cílíte i na podporu místním vırobcùm a zemìdìlcùm. Chtìjí tady ale ještì lidé podnikat v zemìdìlství?
Ano, chtìjí. V polovinì 90. let tu zaèala pole zarùstat šovíkem a lebedou. Bylo jasné, že až tu bude systém kompenzací za to, že se nìkdo o krajinu stará, tak se to zlepší. A zlepšilo. Podpora zemìdìlství má nìkolik funkcí. Jednak lidé nemusí za potraviny platit tolik, jako kdyby nebyly dotované. Další dùležitou funkcí je krajinotvorba a také vázání pracovní síly.

Se zemìdìlstvím souvisí i tolik diskutované sucho a hospodaøení s vodou v krajinì. S vodou by se mìlo hospodaøit hlavnì v místì, kam naprší. Proto tìmi prvními opatøeními by mìla bıt právì opatøení agrotechnická. Aby se v daném místì pìstovaly plodiny, jaké tam mají rùst a ne nìco jiného, co tam nepatøí. Máme tu také velké množství travních porostù. Na nich by se mìlo podporovat zasakování, rıhování, hospodaøení s podornièní vrstvou. Dùležitı je také návrat k retenèním nádržím a suchım poldrùm. V tomhle by bylo dobré prosadit celokrajskou koncepci ve spolupráci s Èeskou zemìdìlskou univerzitou. Jsou pøipraveni nám pomoci. V Lánech má univerzita velkı školní statek, kde ukazuje, jak by ty vìci mohly fungovat. A jde o zadržování vody, mikrozávlahy, hospodaøení s dešovou vodou a podobnì.

Football news:

Hakimi had contracted the coronavirus. Inter will play Borussia Gladbach today
Manchester United's debt increased by 133% in the 2019/20 season, while revenues fell by 19%. Loss - 23.2 million pounds
Liverpool, Manchester United, Real Madrid are preparing the European Premier League project. It seems that everything is serious now: they are supported by FIFA
Lampard on Cech in the Premier League bid: it will be good for Our goalkeepers to train with one of the best goalkeepers. He is relatively young
Coach Salzburg had a problem with being an American. And I came up with a game style while watching the Princeton rowers
Ozil on not being included in Arsenal's Premier League bid: Very disappointed. Loyalty is rare today
Ronaldo has a bald haircut: Success is measured by the obstacles you overcome 😉 💪 🏽