Czech Republic

Jižní Korea po třiceti letech dopadla sériového vraha, trestu ale unikne

Jihokorejské úøady kvùli vyšetøování mezi lety 1986 a 1991 mobilizovaly více než dva miliony policistù, což je rekordní poèet lidí nasazenıch na jeden pøípad. Dostali za úkol najít monstrum, které má na svìdomí brutální vraždy žen ve venkovskıch oblastech kolem mìsta Hwasong ležícího na severozápadì zemì u pobøeží Žlutého moøe.

Pøes veškeré úsilí se však vyšetøovatelùm nedaøilo pøijít vrahovi na stopu. Pøestože provìøili více než 21 000 potenciálních pachatelù a porovnali otisky prstù nalezené na místech èinu s pøibližnì 20 000 rùznımi lidmi, na dopadení bezcitného zloèince si museli poèkat tøiatøicet let.

Nejnovìjší forenzní technika jim umožnila extrahovat z dùkazù nalezenıch na místech vražd vzorky DNA, které je pøivedly na stopu šestapadesátiletého I Èchuna. Testy ho zatím prokazatelnì spojily se tøemi z celkem deseti vražd. Vrahovo DNA vyšetøovatelé podle listu The Guardian objevili napøíklad na spodním prádle obìtí.

„Chtìl bych vyjádøit nejhlubší soustrast obìtem a jejich rodinám, stejnì jako korejské veøejnosti za to, že jsme tento pøípad tak dlouho nevyøešili,“ øekl  místní policejní dùstojník Pan Ki-su. „Udìláme, co bude v našich silách, abychom objevili celou pravdu.“

Podezøelı se nicménì všem obvinìním v souvislosti s tìmito pøípady vyhne, protože v roce 2006 došlo v souladu s jihokorejskımi zákony k jejich promlèení. Policie však navzdory tomu dále udržovala pøípad otevøenı a shromažïovala další indicie, které ji dovedly až k Èchunovi.

Ten však paradoxnì pøesto neunikl vìzení, protože si v souèasné dobì odpykává doživotní trest za vraždu své nevlastní sestry z roku 1994.

Vrah z Hwasongu své obìti škrtil

Policie sice Èchuna zatím spojila jen s nìkterımi vraždami, podle vyšetøovatelù je však pravdìpodobné, že spolu jednotlivé pøípady souvisí. Všechny obìti vrah nejprve spoutal provazem, znásilnil a nakonec uškrtil holıma rukama, nebo k tomu použil èást jejich odìvu, napøíklad punèochy nebo halenku.

Podle CNN vrah navíc nìkterım ženám po smrti zohyzdil genitálie a jiné èásti tìla. Muž nemìl pøi vıbìru svıch obìtí žádná specifická kritéria. Mezi jeho obìmi byly ženy ve vìku od ètrnácti do jednasedmdesáti let. Kromì první vraždy se všechny ostatní odehrály mezi sedmou a jedenáctou veèer.

Pøípad brutálních vražd v roce 2003 inspiroval jihokorejského režiséra Pon Džun-ha k natoèení filmu Vzpomínky na vraždu. Øádìní hwasongského vraha patøí mezi nejotøesnìjší zloèiny v moderní historii Jižní Koreje a èasto je pøirovnáváno k zabíjení amerického sériového vraha Zodiaka.

Trailer k filmu Vzpomínky na vraždu z roku 2003:

Football news:

Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time
Flick about Borussia: This is one of the best teams in Europe. I will be very happy if we play for zero
Barcelona trained in large groups, Real Madrid – in small ones, despite being allowed to go to the second stage of training
Klopp spoke to Werner via video link. They couldn't meet in person because of the virus
Gerrard on the break in Istanbul: Benitez came in and told: Traore in the shower, Hamann on the field. We've never played like this, but we have a plan
Cesc Fabregas: Mourinho is the perfect coach for top players
Ødegaard plans to Zidane for next season. He will get a chance in Real life