Czech Republic

Jízdenky zdraží, Lítačku ne. Vyšší náklady na provoz MHD radní pokryjí z kapes cestujících

Šest nebo osm korun. Tolik si od srpna pøiplatí ti cestující, kteøí byli zvyklí využívat pøi cestování hromadnou dopravou jednorázové jízdenky. Jízdenka na pùl hodiny bude novì stát nikoliv pùvodních 24, ale 30 korun a devadesátiminutová zdraží z 32 na 40 korun. Zdraží také SMS jízdenky. V pøípadì tøicetiminutové z 24 na 31 korun a devadesátiminutové z 32 na 42 korun.

„Pokud oèistíme náklady i tržby o dopady koronavirové krize, bylo by krytí nákladù tržbami v roce 2020 pouhých 19 procent,“ uvádí se v dokumentu schváleném radními.

Hlavní mìsto roènì dotuje systém Pražské integrované dopravy, který zahrnuje MHD v hlavním mìstì a Støedoèeském kraji, èástkou pøesahující 15 miliard korun. Jako dùvod zdražení radní uvádìjí nejen zvýšené náklady na provoz, které nemají jak lépe pokrýt, ale také snahu sladit ceny lístkù se sousedy. „Pokud chceme udržet a dále rozvíjet spoleèný dopravní systém, bylo nezbytné se dohodnout na spoleèných cenách alespoò u jednorázových jízdenek,“ øíká námìstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

V polovinì loòského roku do médií pronikla informace, že by mohl magistrát zdražit nikoliv jednorázové jízdenky, ale roèní kupon. Šlo ale o informaci vytrženou z kontextu. Podle zprávy, kterou si nechali radní zpracovat, mìl kupon skokovì zdražit z nynìjších 3650 korun na 5500 korun. Ceny mìsíèních a roèních kuponù ale zùstanou podle nynìjšího rozhodnutí radních zachovány. Naopak se bude zlevòovat, a to tìm Pražanùm, kteøí prokážou svou hmotnou nouzi. Ti za mìsíèní jízdné zaplatí 165 korun a za ètvrtletní 444 korun. Takových lidí je podle odhadù v Praze asi pìt a pùl tisíce. Èást z nich tvoøí senioøi.

Rozhodnutí radních není po chuti opozici. Jak uvedl napøíklad opozièní zastupitel Ondøej Prokop, èekalo se, že koalice pøedstaví i významné provozní úspory v dopravním podniku, nikoliv jen zdražování a slevy pro nejchudší. „Ale zjevnì se šetøit nechystá,“ okomentoval novinky Prokop. 

Football news:

Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga