Czech Republic

Jen pomáhal. Bělorus souzený za boj na Ukrajině dostal 4,5 roku vězení

Za teroristickı útok hrozilo Bìlorusovi, kterı dlouhodobì žije v Praze, 12 až 20 let vìzení, za úèast na organizované skupinì mohl bıt odsouzen maximálnì na deset let.

„Soud na základì provedeného dokazování dospìl k závìru o vinì obžalovaného, avšak nespokojil se s právní kvalifikací a popisem skutku uvedenım v obžalobì,“ uvedla soudkynì Lenka Cihláøová.

Podle ní se neprokázalo, že by Fadìjev bojoval proti ukrajinské armádì, stejnì tak obžaloba nedokázala, že by na Ukrajinu vycestoval s úmyslem poškodit ústavní zøízení Ukrajiny. Fadìjev podle soudkynì vykonával maximálnì pomocné práce, jako napøíklad hlídkování.

Cihláøová uvedla, že z dùkazù naopak vyplynulo, že se podílel na èinnosti organizované zloèinecké skupiny. Vysvìtlila, že muže potrestala podle trestního zákoníku platného do roku 2017, protože je pro obžalovaného pøíznivìjší. Kdyby byl odsouzen za souèasnıch podmínek, byl by potrestán za úèast na teroristické skupinì, kde je trestní sazba od tøí do 12 let.

Muž, kterı je nyní ve vìzení kvùli jinému trestnému èinu, se podle obžaloby zapojil do konfliktu „v úmyslu aktivnì podpoøit separatistické skupiny na vıchodì Ukrajiny, které usilují o odtržení od Ukrajiny a vytvoøení samostatného státního útvaru, tzv. Donìcké lidové republiky“.

Státní zástupce tvrdí, že Fadìjev vycestoval opakovanì, a to od øíjna 2014 do kvìtna 2016. Obžaloba tvrdí, že se muž nechal vyzbrojit a podílel se na rùznıch vojenskıch úkolech v øadách tzv. „Republikánské gardy Donìcké lidové republiky“.

Bìlorus uvedl, že se pøímo do bojù nezapojil, zúèastnil se pomocnıch aktivit. Ze zbranì, kterou od separatistù dostal, støílel podle svıch slov jen ve vıcvikovém støedisku na støelnici. Nevìdìl prı také, že tzv. Donìcká lidová republika byla vyhlášena v rozporu s ukrajinskou ústavou. Stejnì tak se nezajímal o to, kdo èinnost gardy financuje.

Èeskı trestní zákoník definuje teroristickı útok jako èin spáchanı proti Èeské republice nebo mezinárodní organizaci, zároveò ale uvádí, že èeské právo poskytuje ochranu proti teroristickım èinùm i cizím státùm.

Konflikt na Ukrajinì propukl v roce 2014 po svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyèe a následné Ruské anexi Krymu. Boje mezi povstalci a vládì loajálními vojsky propukly na zaèátku dubna a od té doby si vyžádaly pøes 14 000 obìtí. Èeská republika samozvané republiky proruskıch separatistù neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejnì jako Ruskem anektovanı Krym, jsou nedílnou souèástí Ukrajiny.

Pomáhal jsem proti fašistùm, øekl muž obžalovanı kvùli bojùm na Ukrajinì:

27. èervence 2020

Football news:

Khabib on meeting with Ronaldo: I was wondering how he keeps this fire going for 17 years. Motivation, discipline, as I understand it
Asensio on Real Madrid: One of the best squads in the world. Atletico and Sevilla can become our competitors in La Liga
Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are