Czech Republic

Jen jsem vyslyšel vaše volání. Chci milost, prosí Trumpa šaman v kožešině

„Vyslyšel èasto opakovaná slova prezidenta Trumpa. Jeho slova a pozvání pøece nìco znamenají,“ øekl advokát takzvaného Šamana QAnon Albert Watkins podle listu The Independent. „Mùj klient se do Kapitolu nevloupal, tamní policie mu podržela dveøe,“ øekl také.

Právì tøiatøicetiletý pøíznivec bláznivé konspiraèní teorie QAnon byl jednou z nejvýraznìjších tváøí bezprecedentních událostí z 6. ledna. Bìhem incidentu zemøelo pìt lidí a množství dalších utrpìlo zranìní. Policie už zadržela nejménì sto lidí a FBI identifikovala už pøes dvì stovky podezøelých.

Angeli, obèanským jménem Jacob Anthony Chansley, se minulý víkend sám vzdal policii. „Nièeho se nebojím, protože upøímnì... Neporušil jsem žádný zákon. Vešel jsem otevøenými dveømi,“ uvedl ještì pøed tím. 

Policie ho následnì zatkla pro násilné vniknutí a výtržnictví a podle serveru ABC i z „aktivního podílu na povstání“. „Silné dùkazy vèetnì Chansleyho vlastních slov a èinù v Kapitolu dokazují, že zámìrem výtržníkù bylo zajmout a zavraždit zvolené zástupce v americké vládì,“ oznámili vyšetøovatelé.

Šamanùv právník nicménì tvrdí, že se jeho klient choval „pokojnì“ a obvinìní by mìla být stažena. Zodpovídat se má podle nìj spíš Trump. A to za vybízení svých vìrných k akci. „Bylo by vhodné a èestné, aby prezident omilostnil Chansleyho a další, podobnì smýšlející pokojné jedince, kteøí pøijali prezidentovo pozvání se vznešenými úmysly,“ dodal.

Ostatnì, i ameriètí zákonodárci se domnívají, že se dav Trumpových fanouškù do Kapitolu vydal na prezidentovo vyzvání. V navržené ústavní žalobì jej viní z podnìcování ke vzpouøe.

Sám Angeli je na množství zábìrù z incidentu zachycen, jak polonahý a v kožešinové èepici s rohy postupnì proniká hloubìji do bídnì støežené budovy, až se nakonec dostane i do jednacího sálu Senátu. V ruce pøitom svíral kopí s americkou vlajkou.

Nyní je ve vazbì, kde se mu ovšem pøíliš nelíbí. Vadí mu hlavnì tamní strava, podle èasopisu Newsweek totiž pøíznivec konspiraèní teorie Qanon drží pøísnou dietu a vyžaduje jen organické potraviny. 

Jeho matka popsala, že když dostane nìco jiného, udìlá se mu „fyzicky špatnì“. A tak pøestal jíst. Nakonec dosáhl svého a na základì soudního rozhodnutí mu ve vìznici musí zajistit organickou stravu.

Kromì Angeliho už policie dopadla i další výrazné tváøe útoku. Mezi nimi tøeba Adama Christiana Johnsona, který na fotografii mává do objektivu s rozjaøeným výrazem, zatímco v druhé ruce nese øeènický pultík ukradený ze sálu dolní komory Kongresu.  

Ve státì Delaware byl spoleènì se svým synem zatèen muž Kevin Seefried, který se minulou støedu procházel po chodbách Kapitolu s bojovým praporem Konfederovaných státù amerických. Do vazby už policie poslala i Richarda ‚Bigo‘ Barnetta, který si pohovìl v kanceláøi pøedsedkynì Snìmovny reprezentantù Nancy Pelosiové.

Zatkla také Clevelenda Mereditha, který do metropole pøijel vybavený stovkami nábojù a útoènou puškou, aby mohl Pelosiovou zabít. Policisté si pøišli i pro „muže v osvìtimské mikinì“ Roberta Keitha Packera.

Football news:

Goretzka pro 4:2 vs Borussia: Bayern deserved to win, although they did not enter the game well
Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more
Ex-midfielder Loko Zhaloliddinov has moved to Uzbekistan's Andijan. He has 0 games in the RPL