Czech Republic

Je to výmysl, tvrdí muž souzený za znásilňování nevlastních dcer mezi rakvemi

Hlavní líèení zaèalo dnes ráno, kromì M. K. je obžalovanı i jeho bratr D. K. Jména obvinìnıch nelze zveøejnit kvùli ochranì obìtí trestnıch èinù.

„Už jsem devìt mìsícù ve vazbì, žiju tam mezi vrahy a pedofily, já se ale nechci zaøadit mezi tyto lidi, tìžce to nesu. Ani tady nechci návštìvy, jsem psychicky na dnì,“ vypovìdìl pìtaètyøicetiletı M. K.

„Obžalovanı v období od zimy na pøelomu let 2002 a 2003 až do léta 2014, nejprve v kotelnì domu, a to nejménì ve tøech pøípadech, a následnì v bytì nebo v pøilehlém skladu rakví a voliéøe pro psy, a to v desítkách pøípadù, pøimìl nezletilou k rùznım formám pohlavního styku, a to vèetnì soulože,“ uvedl státní zástupce v obžalobì.

Dále øekl, že muž využil svoji fyzickou pøevahu a dívka se mu ze strachu podvolila a èasem úplnì rezignovala. Dodnes podle nìj trpí poruchou osobnosti a je závislá na péèi jiné osoby.

V pøípadì o osm let mladší sestry první poškozené je obžaloba prakticky totožná. Uvádí, že muž dívku také zneužíval, jen to bylo v jiném èasovém období. Ani této dívce ještì nebylo 15 let.

Ze zloèinu znásilnìní se zpovídá i bratr obžalovaného, kterı podle spisu také jednu ze sester pøimìl k sexuálním praktikám, k souloži však v tomto pøípadì nedošlo.

Byl jsem pøísnı táta, to pøiznávám

M. K. bydlel s partnerkou a jejími tøemi dìtmi v bytì od doby, co byla dìvèata malá.

„Holkám jsem pomohl, vychovával jsem je. Když jsem je poznal, tak byly zanedbané. Moje partnerka mìla manžela opakovanì ve vìzení, o dìti se nestaral,“ øekl obžalovanı a popsal, že to s dìvèaty nebylo nikdy jednoduché. Starší dcera podle nìj v pubertì utíkala z domova, èasto ji hledali.

„Udala mì na sociálku, protože jsem jí dal po jednom útìku zaslouženou facku. Støídala kluky, odešla a ozvala se tøeba až za 14 dnù. Byl jsem pøísnı táta, to pøiznávám. Vìtšina jejích partnerù byli Romové a mnì se to nelíbilo, protože s nimi nemám dobré zkušenosti. V dìtství mì šikanovali,“ pokraèoval M. K.

Jinak ale dívky u soudu chválil a tvrdil, jak jsou pracovité a že s nimi dobøe vycházel. Láskyplnì mluví i o matce dìvèat, se kterou žil, dokud neskonèil ve vazbì. Prı se chtìjí vzít.

Partneøi dcer na mì chtìjí vysoudit peníze, tvrdí

Pøedseda senátu Jiøí Vacek se obžalovaného napøíklad ptal, zda byl s dìvèaty nìkdy v kotelnì èi ve skladu rakví sám.

„Ne, nikdy. Samy tam se mnou nikdy nebyly,“ odpovìdìl rozhodnì obžalovanı.

Podle jeho slov jsou dívky zmanipulované jejich souèasnımi partnery, kteøí z nìho chtìjí vysoudit peníze, protože sami mají finanèní problémy. Pøítel jedné z dívek se tím prı veøejnì na internetu vychloubal a už døíve M. K. vyhrožoval, že není problém, aby ho „dostal do basy“.

„Vždy se podívejte, jak jsou vıpovìdi dívek naprosto shodné, to není možné. Nejsem hyena, nejsem pedofil. Jsem normální táta, vlastním pohøební službu, pracuju od rána do noci. Všechno si to vymyslely, jsem tu, abych oèistil své jméno,“ zopakoval.

Bratr obžalovaného D. K. pøiznal, že s jednou ze sester „nìco mìl“, ale odmítl, že by to bylo nedobrovolnì. Dívka mu prı nadbíhala, protože se do nìho zamilovala. On jí také øekl, že ji miluje. „Ani poté, co se to stalo, jsme spolu nemìli žádnı problém,“ øekl muž, kterı je na rozdíl od bratra stíhanı na svobodì.

Obžalovanému M. K. hrozí za znásilnìní nezletilé 5 až 12 let vìzení, jeho bratrovi dva roky až 10 let. Rozsudek v pøípadu zatím nepadl.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points