Czech Republic

Je čas využít úrodu. V Karlovarském kraji otevírají moštárny a palírny

Za vylisování kilogramu jablek nebo hrušek zaplatí pìstitelé v prùmìru ètyøi koruny, z jednoho kila pak získají asi tøi ètvrtì litru moštu. 

Moštárny v republice obvykle provozují zahrádkáøské organizace, v Karlovarském kraji je to ale jinak. „Tady s tím zahrádkáøi už skonèili, teï je provozují jen soukromníci,“ potvrdil pøedseda karlovarského Svazu zahrádkáøù Jan März.

Kam za moštem

v Karlovarském kraji

S úrodou je možné zajet tøeba do moštárny v Královském Poøíèí u Sokolova. „Nám už lidi volají a my první sobotu v øíjnu otvíráme,“ potvrdila její provozovatelka Heidemarie Kanalašiová. Každou následující sobotu a nedìli bude moštárna otevøena od osmé ranní do druhé po poledni a bude si za zpracování kilogramu hrušek èi jablek úètovat ètyøi koruny. 

„Když k nám ale povezete více než dvì stì kilo ovoce, radìji si zavolejte pøedem, domluvíme se na extra termínu v tıdnu, aby se víkendovı provoz moštárny nezdržoval,“ vzkazuje zájemcùm Kanalašiová. Z kila jablek tu udìlají v prùmìru sedm deci moštu.

Další moštárna v kraji je ve Velké Hleïsebi a provoz zahájila ve støedu. Ovoce pak bude pøijímat až do odvolání každou následující støedu od jedné do pìti. Bìžnì je schopná zpracovat za den až tunu jablek a není problém tu slisovat klidnì i øepu nebo mrkev. Øada lidí chce tøeba i rùzné druhy ovoce namíchat, ani s tím ale nebıvá problém.

Zpracování kilogramu ovoce trvá v prùmìru sedm minut a vısledkem je mošt bez jakıchkoli pøísad. Právì proto ale vydrží pøi dvaceti stupních asi jen dvanáct hodin, v lednièce pak maximálnì tıden. Jeho trvanlivost lze prodloužit zamrazením nebo pasterizací. To se musí mošt zahøát asi na 70 až 80 stupòù Celsia. 

V dobøe uzavøenıch sklenicích pak vydrží na chladném a tmavém místì i rok nebo dva. Podle provozovatelù moštáren je zároveò dùležité pøijet s ovocem co nejdøíve. Každé skladování totiž vede ke ztrátám cukerné sušiny ovoce.

Kdo bude mít letos jablek víc než dost a nebude stát o mošt, mùže s úrodou zajet do Stvolenské moštárny v Manìtínì. „Soukromníkùm mošt nevyrábíme, ale i když pøivezete tøeba jen kárku jablek, od 1. øíjna budeme ovoce vykupovat a neodmítneme vás,“ uvedl majitel moštárny Jaroslav Hruška.

Za pálenkou do Valèe

Známá palírna ovoce v Bøezové jede naplno už od léta. „Zájemci sem jezdí tøeba i s tunou ovoce,“ øíká majitel palírny David Moscato s tím, že rád zpracuje tøeba i jen padesát kilo, když se pìstiteli letos zrovna neurodilo. 

Pìstitelské pálení provozuje v kraji také Valeèská pálenice. „Nabízíme i možnost koupit si tady u nás lahve rùznıch velikostí a vytvoøit si na poèítaèi návrh svıch vlastních etiket, které si mùžete na místì vytisknout,“ doplnil provozovatel pálenice Tomáš Burda. 

Sám je zvìdavı na to, kolik hrušek èi jablek mu pìstitelé letos pøivezou. „Bydlím dvacet kilometrù od Valèe a v místních zahradách není ani jablko. Naopak pøímo ve Valèi jsou stromy v sadech obsypané,“ dodal Tomáš Burda s tím, že letos je v jeho pálenici cena pøi dovezení vlastního kvasu k vıpalu 350 korun za litr 100% alkoholu vèetnì DPH a spotøební danì.

Football news:

Neymar is most often fouled in the top 5 leagues since the start of the season. Mane - in the top ten
Mbappe is wary of extending his contract with PSG without being able to leave the club
Lucescu says that it was he who first put Pirlo on the field in 1998. This is not quite true
Bruno on the penalty miss: I'm human, it happens. Next goal for sure
Neymar wants to extend his contract with PSG, but the club has not yet started negotiations. The player's entourage is upset about this
Referee Oliver is appointed for the Bayern - Atletico match in the Champions League. He worked on the game Everton - Liverpool
Ex-judge Halsey: I'm surprised Pickford didn't get a red card. He put van Dijk's health at risk