Czech Republic

Jarní uzavření hranic bylo protiústavní, sdělil Rychetský ČT. Myslel si, že Babiš se premiérem stát nemůže

Kabinet Andreje Babiše (ANO) doèasnì zavøel hranice od 16. bøezna po vyhlášení prvního nouzového stavu. Zakázal tehdy nejen vstup cizincù do zemì, ale také vıjezd èeskıch obèanù do zahranièí.

„V jednom okamžiku (vláda) zavøela hranice a nikdo nesmìl vycestovat z Èeské republiky. Tak to je absolutnì protiústavní. Vláda mùže v té krizové situaci zavøít hranice, ale pro návrat nebo pro pøíjezd do zemì. Ale my máme v ústavì, z dùvodù, které si jenom starší lidé pamatují, na ten totalitní režim, my máme vıslovné ustanovení, že nikomu nelze bránit v tom, aby tuto zemi opustil,“ øekl Rychetskı na dotaz, zda mìl pøi nynìjší koronavirové krizi nìkdy pocit, že vláda sešla ze správné cesty a Ústavní soud by mìl zasáhnout.

Podotkl, že nouzovı stav se v podstatì hodí každému kabinetu, nebo mu vždy otvírá široké možnosti pro rùzné zásahy. Soudí, že spravedlnost za nouzového stavu a podobnıch mimoøádnıch situací je ochromená, nebo musí dodržovat procesní pravidla a nemá možnost jednat rychle.

Neèekal, jak vıraznì se zmìní polistopadovı étos, pøestože øekl, že oèekával, že nevydrží navìky. „Já jsem neèekal po listopadu, že mùžeme mít pøedsedou vlády takovou osobu, jakou máme dnes z hlediska té její minulosti. To jsem si myslel, že už definitivnì skonèilo,“ øekl v narážce na Babiše, kterı se dlouhodobì soudí kvùli své údajné spolupráci s totalitní Státní bezpeèností (StB).

Podle archivních dokumentù byl Babiš od roku 1982 tajnım spolupracovníkem StB. Babiš to odmítá a vede kvùli tomu soudní spor na Slovensku. Tamní nižší soudy mu nejprve daly za pravdu, po zásahu ústavního soudu ale Babišovu žalobu, že je evidován jako agent neoprávnìnì, zamítly. Premiér podal ústavní stížnost, loni v listopadu jí slovenskı ústavní soud v podstatné èásti vyhovìl a slovenské soudy se kauzou budou muset znovu zabıvat.

Rychetskı, nìkdejší spolustraník Miloše Zemana také kritizoval poslední smìøování prezidenta. „Mì trápí to, že èlovìk, kterého jsem poznal jako nepochybnì liberálnì založeného humanistu, už nìkolik let podléhá rùznım témìø nìkdy i xenofobním postojùm takovım, øeknìme populistickım,“ øekl. Dodal, že když Zeman bojoval o zvolení v pøímé volbì, myslel si, že nìkterá svá veøejná tvrzení øíká jen proto, aby byl zvolen.

„Veøejnost podléhá rùznım populistickım zkratkovitım sloganùm a každı, kdo chce pøímou volbou získat funkci prezidenta, se k nim musí uchılit. To je tragédie pøímé volby. Když v tom ale pokraèoval po druhém zvolení a pokraèuje obèas, tak mnì je to nesmírnì líto,“ uzavøel Rychetskı.

sd

Football news:

Lampard 1-0 with Fulham: Chelsea pressed, and there was a feeling that we would score. It was important to be patient
Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months