Czech Republic

Jako v akčním filmu, láká klip s Markem Zelinkou posily do pražské záchranky

„Metropole se rozrùstá a my plánujeme rozšiøovat sí vıjezdovıch základen i posilovat zdravotnickı tım, abychom i nadále dosahovali vynikajících dojezdovıch èasù,“ øekl Kolouch.

Doplnil, že noví lidé budou tøeba i u dalších plánovanıch projektù, které pražská záchranná služba ve spolupráci s magistrátem pøipravuje.

Nejen k boji s nákazou covidem-19 jsou podle øeditele pražské záchranné služby opìt pøipravené tzv. létající krizové tımy, které nabízejí pomoc v domovech pro seniory zøizovanıch pražskım magistrátem.

Tımy byly k dispozici na jaøe, kdy pomáhali zvládnout první vlnu koronavirové pandemie. Zdravotníci bìhem návštìv zaøízení pomáhali s dodržováním bezpeènostních opatøení, nabízeli zdravotnickou pomoc klientùm domovù a podporu personálu.

V plánu je v budoucích letech transformace létajících krizovıch tımù do mobilní lékaøské pohotovosti. Praktiètí všeobecní lékaøi z tımu by vyjíždìli do pobytovıch sociálních zaøízení k pacientùm v neakutních zdravotních stavech a stanovovali postup léèby èi medikaci pøímo na místì.

Nebude tak podle Koloucha nutné pøevážet pacienta do nemocnice. „Tím odpadnou diskuse o nadužívání záchranné služby, o pøehlcení pøíjmovıch míst v nemocnicích a tak dále,“ øekl.

Pacientùm vyššího vìku bude péèi v prostorách jejich bydlištì poskytovat plánovanı paliativní tım. Øeditel záchranky doplnil, že budoucí služba bude vyžadovat zmìnu zøizovací listiny pražské záchranné služby.

Upozornil však, že chronicky nemocní senioøi a lidé starší 60 let jsou v Praze èastımi pacienty záchranné služby a jejich poèet bude v budoucnu narùstat.

Klipy náborové kampanì natoèil režisér Vít Klusák. V prvním zveøejnìném vystupuje taneèník a úèastník StarDance Marek Zelinka. Jejich cílem je ukázat rozdíl mezi pøedstavami veøejnosti a realitou práce u záchranné služby a každodenní rutinu záchranáøské práce.

Podle námìstka sekce nelékaøskıch zdravotnickıch pracovníkù Zdeòka Køivánka tedy to, že záchranáøi nezasahují jen u událostí se život ohrožujícím stavem, ale i u ménì závažnıch pøípadù jako je napøíklad pomoc chronicky nemocnım.

Football news:

Pjanic-Habibu: Good luck, brother. Inshallah, we will win
Klopp on Rashford's charity: I hope mom is proud of him. I'm proud
Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2