Czech Republic

Jako Příběh služebnice? Na Nejvyšší soud USA chce i ortodoxní křesťanka

Soudci amerického Nejvyššího soudu mají doživotní mandát, nástupce zesnulé Ginsburgové tak bude mít po mnoho dalších let velkı vliv na podobu Spojenıch státù. A protože Trump už dal najevo, že po liberálce pøezdívané zkratkou RBG pøijde do této instituce znovu žena, možnosti se zúžily. 

Favoritkou je osmaètyøicetiletá Amy Coney Barrettová, již portál Politico vykresluje jako skvìlou uèitelku, oddanou soudkyni a matku sedmi dìtí. 

Ale také jako zástupkyni nové generace konzervativních soudcù, jejichž cílem je zvrátit rozhodnutí z roku 1973, kterım Nejvyšší soud zlegalizoval potraty v celé zemi. Totéž sliboval Trump svım volièùm v kampani pøed získáním svého prvního mandátu. 

Už tehdy øíkal, že vybere takové soudce, aby ke zmìnì zákona došlo „automaticky“ a pro Amerièany kontroverzní otázka interrupcí se vrátila pod kompetence jednotlivıch státù. Po Brettu Kavanaughovi, kterı se na Nejvyšší soud dostal pøed dvìma lety, nyní mùže nastoupit i Barrettová.

Právì v souvislosti s ní se v posledních dnech znovu zaèalo mluvit o ortodoxní køesanské paracírkvi People of Praise (Lidé chvály), by sama soudkynì oficiálnì nepotvrdila, že je stále její èlenkou. Organizace se na svém webu pøedstavuje jako „charismatická køesanská komunita“ otevøená pro øímské katolíky, luterány, metodisty, presbyteriány i èleny letnièního hnutí. 

V souèasnosti má skupina asi 1 700 èlenù napøíè Spojenımi státy, Kanadou i Karibikem. A jak podle agentury Reuters popsala jejich bıvalá souputnice Coral Anika Theillová, život je v ultrakonzervativní komunitì velmi striktnì veden. Ženy musejí ve všem poslouchat své manžely, svobodné myšlení je „ponižováno, vyšetøováno, zostuzováno a odmítáno“.

Každı èlen má navíc svého osobního poradce stejného pohlaví, kterı má ohromnı vliv na kroky svého svìøence. Magazín Newsweek s odkazem na bıvalé „lidi chvály“ píše, že poradci mluví tøeba do toho, jakého partnera si dotyènı vybere, kde bydlí èi jak vychovává své dìti. 

Každı špehuje každého a udání mùže pøijít kdykoliv. Dùvodem k vyhození ze skupiny se údajnì mohou stát nepøístojné øeèi o vlastní sexualitì, pití alkoholu nebo randìní s ostatními èleny komunity. A samozøejmì homosexualita, která se nesluèuje s hodnotami ortodoxních køesanù. Sex je povolenı jen v manželství a svazek tvoøí vždy muž a žena. 

Bıvalá èlenka Theillová spolek nazıvá sektou a loni o svém zážitku napsala text s titulkem „Žila jsem Pøíbìh služebnice“, èímž odkazuje na podobnosti života v tomto hnutí se slavnım stejnojmennım dílem. A proti nominování Barrettové hlasitì protestuje.

People of Praise radìji vypustili oblíbené slovo

Dystopickı román Pøíbìh služebnice z pera spisovatelky Margaret Atwoodové se odehrává na místì, kde kdysi byly Spojené státy. Po pøevratu je nahradí klerofašistická republika Gileád, v níž jsou ženy zcela podøízené mužùm a bez jejich svolení už nesmí ani èíst.

Jediné, co mohou dìlat, je rodit dìti a starat se o rodinu. Za provedení potratu se udìluje trest smrti. Svìt se totiž nachází ve stavu ekologické katastrofy a narození dítìte se rovná zázraku. Plodnıch je už jen velmi málo žen (a mužù, ovšem o tom je zakázáno by jen uvažovat). 

Z žen, které ještì mají šanci povít potomky, se v nové totalitì stávají otrokynì vlastnìné svımi pány. Ti je za úèelem poèetí povinnì a pravidelnì znásilòují mezi stehny svıch øádnıch manželek, které si pak narozené dítì nechávají.

Na motivy úspìšné knihy vznikl film a posléze i populární seriál, jehož ztvárnìní služebnic v èervenıch hábitech se dodnes používá jako symbol útlaku žen. Masová obliba série pøimìla také hnutí People of Praise k jedné úpravì. Dlouhodobì užívanı termín pro ženské èlenky – „služebnice“ – skupina radìji pøestala používat, by pøi podání vysvìtlení seriál pøímo nejmenovala.

Vıpovìdi svıch bıvalıch èlenù a nálepky „sekta“ èi „kult“ však organizace razantnì odmítá s tím, že lidé jsou v ní dobrovolnì, ženy mají rovnocenné postavení s muži a každı èlen se rozhoduje sám za sebe. 

Stejnì tak soudkynì Barrettová øíká, že její víra neovlivòuje a nebude ovlivòovat její práci. Lidskoprávní organizace už se však obávají, jak se v budoucnu vyvinou podmínky pro provádìní potratù v USA.

Trump: Když máte vìtšinu, mùžete všechno

Dosavadní soudkynì Nejvyššího soudu Ruth Bader Ginsburgová zemøela minulı pátek v sedmaosmdesáti letech. Ve funkci byla pøes sedmadvacet let. Teprve druhá žena, která získala post na nejvyšší soudní instanci Spojenıch státù, se zapsala coby bojovnice za práva žen a svobodu. 

Už od její smrti volá tábor demokratù po tom, aby se nástupce vybral po listopadovıch prezidentskıch volbách. Podle øady americkıch médií už však demokraté ztratili v podstatì veškerou nadìji, že by se to mohlo podaøit. K rychlému jmenování se totiž pøiklonil i senátor Mitt Romney, kterı jako jedinı republikán hlasoval pro Trumpovo sesazení z funkce v procesu ústavní žaloby. 

Souèasnı americkı prezident jmenoval za své pùsobení v Bílém domì do Nejvyššího soudu dva své kandidáty, èímž v tribunálu pøevládli konzervativnì zamìøení soudci. A jestliže stihne jmenovat další èlenku, budou mít konzervativci pøevahu vùèi liberálùm šest ku tøem.

Demokraté poukazují na to, že republikáni pøed ètyømi lety bránili hlasování o náhradníkovi po zesnulém soudci Antoninu Scaliovi s tím, že tak dùležité rozhodnutí by se nemìlo øešit ke konci prezidentského mandátu. Scalia zemøel asi deset mìsícù pøed volbami, zatímco teï do voleb zbıvá necelı mìsíc a pùl.

Aèkoliv se nìkteøí republikánští politici snaží svùj postup vysvìtlovat odlišnostmi mezi situací tehdy a nyní, Trump se netají tím, že se jedná pøedevším o mocenskou záležitost. „Prezident Barack Obama nemìl vìtšinu v Senátu. Když tam máte vìtšinu – když máte ty hlasy – mùžete si svım zpùsobem dìlat, co chcete,“ øekl v pondìlí v televizi Fox News.

Pokud Trump s republikány prosadí svou, Spojené státy tím navíc nesplní údajné poslední pøání liberálky RBG, která chtìla, aby její následovník pøišel právì až po volbách. Prezident svou nominaci oznámí v sobotu, píše CNN s tím, že to témìø urèitì bude nadìjná soudkynì Barrettová.

Football news:

Fati is the first in the history of the Champions League to score 2 goals under the age of 18
Messi scored in the 16th consecutive Champions League season and repeated Giggs' record
Bruno did not score a PSG penalty at the first attempt, but the referee asked for an Interruption due to Navas' exit from the goal line
Koeman is the fifth coach to manage 6 teams in the Champions League
Messi is playing his 17th season in the Champions League for Barcelona. This is a club record
Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens