Czech Republic

Jako parní válec. Kreml se rozhodl zlikvidovat Navalného organizaci

Zatímco svìtová média dnes øeší hlavnì zdravotní stav vìznìného opozièníka, možná ještì dùležitìjší bitva o jeho budoucnost se odehrává mimo zdi vìzeòské kolonie IK-2 v Pokrovu.

Vıvoj z posledních dnù ukazuje, že ruská policie rozjela proti Navalného politické infrastruktuøe bezprecedentní represivní kampaò. Zatímco døíve provádìla prohlídky a zatıkání pøedevším bìhem demonstrací, dnes jsou hlášeny v podstatì dennì ze všech koutù Ruska: Vladivostoku, Petrohradu, Èeljabinsku èi Rostova na Donu. 

Do kanceláøe v Murmansku se pøed tıdnem vloupali neznámí pachatelé, ponièili nábytek a na stìny nasprejovali svastiky. V Machaèkale byli aktivisté zadrženi jen den poté, co se pokusili otevøít místní kanceláø Navalného hnutí. Nìkteré kanceláøe byly doèasnì uzavøeny a ruší své úèty na sociálních sítích VKontakte a Odnoklasniki v obavách, že jejich vedení spolupracuje s tajnımi službami. 

Jak píše portál Meduza, atmosféra v regionálních štábech v souèasnosti pøipomíná stav obležení. Nejvìtší obavy vzbuzuje návrh ruské prokuratury, aby soud zaøadil Fond boje proti korupci i Navalného politické štáby na seznam extremistickıch a teroristickıch organizací.

Z pohledu justice by se tak ocitly na stejné úrovni jako Islámskı stát, al-Káida èi japonská sekta Óm šinrikjó. Manažeøi Navalného organizací by mohli bıt odsouzeni na deset let do vìzení, øadoví zamìstnanci na šest. Kriminál by hrozil i všem jeho sponzorùm.

Vladimir Milov, jeden z klíèovıch spolupracovníkù Alexeje Navalného, proto v nedìli oznámil, že odchází z Ruska do nejmenované evropské zemì. „Projednal jsem to se spolupracovníky a došli jsme k závìru, že bude lepší, abych nebyl zatèen, protože moje práce je pøíliš dùležitá,“ uvedl devìtaètyøicetiletı ekonom.

Moskevskı soud otázku extremismu Navalného hnutí zaène projednávat teprve pøíští tıden, policie se ovšem podle aktivistù už nyní chová, jako by to byla hotová vìc. „Prokuratura o to požádala samozøejmì proto, aby mohla jako parní válec rozdrtit regionální štáby,“ øekla portálu Meduza koordinátorka rostovské poboèky Ksenija Seredkinová.

Z jejích slov je patrné, že zesílení represí pøináší vısledky už nyní. „Nebudu si hrát na hrdinku. Mám dceru, vychovávám ji sama. Nesnesu pomyšlení na to, že by zùstala sama. Ale jen tak se nevzdám,“ zamyslela se nad možností, že by se mohla v blízké budoucnosti také ocitnout v nápravném zaøízení.

Putinùv projev doprovodí protesty

Snaha zaøadit Navalného organizace mezi teroristy naznaèuje, že Kreml se rozhodl zcela zlikvidovat rozvìtvenou politickou infrastrukturu nejvıznamnìjšího oponenta putinovského režimu. Oficiální zdùvodnìní zní, že se snaží „zmìnit ruskı ústavní poøádek, pøièemž poèítají i se scénáøem barevné revoluce“. 

Navalnyj ovšem nikdy nevolal po pøevratu. Jeho politickı vzestup je založen na mapování miliardovıch majetkù ruské elity a všudypøítomné korupce. Jeho Fond boje proti korupci naposledy v pátek zveøejnil reportáž, podle které Vladimir Putin vlastní tajnou rezidenci ve Valdajské vrchovinì. Souèástí komplexu je prı i kryokomora a koòská stáj.

Navalného nejbližší spolupracovníci zatím tvrdí, že se nenechají zastrašit. Na støedu plánují protesty po celém Rusku, aby upozornili na horšící se zdravotní stav nejslavnìjšího ruského vìznì. Porušili tak závazek, že další demonstrace svolají ve chvíli, kdy pro jejich konání shromáždí pùl milionu podpisù. V souèasnosti jich chybí asi padesát tisíc.

Podle organizátorù už nelze dál èekat. „Vidìli jste nìkdy na vlastní oèi, jak vraždí èlovìka? Právì teï jsme toho svìdky. Pokud se nyní neozveme, èekají nás ty nejtemnìjší èasy. Rusko se propadne do totální beznadìje,“ burcoval na videu Leonid Volkov, kterı sám už dva roky žije v exilu. Svolání protestù ovšem mohl ovlivnit i fakt, že databáze signatáøù unikla na internet.

Protesty by se mìly konat ve stejnı den, kdy Vladimir Putin pronese každoroèní zprávu o stavu zemì. Úøady pøedem varovaly, že organizátoøi a úèastníci nepovolenıch shromáždìní ponesou trestní odpovìdnost. Budou se opakovat policejní manévry z ledna, kdy do ulic vyšly desetitisíce lidí protestovat proti Navalného zatèení po návratu z Nìmecka?

Poslední vıvoj každopádnì naznaèuje, že ruskı režim se rozhodl neponechat nic náhodì. „Kreml se podle všeho rozhodl, že problém Navalnyj vyøeší jednou provždy. Navalnyj mùže zemøít ve vìzení, jeho infrastruktura bude znièena. Protesty? Ty se dají potlaèit a èasem vyšumí,“ míní analytik Andrej Kolesnikov.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude