Czech Republic

Jako když spadne atomová bomba. Covid v Brazílii sílí, dopad bude globální

„Nemáme na JIP lùžko pro vaši matku, pro vašeho otce, vaši tetu, vaši dceru. Nemáme pro vás žádná lùžka na JIP,“ uvedl o víkendu ministr zdravotnictví státu Rondônia Fernando Máximo, jenž apeloval na ty, kteøí se stále scházejí k oslavám, nenosí roušku a neberou koronavirus vážnì.

Na opaèném konci zemì ministr zdravotnictví státu Santa Catarina André Motta pronesl podobná slova. „Dochází nám kapacita,“ líèil. Také guvernér severovıchodního státu Bahia Rui Costa znìl velmi vážnì. „Jsme na hranì kapacit. Brazílie bude bìhem dvou tıdnù v úplném chaosu,“ øekl.

Zatímco velká èást svìta krotí koronavirus pomocí opatøení a vakcinace, Brazílie zažívá nejhorší situaci od poèátku pandemie. Úmrtí za poslední tıden dosáhla nového maxima, prùmìrnì tu zemøe 1 208 lidí dennì.

Obsazenost nemocnic vrcholí a napøíè zemí se šíøí vysoce nakažlivá a potenciálnì nebezpeènìjší varianta covidu-19. Jednotky intenzivní péèe (JIP) v sedmnácti z šestadvaceti brazilskıch státù jsou témìø plné. Šesti státùm a hlavnímu mìstu Brasílii už lùžka na JIP došla úplnì.

„Prožíváme jeden z nejhorších okamžikù v naší historii,“ uvedl v pondìlí Tasso Jereissati patøící ke skupinì senátorù, kteøí žádají vyšetøování prezidenta Jaira Bolsonara kvùli jeho reakci na pandemii.

Lidé budou bojovat o místa ve špitálech i na høbitovech

Bolsonaro se staví proti uzávìrám, covid má za „rımièku“ a nehodlá se nechat oèkovat. Také Renato Casagrande, guvernér státu Espírito Santo, vìøí, že Bolsonarovo nezodpovìdné chování stálo mnohé Brazilce život.

„Prohráli jsme válku. Je to, jako by na Brazílii dopadla atomová bomba,“ uvedl s odkazem na neustále rostoucí poèet obìtí v zemi. S covidem-19 tu zemøelo už pøes 255 tisíc lidí. Více obìtí dosud zaregistrovali jen v USA.

„Pokud s tím vláda nic neudìlá, tak do konce bøezna budou lidé bojovat o nemocnièní lùžka i místa na høbitovech,“ uvedl Domingos Alves, øeditel laboratoøe na univerzitì v São Paulu. „Budeme muset otevøít mnoho novıch høbitovù, abychom pohøbili to množství tìl,“ dodává.

Zdravotní analytici podle listu The Washington Post varují, že zdejší situace mùže mít globální dopad. Zemì prokázala schopnost plodit nové a potenciálnì nebezpeènìjší mutace koronaviru. Varianta známá jako P.1, kterou vìdci objevili koncem roku, ochromila amazonské mìsto Manaus a vedla v lednu a únoru k více úmrtím, než bìhem celého roku 2020.

„Pokud Brazílie nedostane virus pod kontrolu, bude to nejvìtší otevøená laboratoø svìta a virus tu bude mutovat,“ øíká Miguel Nicolelis, epidemiolog a neurolog, kterı pùsobí na Dukeovì univerzitì v USA.

„Mohlo by to bıt nejen epicentrum pandemie, ale také epicentrum šíøení smrtelnìjších a infekèních variant. Dostat tu virus pod kontrolu je v zájmu celé planety,“ dodává Nicolelis.

Nicolelis a Alves vyzvali k okamžité celonárodní tøítıdenní uzávìøe s cílem zabránit humanitární katastrofì. „Nebudeme schopni spravovat tìla. Mùžeme zemi buï napravit, nebo to s ní pùjde z kopce,“ líèí Nicolelis.

Vláda se obává násilností

Koordinované celonárodní úsilí o kontrolu viru se však zdá nepravdìpodobné. Vláda s úplnou uzávìrou váhá. Nezamìstnanost vrcholí. Pandemie uvrhla miliony Brazilcù do chudoby. Nouzové platby v hotovosti, které vláda nabídla v loòském roce, byly nyní pøerušeny.

V zemi s obrovskou nerovností a sociální nestabilitou by uzavøení bez dalších vıhod mohlo vyvolat hlad a násilí. Lígia Bahia, profesorka veøejného zdraví na univerzitì v Rio de Janeiru, uvedla, že brazilská tragédie je triumfem pochybností nad rozumem a politiky nad vìdou.

V pátek, když Brazílie ohlásila dosud nejvyšší denní poèet úmrtí, Bolsonaro odcestoval do vıchodního státu Ceará, kde místní guvernér zavedl kvùli covidu zákaz vycházení.

Prezident tu uspoøádal shromáždìní, na kterém se proti opatøení vymezil s tím, že „lidé už prostì nevydrží bıt zavøení doma“. Na Brazilce naléhal, aby pandemii ignorovali a mluvil o údajnıch vedlejších efektech roušek. „Mohou ublížit dìtem. Zpùsobují podráždìnost a bolest hlavy,“ líèil.

Prezidentovo vystoupení vyvolalo pobouøení mezi politickımi oponenty a vedlo k vızvám zahájení jeho impeachmentu. Jereissati, zastupující v senátu politickou stranu Ceará, podle The Guardianu uvedl, že „Bolsonarovo bezohledné podkopávání opatøení hranièí se šílenstvím“.

Krajnì pravicovı populista Bolsonaro ale èelí i narùstajícímu hnìvu veøejnosti, a to nejen kvùli stoupajícímu poètu obìtí, ale také pomalému rozjezdu oèkování. Vakcínu zatím dostalo jen 3,8 procenta z populace èítající 200 milionù obyvatel. Imunizaci brzdí nedostatek vakcinaèní látky.

S oèkováním proti covidu-19 zaèala Brazílie v polovinì ledna, a to s èínskou vakcínou CoronaVac, kterou v brazilském Sao Paulu testovala èínská firma Sinovac s tamním institutem Butantan. Brazílie používá i vakcínu od firmy AstraZeneca, tu dostala od indického vırobce.

26. ledna 2021

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope