Czech Republic

Jak šel čas s agenty: od výměny ministrů po krycí cestu pro Sputnik

Ministr vnitra a zahranièí Jan Hamáèek se podle severu Aktuálnì.cz dozvìdìl o možném zapojení ruskıch agentù do vıbuchu ve Vrbìticích už pøed nìkolika tıdny. „Informace o podezøení na akci ruskıch špionù ve Vrbìticích jsem poprvé slyšel 7. dubna,“ pøipustil Hamáèek v nedìli na Èeské televizi. 

Informaci mìl získat na jednání Vıboru pro zpravodajskou èinnost, jenž je stálou pracovní skupinou Bezpeènostní rady státu. Vıbor øídí premiér Andrej Babiš, místopøedsedou je právì Hamáèek.

„To, že se postupuje v režimu pøísnì tajné, tak je to naprosto v poøádku. Jestli to mìli tøi dny nebo více, to je naprosto nezajímavá záležitost. To mì vùbec netrápí. Také si pøedstavte, co by se stalo, kdyby se to Rusové dozvìdìli dopøedu,“ reagoval pro iDNES.cz bıvalı ministr zahranièí Cyril Svoboda.

„Odvolávám se na slova pana premiéra, kdy øekl, že jednoznaènou informaci o celé vìci jsme obdrželi vèera (v pátek 16. dubna pozn. red.). To potvrzuji a upozoròuji, že celá øada dokumentù a jednání v této vìci podléhá utajení,“ uvedl v sobotu Hamáèek. 

Jenže podle Aktuálnì.cz se povaha poznatkù z páteèního dokumentu nelišila od toho, co zaznìlo už ve Vıboru pro zpravodajskou èinnost pøedminulı tıden. Vıbor neobdržel kusé informace, ale ucelené sdìlení.

Èasová osa

O pár dní pozdìji však vicepremiér Hamáèek oznámil, že 11. dubna odvolal z funkce ministra zahranièí Tomáše Petøíèka. To vše jen pár dní pøed propuknutím diplomatického sporu s Ruskem. 

Summit v Èesku nyní nehrozí

Podle bıvalého velvyslance v Moskvì a Washingtonu USA Petra Koláøe nebylo odvolání Petøíèka správné. „Zvláštì, pokud pan Hamáèek vìdìl o tom, co nám tady Rusko provedlo a vìdìl, že bude muset dojít k nìjaké reakci,“ doplnil Koláø.

Na post Petøíèka mìl usednout ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ten však post odmítl. Úøad prozatím pøevzal ministr vnitra Hamáèek. Novım šéfem diplomacie má bıt Jakub Kulhánek, kterého má prezident do funkce jmenovat ve støedu.

Na prozatímním postu ministra zahranièí 14. dubna Hamáèek nabídl, aby se Praha stala místem prvního setkání amerického prezidenta Joea Bidena a ruské hlavy státu Vladimira Putina. „Zareagoval jsem na oznámení prezidenta Bidena, kterı vyzval k osobní schùzce s prezidentem Putinem na území tøetího státu,“ napsal v minulém tıdnu Hamáèek.

Podle Koláøe v souèasné chvíli však nehrozí, že by se v Èesku mohl summit uskuteènit. „Pøi situaci, kdy máme na hradì takového prezidenta a kdy se tady odehrály ty taneèky kolem Rosatomu a Sputniku, tak bych se velmi divil, kdyby americká strana vybrala Èesko jako zemi, kde by chtìla, aby se její hlava státu potkala s hlavou Ruska,“ podotkl Koláø.

Hamáèek ten samı den také oznámil, že plánuje cestu do Moskvy. Odletìt plánoval v pondìlí (19. dubna pozn. red.). Dùvodem cesty mìlo bıt jednání o ruské vakcínì Sputnik V. Podle èasové linky však v danı moment disponoval informacemi o zapojení ruskıch agentù do vıbuchu ve Vrbìticích.

O dva dny pozdìji MF DNES informuje o tom, že Hamáèek do Moskvy nakonec nepoletí. Ministerskı pøedseda Andrej Babiš v reakci na dotaz bez podrobností uvedl, že Hamáèkovi doporuèil zrušení cesty. Hamáèek poté uvedl, že cesta do Ruska sloužila k zastøení pøíprav vyhoštìní pracovníkù ruské ambasády. Øekl také, že už dopøedu vìdìl, že do Ruska nepoletí.  

„Nevím, co tím chtìl vlastnì udìlat, komu a co tím chtìl vzkázat. On pøece nemohl vìdìt, že 19. dubna bude ministrem zahranièí. Je tam spousta podivností a mám z toho velmi trapnı pocit, co se odehrává s èeskou diplomacií,“ komentoval možnou cestu Hamáèka Koláø. 

O dva dny pozdìji, tedy v pátek 16. dubna, premiér Babiš a Hamáèek údajnì dostali ucelenou zprávu o zapojené ruskıch agentù do vıbuchu ve Vrbìticích. O jejich zapojení pak informovali na mimoøádné tiskové konferenci. „V pátek veèer jsme byli s vicepremiérem Hamáèkem jednoznaènì informováni o závažnıch skuteènostech tıkajících se bezpeènosti naší zemì,“ oznámil v sobotu v 19:45 premiér Andrej Babiš.

Vypovídat další diplomaty nemá smysl

„Dnes (v sobotu pozn. red.) jsme informovali pana prezidenta Zemana o tomto pøípadu a navrhovaném postupu a prezident nám vyjádøil absolutní podporu,“ dodal. „S informacemi o ruském zapojení nechtìla Èeská republika vyjít ven døív, než vìdìla celı objem informací a byla si úplnì jistá, že jsou informace pravdivé,“ øekl Hamáèek. Podle jeho názoru se jedná o jednoznaènı úspìch èeskıch zpravodajskıch služeb.

Policie v sobotu také vyhlásila kvùli vıbuchu ve Vrbìticích pátrání po dvou ruskıch obèanech, kteøí se prokazovali cestovními doklady na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Podle fotografií i jmen z pasù jde o stejné muže, kteøí jsou podezøelí ze Skripalovy otravy. Média tyto muže už døíve identifikovala jako agenty vojenské tajné služby GRU.

V nedìli Èesko informovalo o vyhoštìní 18 pracovníkù z ruské ambasády v Praze. Ruská agentura TASS už od soboty zveøejòovala sérii reakcí ruskıch politikù, kteøí považují tvrzení o podílu ruskıch tajnıch služeb na vıbuchu ve Vrbìticích za absurdní a hrozí Èesku odvetnımi kroky. Netrvalo dlouho a Rusko v nedìli oznámilo, že vyhostí 20 èeskıch diplomatù.

„Reakce ruské strany je silnìjší, než jsme èekali. Vyhostili více diplomatù a reakce byla de facto o stupeò vıš, protože nejvıše postavenım vyhoštìnım diplomatem Èeska byl zástupce velvyslance. Pro premiéra Babiše mám pøipravenı návrh našeho dalšího postupu, kterı ale nejdøíve øeknu jemu,“ øekl v pondìlí na tiskové konferenci Hamáèek.

Podle bıvalého ministra zahranièí Cyrila Svobody není pro Èesko cestou vypovídat další ruské pracovníky. „Honit se s Ruskem na téma èísla, nemá smysl. Mnohem složitìjší je, aby èeská diplomacie dosáhla toho, že nìkteré další zemì, tedy naši spojenci, že vypoví také ruské diplomaty. Aby se ukázalo, že jsme spojená síla,“ øekl pro iDNES.cz. 

Pokud podle Svobody bude vısledek, že po Èesku nevypoví nikdo žádného diplomata, jako jsme to udìlalo Èesko v kauze Skripal, tak musíme pøemıšlet a pozici v rámci NATO a EU. „To je naše vizitka,“ doplnil Svoboda. Podle nìj mùže od Ruska následovat  nyní cokoliv. „Mohou nám zavøít celı komplex Èeskı dùm v Moskvì, což je unikátní komplex, kde bydlí naši lidé,“ dodal.

Bıvalı náèelník Generálního štábu Armády ÈR Jiøí Šedivı v rozhovoru pro Rádio Impuls øekl, že Èesko v pøípadu Vrbìtice musí poèítat i s dalšími odvetnımi opatøeními ze strany Ruska. 

Šedivı tvrdí, že vyhoštìním dvaceti èeskıch diplomatù z Moskvy záležitost rozhodnì nekonèí: „Rusové udìlají vše pro to, aby zaèali narušovat vnitøní soudržnost naší spoleènosti rùznımi dezinformacemi. Mùže dojít i k tomu, že se zaène debatovat napøíklad o cenì plynu a ropy.“

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude