Czech Republic

Jak se vypořádat s přibývajícími nakaženými zdravotníky, odpoví šéf VFN

Zdravotníkù aktuálnì nakaženıch covidem-19 je podle dat zveøejnìnıch na webu Èeské lékaøské komory už skoro 1 700, lékaøù témìø 400, sester 700 a ostatních pracovníkù 600.

Podle zdravotnickıch odborù je tøeba omezit zbytnou péèi. Nemocnice, hygienické stanice a sociální služby by nyní mìly oslovit bıvalé zamìstnance, pomoci mohou i studenti lékaøskıch fakult a zdravotnickıch škol. Tyto problémy øeší i Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a její øeditel David Feltl.

 Nemocnice se momentálnì potıká s druhou vlnou epidemie. Feltl pøed dvìma tıdny v Èeské televizi uvedl, že zaøízení momentálnì eviduje v intenzivní péèi 13 pacientù s koronavirem a dokázala by pøijmout další. Zatím nemuseli vyèlenit speciální lùžkové oddìlení jako na jaøe.

„Snažíme se, aby každá klinika byla schopná se postarat o své pacienty s covidem podle toho, jakou další chorobu mají,“ uvedl Feltl. Od té doby však poèet nakaženıch rapidnì narostl.

Opravdu nás remdesivir zachrání?

V posledních dnech se také øeší nedostatek léku remdesivir v Èesku. Ministerstvo oznámilo, že ho rychle doobjednalo a podle posledních informací již bylo dovezeno dalších 960 dávek léku, kterı lékaøi používají na tìžké formy nemoci covid-19. Dalších 1009 dávek by mìlo dorazit do konce tıdne. Feltl promluví i o tom, jestli je pro pacienty s covidem-19 lék remdesivir právì tak zásadní, jak se uvádí.

Vládì je v posledních tıdnech navíc hromadnì vyèítáno, že se nepouèila z první vlny. Jestli se z ní pouèila Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a co by se stalo, kdyby došlo k „italskému scénáøi“, se dozvíte ve støedu od 12:30 v poøadu Rozstøel na IDNES.CZ. 

Feltl pùsobí od roku 2017 až doposud v èele Onkologického centra Všeobecné fakultní nemocnice a od 18. února 2019 je i jejím øeditelem. V období 2014–2016 byl øeditelem Fakultní nemocnice Ostrava. Pøedtím pracoval jako vedoucí radioterapie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a sekundární lékaø v Nemocnici Na Bulovce. 

David Feltl vystudoval 1. lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na The Nottingham Trent University získal v roce 2009 titul MBA. V roce 2018 dosáhl na titul profesor v oboru onkologie.

Football news:

Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player
Zlatan called Khabib the best fighter regardless of weight
Lizarazu about Griezmann: He no longer knows how to play in a Barca shirt