Czech Republic

Jak s očkováním těhotných či rizikových pacientů? Pomůže hlavně Bulovka

„Jste tìhotná a chcete se nechat oèkovat na chøipku? To jste riziková a radìji vás oèkovat nenechám,“ zní èasto z ordinací nìkterıch praktickıch lékaøù. Podle primáøky Kliniky infekèních, tropickıch a parazitárních nemocí Hany Roháèové je to ale základní chyba, nejen vzhledem k oèkování proti chøipce, ale napøíklad i èernému kašli.

„Rozhodnì to neøíká každı praktickı lékaø, ale stále je jich hodnì. Rizikovost pro gravidní ženy není vùbec prokázaná. Takže teï mohou kolegové z ordinací pacientku poslat k nám do Oèkovacího centra s tím, že se s ní domluvíme a zjistíme, jestli je pro ní oèkování rizikem, nebo není,“ vysvìtluje primáøka Hana Roháèová.

S centrem se budou moci propojit i lékaøi, kteøí pacienty prokonzultují s doktory z Nemocnice Na Bulovce. Kromì tìhotnıch žen se to tıká napøíklad i dìtskıch rizikovıch pacientù. Povinná oèkování dává dìtem pediatr, rizikové dìtské pacienty pak pediatøi objednávají vždy do Oèkovacího centra Na Bulovce.

Vakcína na covid bude i na Bulovce

Vzhledem k souèasné epidemii roste podle Roháèové zájem o oèkování na chøipku, kdy se souèasná prooèkovanost populace pohybuje mezi pìti až sedmi procenty. Což je podle Roháèové strašnì málo. 

„Potøebovali bychom mít aspoò 50 procent prooèkovanıch lidí. Vakcinaci zajišují lidem primárnì praktiètí lékaøi, u nás je máme pøipravené primárnì pro své zamìstnance, aby nám kvùli chøipce nezùstali na nemocenské. Už teï je personální situace v nemocnicích napjatá,“ dodala Roháèová.

Povinná oèkování pro dìti

V Èesku jsou dìti povinnì oèkovány proti spalnièkám, pøíušnicím, zardìnkám, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidì B, hemofilové infekci b a dìtské obrnì. Vèetnì nepovinnıch vakcín je to roènì milion dávek. Proti infekci jsou v pøípadì vysoké prooèkovanosti chránìni i ti, kteøí ze zdravotních dùvodù oèkováni bıt nemohou. 

Nemocnice Na Bulovce nespolupracuje na vıvoji vakcíny proti nemoci covid-19, jakmile ale bude a bude schválená, nevidí primáøka kliniky problém v tom, aby ji mìli i u nich. 

„Bude to standardní vakcína jako každá jiná, takže i u nás se budou moci lidé nechat naoèkovat,“ dodala Roháèová s tím, že zájem o oèkování proti chøipce v posledních letech roste. Pokud by došlo k situaci, že by vakcín bylo málo, nebude se dìlat žádnı vıbìr na základì kritérií, kdo by mìl oèkování dostat. Kdo se objedná a bude mít termín bude i naoèkovanı. 

Nové centrum neznamená rozšíøení druhù oèkování. Klinika bude mít dostupné klasické vakcíny. Napøíklad vakcína proti pásovému oparu se ale objednává.

Povinná oèkování v Èesku aplikují vìtšinou praktiètí lékaøi pro dìti a dorost nebo praktici pro dospìlé. U dobrovolnıch oèkování, která si pacienti musí platit, si mohou lidé vakcínu objednat u lékaøe, koupit v lékárnì nebo zajít do soukromého oèkovacího centra. Na velkou èást z nich lidem pøispívají zdravotní pojišovny z fondù prevence.

I podle dalších odborníkù je populace nepovinnımi vakcínami oèkovaná málo. V pøípadì chøipky, proti které se musí oèkovat každı rok, jde jen asi o sedm procent populace a pìtinu seniorù, pøestože mají vakcínu lidé nad 65 let zdarma.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points