Czech Republic

Jak řecký talent Tsitsipas napodobil ruskou maminku a zažehnal rodinné konflikty

Po ètyøiceti letech dostal pøíbìh rodiny Tsitsipasù symbolické vyvrcholení.

„Je neuvìøitelné sdílet titul s mamkou,“ rozhovoøil se Stefanos jako èerstvı šampion Masters v Monte Carlu.

Tsitsipas získal v Monte Carlu první titul z turnaje Masters

„Na zaèátku turnaje jsem o tom nepøemıšlel, ale vkradlo se mi to do hlavy, když jsem hrál semifinále. Øíkal jsem si, že by bylo opravdu hustı, kdybychom jako syn a mamka mìli tento spoleènı titul. Pak jsem mìl enormní množství vùle, abych toho dosáhl.“

Odhodlání svìtové šestky pocítil ve finále Rus Rubljov, kterı odešel z kurtu bez šance a s vısledkem 3:6 a 3:6. „Byl zkrátka lepší než já,“ pochválil soka poraženı.

Tsitsipas podobnì zkosil i další soupeøe, v celém turnaji neztratil jedinı set. Sám své vıkony pøièítá správnému dıchání, na nìmž v poslední dobì spolupracoval s psychologem.

„Dıchání shledávám velmi dùležitım, obzvláštì když hraji. Pomáhá mi mít plnou kontrolu nad tím, co dìlám,“ vylíèil øeckı tenista. „V Monte Carlu jsem na tom pracoval dennì po každém zápase. Když dobøe dıcháte, vaše hra mùže dosáhnout vrcholu.“

Na prestižním monackém turnaji také dosáhla. Tsitsipas se rozdıchal k takovım vıkonùm, až všechny soupeøe „odfoukl“.  

„Nevidìl jsem dùvod, proè bych odsud nemìl odjíždìt s trofejí,“ pøiznal po finále. „Cítím, že jsem si ji zasloužil. Vložil jsem do toho hodnì úsilí a koncentrace.“

Za titulem jej hnala vidina napodobení své maminky Salnikovové, která reprezentovala Sovìtskı svaz a po sòatku s Apostolosem Tsitsipasem také Øecko. Nejvıše se v žebøíèku dostala na 194. místo, v juniorkách byla svìtovou jednièkou a uspìla mimo jiné v Monte Carlu…

„Pamatuji si, jak jsem tady její jméno vidìl poprvé,“ ohlížel se Tsitsipas, když ve stejném klubu triumfoval sám.

Otce zranil úlomkem rakety

Na jednom z nejrychleji rozvíjejícím se tenisovém pøíbìhu této doby se od poèátku podílí oba rodièe. Apostolos a Julia se seznámili na kurtech v øeckém letovisku, kde pùsobili jako trenéøi, raketu odmala podstrkovali i nejstaršímu synkovi.

Malı Stefanos se s tenisem rychle sžil, když mu bylo 12 a mìl svùj talent ukazovat na turnajích po svìtì, jeho otec se vzdal svého zamìstnání a vydával se na cesty s ním.

„Vážím si toho, co pro mì udìlal, protože je to úžasné. Není mnoho otcù, kteøí by pro svého syna udìlali totéž,“ dìkoval Stefanos ve Wimbledonu 2018.

Vdìènı je otci i za záchranu života, v sedmnácti letech totiž Stefanos málem utonul v moøi, na posledních chvíli jej z rozbouøenıch vln vytáhl právì táta. 

Apostolos v tımu svého syna dodnes zastává roli hlavního trenéra a sleduje, jak nyní 22letı vysokı bouølivák s dlouhımi vlasy stoupá do stále vyšších tenisovıch pater.

Jejich vztah ovšem rozhodnì není bez rozmíšek. 

Napøíklad letos v lednu pøi utkání ATP Cupu v Austrálii Stefanos v návalu vzteku mlátil raketou tak silnì, až úlomkem zasáhl nedaleko sedícího otce. Apostolos se zvedl a naštvanì odkráèel, ze svého sedadla okamžitì pøispìchala také matka Julia a synovi poøádnì vyèinila. 

„Asi budu muset zùstat tøi dny ve svém pokoji,“ pøedvídal s úsmìvem možnou reakci rodièù.

Tenisovı mudrc

Stefanos Tsitsipas

Sledovat sociální sítì øeckého tenisty je pouèné. Tsitsipas zveøejòuje vzletné citáty, baví videi ze zákulisí turnajù èi ze svıch cest. V Monte Carlu pak hovoøil o tom, jak i jakožto ortodoxní køesan hledá inspiraci v buddhismu a meditaci. 

Další kontroverze se dopustil na konci bøezna, kdy na sociálních sítích v bizarním videu oznámil, že v dùsledku nemožnosti potkávat se s okolím už nemùže své nejbližší vystát a chce se od nich odlouèit.

„Mìli jsme nìjaké hádky, tak jsem odešel. Tìším se, až je zase uvidím, ale nìkdy je opravdu stresující s nimi bıt. Proto jsem se rozhodl odejít a bıt sám,“ zdùvodnil.

V Monte Carlu už se však k rodinnım vazbám vøele hlásil a po vítìzném finále skonèil ve vøelém objetí obou rodièù. S jejich podporou pak doufá v další tituly, nejlépe grandslamové.

„V budoucnu pøijdou další pøíležitosti, takže musím bıt pøipraven a ukázat svou konzistentnost.“

Football news:

Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss
Barcelona and PSG are Interested in Monaco defender Caio Enrique. He is estimated at 25-30 million euros
Sergio Ramos: Real Madrid are disappointed, but we are not finished. Intent on winning La Liga