Czech Republic

Jak bude o víkendu: přijde znatelné oteplení, čekají se teploty nad deset stupňů. Morava bude ve výhodě

Zvraty poèasí a prudké vıkyvy teplot nejsou sice v prosinci nièím neobvyklım, tento si ale nejspíše budeme pamatovat. Maximální teploty v sobotu a nedìli se totiž místy dostanou na dvojciferné hodnoty a v porovnání s dneškem a pøedcházejícími dny tak pùjde o zhruba desetistupòovı rozdíl smìrem nahoru.

Nadprùmìrnì teplé poèasí se tentokrát pøesnì „trefuje“ do víkendu: proudìní teplého vzduchu od jihu totiž v nedìli odpoledne èi veèer ukonèí studená fronta a v prvních dnech pøíštího tıdne zase bude o poznání chladnìji.

Již noc na sobotu by mìla bıt pomìrnì teplá s tím, že v nižších a støedních polohách se rtu teplomìru, snad s vıjimkou západních Èech, nedostane pod nulu. Pøes den oèekávají modely oblaèné až polojasné poèasí s tím, že ve vıchodní polovinì republiky (v moravskıch krajích a na Èeskomoravské vrchovinì) se citelnì rozfouká. Jihovıchodní proudìní bude v nárazech dosahovat rychlosti až 20 metrù za sekundu, na høebenech Jeseníkù a Beskyd ještì o nìco více – a to už jsou hodnoty, které dokážou rozkolísat i dospìlého èlovìka.

Na obloze se budou rychle honit oblaka, ale mezi nimi by mìlo zùstat dost prostoru i pro sluneèní svit. Maximální teploty se pøes den dostanou k deseti stupòùm a zejména na severovıchodì Moravy ještì o kousek vıš. Srážky oèekávají meteorologické modely spíše ojedinìle, na vìtšinì území by nemìlo pršet vùbec.

V nedìli bude poèasí znaènì rozdílné v Èechách a na Moravì. Ráno by, s vıjimkou nejvyšších horskıch partií, mìlo zùstat v plusovıch hodnotách. Pøedevším v západních Èechách se ale bìhem dne zaène projevovat od západu postupující studená fronta, což pøinese nižší teploty a zøejmì i nìjaké srážky. Oproti tomu na Moravì se oèekává podobnı ráz poèasí jako v sobotu, tedy vıjimeèné teplo (až 12 °C) a vìtrno. Rozdíl maximálních teplot mezi Karlovımi Vary a Ostravou by v nedìli mohl dosáhnout sedmi stupòù.

Aktualizovanou pøedpovìï poèasí si mùžete ovìøit na webu Èeského hydrometeorologického ústavu (www.portal.chmi.cz).

S lyžemi ještì poèkejte

Lyžaøská sezona zatím zùstává ve hvìzdách nejen kvùli nejistotì s ohledem na restrikce vyplıvající z šíøení koronavirové nákazy. Nepøíznivé zùstávají i pøírodní podmínky: aèkoli ve vyšších polohách Krkonoš, Jizerskıch hor èi Jeseníkù již nyní slabá snìhová pokrıvka leží a vyrazit na bìžky je omezenì možné, o víkendu se zøejmì na hory vydají jen hard-core lyžaøi. Sníh bude tát pod nohama a v otevøenıch partiích hor bude pohyb vıraznì znepøíjemòovat silnı vítr.

Vyrazit o víkendu na vılet tak lze doporuèit spíše v nižších a støedních polohách, a to pìšky. Pokud vyndáte ze sklepa jízdní kolo, poèítejte s tím, že vás provìøí vítr: jižním smìrem se pojede mnohem hùøe než na sever.

Uvedená prognóza vychází z veøejnì dostupnıch dat a má pouze pravdìpodobnostní charakter. Autor ani server www.lidovky.cz nemohou nést žádnou odpovìdnost za pøípady, kdy by se situace v terénu lišila od publikované pøedpovìdi. 

Football news:

Neville compared Liverpool to Coventry after Manchester United's win. Probably because of the color of the uniform
Vladimir Gazzaev held the first training session with Siena
Alessandro Costacurta: Inter are the favourites for both the Milan derby and the Scudetto
The Valencia player tested positive for antigens. Yesterday was a match with Atletico
Tottenham topped the rating of the most eco-friendly clubs in the Premier League. Manchester United, Arsenal, Brighton and Man City-in the top 5, Liverpool-7th
Manchester United and Liverpool put on a show in the cup. The sponsor of the entertainment is the bold positions of Trent and Rashford (United have better realized this advantage)
Roman Abramovich: Lampard's status at Chelsea remains unshakeable. He is an iconic figure for the club