Czech Republic

Italský premiér Conte přišel o většinu a podal demisi, doufá v nový mandát

Šestapadesátiletý právník Conte, který není èlenem žádné politické strany a v èele vlády stojí od èervna 2018, rezignoval kvùli tomu, že z jeho vlády v polovinì ledna odešla menší koalièní strana Živá Itálie (Italia Viva). Ostatní strany vládní koalice ho podporují, aby se stal znovu premiérem.

Conte po odchodu strany sice minulý týden získal dùvìru v obou komorách parlamentu, v Senátu však jen díky tomu, že se hlasování zdrželi zákonodárci Živé Itálie. Pro další fungování jeho vlády tak nemìl dostateènou oporu v parlamentu. 

Demisi nyní podal v nadìji, že se mu podaøí vyjednat jinou koalici a prezident ho znovu povìøí sestavením vlády. Tu pak budou muset opìt schválit obì komory, které jsou v italském ústavním systému rovnocenné.

Contemu v pondìlí vyjádøily dùvìru obì nejvìtší vládní strany - Demokratická strana a Hnutí pìti hvìzd. Ty doufají, že se bìhem vládní krize podaøí Contemu rozšíøit svou podporu v Senátu na absolutní vìtšinu, napsala agentura ANSA.

Pravicová opozice naopak žádá vypsání pøedèasných voleb. Jedinou výjimku tvoøí bývalý premiér Silvio Berlusconi, který je vùdcem parlamentní strany Forza Italia. Berlusconi v pondìlí prohlásil, že øešením stávající krize mùže být také vláda národního sjednocení s jiným premiérem, než je Conte.

Konzultace o možné nové vládní koalici nezaènou døíve než ve støedu odpoledne, míní místní média. Dùvodem je i to, že ve støedu dopoledne má prezident Mattarella v plánu pietní akce u pøíležitosti Mezinárodního dne památky obìtí holokaustu.

Pokud by se Contemu nepodaøilo získat dostateènou podporu v parlamentu, mùže prezident povìøit nìkoho sestavením úøednické vlády. Nìkterá média spekulují, že by takovou vládu mohl vést ekonom Mario Draghi (73), který v letech 2011 až 2019 vedl Evropskou centrální banku. Poslední možností jsou nové parlamentní volby.

Souèasnou politickou krizi v Itálii, která mìla od konce druhé svìtové války na sedm desítek vlád, spustil Matteo Renzi, premiér z let 2014 až 2016. Ten zaèal kritizovat kabinet už krátce po jeho vzniku v záøí 2019, když vystoupil z koalièní Demokratické strany (PD) a založil si vlastní stranu. Tou je právì Živá Itálie.

V posledních týdnech se rozkol vyhrotil zejména kvùli vládnímu plánu obnovy ekonomiky, který souvisí s rozdìlením asi 209 miliard eur z evropského koronavirového fondu obnovy. Renzi kritizoval premiéra také za málo kolegiální styl vládnutí.

Poslední parlamentní volby se v Itálii konaly v roce 2018, další by mìly být nejpozdìji v kvìtnu 2023. Pád vlády zažila zemì od pøedchozích voleb už i v létì 2019, kdy vládní koalici opustila krajnì pravicová strana Liga tehdejšího ministra vnitra Mattea Salviniho. 

Na koalici se pak dohodlo vládní Hnutí pìti hvìzd (M5S) a opozièní PD, do té doby rivalové. K dohodì pøispìla obava z výhry krajní pravice v pøedèasných volbách. Salvinimu tehdy rostly preference, což byl také dùvod jeho odchodu z koalice.

Football news:

Goals by Giroud, Mbappe and Mendy claim the title of the best in the first matches of the 1/8 final of the Champions League
Gladbach midfielder Neuhaus: You need to play bolder in the second leg against City
Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form