Czech Republic

Investor chce v Nových Butovicích stavět nejvyšší českou budovu Top Tower

Na návrhu se podílejí sochaø David Èerný a architekt Tomáš Císaø ze studia Black n’ Arch. 

Nejvyšší budovou v Èesku je v souèasnosti brnìnská AZ Tower vysoká 111 metrù.

„Projekt pøipravujeme již více než dva roky a finální podobì pøedcházelo osm jiných variantních øešení. V prùbìhu této doby jsme sbírali a stále ještì sbíráme podnìty od odborníkù, dotèených orgánù státní správy a samosprávy a samozøejmì i místní veøejnost,“ uvedl pøedseda pøedstavenstva Trigemy Marcel Soural. Firma neuvedla, zdá má ke stavbì pøíslušná povolení.

Top Tower má navazovat na novou témìø kilometrovou pìší zónu, která vede od stanice metra Nové Butovice pøes centrální Sluneèní námìstí ke stanici metra Hùrka.

Budova má v nejvyšším bodì nabídnout veøejnì pøístupnou vyhlídku, kam se návštìvníci dopraví výtahem. Bude urèena pro nájemní bydlení, v nižších podlažích Trigema plánuje kanceláøe a multifunkèní kulturní centrum propojené s veøejnì pøístupnou støešní zahradou.

V pøízemí a druhém nadzemním podlaží mají být zejména obchody a provozovny služeb. V podzemí jsou naplánována parkovací místa pro veøejnost, která mají fungovat nonstop.

Podle Sourala bude pøipravovaný projekt stát mimo ochranné pásmo mìstské památkové rezervace a mimo území se zákazem výškových staveb. „Souèasnì je z celopražského pohledu umístìn tak, že nebude z valné vìtšiny míst v centru metropole vidìt a nebude tak narušeno historické panorama mìsta,“ doplnil.

Souèástí projektu Top Tower jsou úpravy veøejné pìší zóny mezi obìma vstupy a výstupy ze stanice metra Nové Butovice. Trigema podle Sourala zahájila také pøípravu stavby nového parkovacího domu u køižovatky Petržílkovy a Bucharovy ulice s kapacitou 360 míst. Mìl by stát 200 metrù od budovy a nahradit stávající kapacitu 60 míst.

Nejvyšší budova AZ Tower v Brnì byla dokonèena v bøeznu 2013. Stojí v mìstské èásti Štýøice mezi ulicemi Pražákova a Heršpická. Této lokalitì se pøezdívá brnìnský Manhattan.

Kromì AZ Tower tam stojí napøíklad 60 metrù vysoký M-Palác èi o 25 metrù vyšší kanceláøská vìž Spielberk Office Centre. AZ Tower má 30 nadzemních a dvì podzemní podlaží.

Do postavení mrakodrapu AZ Tower byla nejvyšší budovou ÈR od prosince 2007 pankrácká City Tower s výškou 109 metrù, objekt pùvodnì zamýšlený jako sídlo Èeskoslovenského rozhlasu.

Nejvyšším bytovým domem v ÈR je budova V Tower vysoká 104 metrù, která je rovnìž na pankrácké pláni v Praze.

Football news:

Valverde about the game with Manchester City: we Want to play so that we can go further. Real is ready to do anything for this
Great selection from Roma: KAFU opens up in the box and waits for a pass, but instead Totti and Batistuta score masterpieces
Sabitzer has been exposed to coronavirus in April
In the 90s, the Russian club played in the Finnish championship: the players carried cigarettes, the President went on the field. It ended because of the default
Flick about Holand: it is the first season, so it is too early to compare it with Levandovsky
Felix sprained a knee ligament in training. This is his 3rd injury of the season at Atletico
Ibrahimovic was injured in training. In Milan, they believe that he is out for a long time