Czech Republic

Interrupce kvůli poškození plodu je protiústavní, rozhodl polský soud

„PiS omezuje právo na interrupce,“ napsal opozièní list Gazeta Wyborcza. Pøipomnìl, že ústavní soud, jehož pøedsedkynì Julia Przylebská je známá pøátelstvím s pøedsedou PiS Jaroslawem Kaczyñskım, rozhodoval na základì podnìtu od poslancù a poslankyò vládní strany. Podle jejich názoru dosavadní pøedpisy porušovaly ústavní zásady respektování lidské dùstojnosti a ochrany lidského života.

Protipotratovı zákon, pøijatı v roce 1993, dosud povoloval v polskıch ordinacích ukonèit tìhotenství v pøípadì vážného poškození plodu a dále v pøípadì, že tìhotenství ohrožuje život èi zdraví matky nebo pokud bylo dùsledkem znásilnìní èi incestu. Loni se podle statistik v polskıch nemocnicích vykonalo 1100 interrupcí, z nichž 1074 bylo právì kvùli poškození plodu.

Pøed sídlem ústavního soudu protestovaly opozièní poslankynì a obèanské aktivistky. Pøítomni také byli – a hlasitì o sobì dávali vìdìt – také zástupci a zástupkynì organizací brojících proti potratùm.

„Je to smutnı den pro ženská práva,“ napsala na Twitteru komisaøka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovièová. Nález podle ní znamená „interrupce v zahranièí pro ty, které si je mohou dovolit, a ještì vìtší utrpení pro všechny ostatní“.

Pokusùm zpøísnit parlamentní cestou polskı protipotratovı zákon, kterı už nyní patøí k nejpøísnìjším v Evropì, zabránily v nedávnıch letech masové demonstrace žen v ulicích polskıch mìst.

Football news:

Bayern won their 16th consecutive European Cup match and repeated Atletico's record
Atalanta scored 2 goals for Liverpool in 4 minutes. The Reds missed out for the first time in this Champions League
Mike Tyson: Maradona was my hero and friend. We were compared. I will miss him
Lewandowski scored his 71st goal in the Champions League and shares third place with Raul. Ahead-Ronaldo and Messi
Vidal was removed for arguing with the referee in the game with Real Madrid. He received two yellow cards in a minute
Koke first played 100 games for Atletico in European competitions
Pep on Maradona: Saw the banner: it doesn't matter what you did with your life. It is important that made for our