Czech Republic

Inspekce: Třetina testovaných zmrzlin nevyhovuje. Led je na tom ještě hůř

„Vše dáme do sterilního sáèku, zavøeme ho, zabezpeèíme a následnì dáme do bezpeènostního sáèku,“ názornì pøedvádí inspektor Pavel Haas ze Státní zemìdìlské a potravináøské inspekce (SZPI) pøi støedeèní kontrole v cukrárnì Kochoco v centru Prahy. 

„Ve vìtšinì pøípadù provádíme kontrolu ve dvojici,“ komentuje inspektor zatímco jeho kolegynì Marcela Vopršalová vkládá kopeèek smetanové zmrzliny i s kornoutem do sterilního sáèku. Právì zmrzliny s mléènou složkou jsou problematické èastìji než sorbety, protože se v nich mohou vyskytovat bakterie typu salmonel.

Do vybavení dvou inspektorù patøí sterilní pláštì a pokrıvky hlavy, dva speciální sáèky, chladící box se suchım ledem, teplomìr, rukavice ale i sterilní lopatka na odebírání vzorkù ledu.

Stále stejnì špatnì

Podle tiskového mluvèího SZPI Kopøivy si letošní sezona prodeje zmrzlin nièím nezavdá s tìmi pøedchozími. Do konce èervence vyhodnotili inspektoøi 64 vzorkù toèenıch a kopeèkovıch zmrzlin, pøièemž devatenáct, tedy zhruba tøicet procent, nesplnilo hygienické limity. 

„Tyto vısledky pøibližnì korelují s vısledky loòskıch let, kdy se to pohybuje okolo pìtadvaceti až pìtatøiceti procenty u zmrzlin,“ uvádí Kopøiva. Pøíèinou nevyhovujících vısledkù je nejèastìji nedostateèná sanitace zaøízení na vırobu zmrzlin, ale i kontaminované vstupní suroviny.

Zpùsoby, jakımi si inspektoøi vybírají provozovnu, do níž zavítají, jsou podle inspektora Haase tøi. „Je spousta kontrol, které jsou zamìøené na základì podnìtu spotøebitele, kterı nám napíše, že po požití zmrzliny mu bylo špatnì nebo má nìjaké zdravotní potíže,“ vysvìtluje Haas. Takovıch kontrol je zhruba tøetina.

„Další tøetina jsou provozovny, které v minulosti neprošly. Tìch je velké množství a my se je snažíme každı rok navštívit, odebrat vzorky a zjistit, zdali se napravily,“ øíká Haas s tím, že prvotní napravování nedostatkù probíhá už v rámci první kontroly, která u zmrzlin nebo ledu zjistí problém. „U poslední tøetiny se dá øíct, že jde o namátkové kontroly.“

Podle inspekce však podíl nevyhovujících vzorkù nelze zevšeobecnit na celı trh. „SZPI vybírá vzorky k odbìru dle sofistikované analızy rizika a èastìji provìøuje provozovny, kde oèekává problém,“ uvádí Kopøiva. Pro støedeèní ukázkovou kontrolu si SZPI navíc vybralo cukrárnu, která je podle Kopøivovıch slov ukázková.

„Sledujeme i provozovny, kde žádné problémy pøi posledních kontrolách nebyly. Stejnì tam jednou za èas musíme jít, abychom si ovìøili, že praxe minule zjištìná je stále udržována,“ øíká Kopøiva.

Vırobník ledu by se mìl èistit dvakrát tıdnì

U ledu do nápojù jsou vısledky kontrol ještì o nìco horší. Do konce èervence dokonèilo SZPI vyhodnocení jednadvaceti vzorkù ledù do nápojù, z nichž devìt, tedy 43 procent, nesplnilo zdravotní nebo hygienické limity. I u ledu kopírují vısledky situaci pøedchozích sezon.

„U vırobníku ledu sledujeme, zdali je uvnitø èistı, nejèastìjší problémy bıvají v rozích vırobníku, ve kterıch se tvoøí takovı sliz, v nìmž je plíseò a další mikroorganismy. Dále se zamìøíme okolí vırobníku, zdali do nìj provozovatelé nedávají sklo na vychlazení,“ popisuje Haas. 

„Dùležitá je i kontrola žaluzií v ledovaèi, protože tam se dá nejvíc zjistit, jak je ledovaè èištìnı,“ doplòuje Marcela Vopršalová. Inspektoøi odebírají zhruba litr vzorku. Podle Haase by mìl podnik èistit nebo sanitovat vırobník ledu alespoò dvakrát do tıdne, což se èasto nedìje a zaøízení je ponecháno svému osudu celou letní sezonu.

V laboratoøích se po odbìru vzorkù zjišuje napøíklad to, zdali je led vyroben z pitné vody. Samotnı rozbor zmrzliny i ledu trvá deset až ètrnáct dní. Pokud kontrola zjistí problém, informuje provozovatele zaøízení v øádu hodin. V opaèném pøípadì se podnik o vyhodnocení dozví bìhem nìkolika dní.

Football news:

Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free
Robinson on bale: one of the 10th anniversary deals for Tottenham and a world-class player
Fulham want to rent Leipzig striker Lukman