Czech Republic

Incident v Lukašenkově jaderné elektrárně. Selhal nouzový chladicí systém

„Na konci hydrotestování došlo k závažné mimoøádné události. V dùsledku neotevøeného ventilu byla pøi odèerpávání (chladicí kapaliny) na konci testù poškozena nádrž nouzového chladicího systému prvního reaktoru,“ uvedla Ecohome ve svém prohlášení 30. listopadu.

Nádrž se pravdìpodobnì zhroutila do sebe a vyžaduje vımìnu. „Ale protože vımìna by byla pøipuštìním nehody, pokusí se (nádrž) místo toho opravit,“ podotıká nezisková organizace. „Máme tedy ‚horkı’ reaktor s abnormálnì fungujícím (a to v nejlepším pøípadì) záložním chladicím systémem.“

Skupina o problémech v elektrárnì zaèala dostávat zprávy od nìkolika na sobì nezávislıch zdrojù už v záøí, informace proudily i v øíjnu. Aktivisté oslovili úøady, ty tvrdily, že k žádnım incidentùm nedošlo.

Elektrárna se nachází blízko mìsta Astravec, necelıch 50 kilometrù od hlavního mìsta Litvy Vilniusu. Litvu jaderná elektrárna velmi znervózòuje, obává se, že Bìlorusové dostateènì nedodržují bezpeènostní a ekologické standardy a že by tedy mohlo dojít k „druhému Èernobylu“.

Litva žádá informace o poruchách

Litevské ministerstvo energetiky uvedlo, že nemá žádné zprávy o incidentu. Úøady nezaznamenaly zvıšenou hladinu radiace.

Litevskı státní inspektorát pro bezpeènost jaderné energie nicménì podle agentury Interfax vyzval bìloruské ministerstvo pro nouzové situace, aby dodalo podrobné informace „o poruchách záložního chladicího systému reaktoru prvního bloku, stavu tohoto systému a dopadu možnıch poruch na zajištìní bezpeènosti bloku bìhem jeho spuštìní“.

Bìloruské ministerstvo energetiky v listopadu informovalo, že v elektrárnì bylo potøeba vymìnit elektrická mìøicí zaøízení a odstavit energetickou jednotku. Podle ministerstva byl dùvodem vıpadek elektrického zaøízení italské vıroby. Ministerstvo pro nouzové situace ujišovalo, že neexistuje žádné nebezpeèí pro jadernou bezpeènost.

Litevskı provozovatel elektrické sítì Litgrid sdìlil serveru LRT.lt, že registruje vıkyvy energie na bìloruské stranì pomìrnì èasto kvùli tomu, jak stále dochází k testování provozu. Naposledy Litgrid zaznamenal vıpadek energie 29. listopadu.

Ještì v úterı odpoledne elektrárna nedodávala elektøinu do rozvodné sítì. Spoleènost dodává, že bìloruské orgány litevskou stranu o incidentech v elektrárnì obvykle neinformují.

Jen tøi dny po slavnostní otevøení elektrárny bìloruskım prezidentem Alexandrem Lukašenkem musel bıt zastaven provoz. Bìloruskı ministr energetiky oznámil, že se musí vymìnit neupøesnìné vybavení, podle nezávislého portálu Tut.by v areálu explodovalo nìkolik transformátorù.

Elektrárnu staví ruská státní korporace Rosatom a financovala ji Moskva prostøednictvím úvìru ve vıši deset miliard dolarù (223,8 miliardy korun). Druhı reaktor o vıkonu 1200 megawattù by mìl Rosatom dodat v roce 2022. Èást zaøízení dodaly èeské firmy, mimo jiné armatury, èerpadla nebo potrubí.

11. listopadu 2020

Football news:

Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United
Fenerbahce has launched a fundraiser for Ozil's move and hopes to raise 2 million euros. Debt of the club - 520 million
Koeman on transfers: If we want more, we have to buy. If no one comes, we will perform as we are now