Czech Republic

I malé obce pátrají po vlastní vodě, chutná jim lépe než z vodovodu

Když starostka Synalova na Brnìnsku loni o Vánocích otoèila vodovodním kohoutkem, teklo z nìj cosi žlutohnìdého. „Musela jsem sednout do auta a na Štìdrı den jet do Tišnova pro balenou vodu,“ popisuje Lenka Šikulová (nez.).

Podobnému zážitku by se obyvatelé její obce mìli v budoucnu vyhnout. Zaène v ní totiž fungovat místní vrt, z nìhož si lidé budou smìt v krizovıch situacích naèerpat vodu. „Bude fungovat podobnì jako automat na mléko,“ smìje se starostka.

V Synalovì totiž nemají vodovod. „Jeho stavba by nás vyšla zhruba na osmnáct milionù, což by znamenalo zadlužit obec na mnoho let dopøedu. Navíc ne všichni lidé by se na nìj byli ochotni pøipojit,“ vysvìtluje Šikulová s tím, že zdejší domy zásobuje nìkolik soukromıch studen. 

V minulıch letech tady však bojovali se suchem a nyní, kdy vydatnì prší, je zase voda špinavá. 

„Proto jsme vymysleli veøejnì pøístupné odbìrové místo. Lidé si tady budou moci nabrat vodu až do tøí kubíkù. Jsou to taková naše zadní vrátka,“ sdìluje starostka, podle níž dostane každı svùj PIN, díky kterému se na obecní úøad odešlou data o odbìru, jejž obec po urèitém období zúètuje.

Synalov je v tomto smìru specifickı, nicménì zprovoznìním novıch vrtù se s problematickım zásobováním vodou snaží poprat celá øada jihomoravskıch obcí.

I když letošní vlhkı rok dlouhodobou bilanci trochu napravil, zkušenosti z pøedchozích let jsou varovné. Problémy s dodávkami mìli na Blanensku, Hodonínsku i Brnìnsku, kde bìhem léta stávaly cisterny.

Díky vrtùm skonèí hádky

Ministerstvo životního prostøedí proto letos na jižní Moravu poslalo už desítky milionù korun, poslední dotace rozdalo v polovinì listopadu. Jak na vyhledávání novıch zdrojù, tak na jejich zkapacitnìní a zapojení do sítì èi na úpravu vody. Za celı rok na nì dosáhla témìø ètyøicítka obcí z kraje.

„Dotace cílíme do oblastí, kde je to aktuálnì nejvíc potøeba. Pomáháme obcím s akutními problémy, aby opakovanì nemusely øešit potíže s náhradním zásobováním pitnou vodou,“ øíká ministr životního prostøedí Richard Brabec (ANO). Vody ve studnách je totiž málo a není tak kvalitní jako døíve.

Tøeba v Bukovinì na Blanensku, kde zaènou sloužit dva nové vrty, díky tomu skonèí letité tiché spory zdejších obyvatel se sousední Bukovinkou, s níž mají spoleènı vodovod. 

„Pøedchozí suché roky byly problematické. Dosavadní zdroje vody byly pouze na katastru Bukovinky, kde mìli pocit, že odèerpáváme pouze jejich vodu, zatímco na našem katastru zdroj vody zùstává. Takže i tento sociální aspekt je potøeba vyøešit a napravit,“ oznamuje Luboš Janda (nez.), starosta Bukoviny, v níž už nìkolik let musí v létì omezovat odbìr vody.

Projekt v hodnotì osmi a pùl milionu korun umožní vedle dvou vrtù vybudovat i novı vodojem a napojení na stávající vodovod. Pokud vše pùjde ideálnì a podaøí se sehnat peníze na dofinancování z kraje, mohlo by bıt hotovo v roce 2022. V Bukovinì se v pøípadì zprovoznìní vrtu tìší na vodu, která je podle jejich subjektivního hodnocení ménì „chemická“ a chutnìjší než ta z vodovodu.

V Mikulèicích by dali za pùvodní vodu cokoliv

I z tohoto dùvodu usilují o vlastní zdroj tøeba v Mikulèicích na Hodonínsku. Léta zde brali z vlastního vrtu vodu, která byla svou kvalitou vhodná i pro kojence, kvùli kontaminaci však o zdroj pøišli a museli se pøipojit na veøejnı vodovod.

„Voda z vodovodu sice má dobré parametry, ale té naší pùvodní se vyrovnat nemùže. Jde o hlubinnou vodu èerpanou z hloubky 150 až 250 metrù, která v sobì nemá žádné pøímìsi po herbicidech, pesticidech a podobnì. Místní lidé by dali cokoliv, abychom se vrátili k pùvodní vodì, která je dobrá nejen chuovì, ale i jinımi vlastnostmi,“ objasòuje místostarosta obce Jan Vlašic (KDU-ÈSL).

Podle nìj voda z hlubinného vrtu není tak tvrdá, takže nezanáší potrubí, destilaèní kotle a podobnì. „Prvotní jednorázová investice do nového zdroje bude samozøejmì velká, ale voda v takové kvalitì za to stojí,“ míní Vlašic.

Prùzkum zkreslenı deštìm

Cesty, jak pojistit vlastní zdroje vody, hledají také v Kunštátì na Blanensku. Zatím pro místní èást Touboø. 

„Zdroj jsme sice našli a jeho vydatnost není špatná, nicménì v letošním deštivém roce jsou vısledky prùzkumu hodnì zkreslené. Budeme si muset zøejmì poèkat na sušší rok, abychom se ujistili, jestli se vyplatí do toho dál investovat,“ popisuje starosta mìsta Zdenìk Wetter (ÈSSD). Na jaøe se pak chystá prùzkum dalšího zdroje vody, kterı by již mohl bıt schopen zásobovat celı Kunštát.

Miliony do vlastního zdroje podzemních vod investovaly i obce v okolí Kunštátu, napøíklad Hodonín nebo Rozseè. „Na zaèátku ledna by mìlo bıt pøipojení na náš vrt hotové a firma by mìla vše pøedávat,“ informuje starosta Rozseèe nad Kunštátem Ivo Kotouèek (nez).

I zde bylo pøíèinou hledání alternativní varianty sucho posledních let.

„Kdyby byl každı rok jako letošní, nemìli bychom problém, ale tøi pøedcházející roky se k nám musely dovážet cisterny, jinak bychom s vodou nevyšli,“ podotıká starosta. Díky tøináctimilionové investici se bude voda novì pøivádìt z hloubky asi sto metrù a podle rozborù je mnohem kvalitnìjší než ta ze studen, kterou dosud v obci používali.

Na novém vrtu aktuálnì pracují napøíklad i Olešnice, Bıkovice, Dlouhá Lhota a Ústup na Blanensku èi Lomnice a Vohanèice na Brnìnsku.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault